Atribuţiile secretarului general

a) asigură stabilitatea funcţionării instituţiei prefectului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele instituţiei prefectului;
b) sprijină activitatea prefectului în exercitarea atribuţiilor privind verificarea legalităţii, prevăzute la art. 255 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
c) contrasemnează ordinele prefectului și urmărește punerea în aplicare a acestora;
d) coordonează structura/structurile de specialitate prin care se realizează atribuţiile privind verificarea legalităţii de către prefect;
e) elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
f) asigură transmiterea către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;
g) monitorizează primirea, distribuirea corespondenţei şi urmărirea soluţionării acesteia în termenul legal;
h) elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;
i) asigură transmiterea ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituţia prefectului şi publicării în monitorul oficial local al judeţului, precum şi pe pagina de internet a instituţiei prefectului;
j) îndrumarea secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
k) gestionează şi urmărește îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
l) urmărește modul de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei prefectului;
m) înaintează către prefect propunerile cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor;
n) aprobă eliberareai de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituţiei prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate;
o) asigură secretariatului comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene;
p) urmărește îndeplinirea măsurilor dispuse de prefect;
q) are obligaţia să respecte confidenţialitatea datelor la care are acces;
r) să folosească în scopul prevăzut de lege prerogativele funcţiei publice deţinute;
s) să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar;
t) îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect;