Regulament de organizare și funcționare

CAP.I.

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. (1) În conformitate cu prevederile din Constituţia României, Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, Hotarârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduita a functionarilor publici, republicată, Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu completările şi modificările ulterioare, Legea nr. 135/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, Hotarârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, în judeţ se organizează şi funcţionează Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, instituţie publică cu personalitate juridică, cu rol de a îndeplini atribuţiile şi prerogativele conferite prefectului.

(2) Sediul instituţiei se află în Palatul Administrativ – imobil aflat în domeniul public naţional, situat în Tg.Mureş, Piaţa Victoriei nr.1.

Art.2. Prefectul are structuri de specialitate pe care le conduce, a căror organizare este stabilită prin ordin al prefectului, emis în baza Hotărârii de Guvern nr.460/2006pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. (1) Capacitatea juridică de drept public a prefectului se exercită exclusiv de acesta, potrivit legii.

(2) Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale prefectului se realizează de către acesta sau de către o persoană desemnată prin ordin al prefectului.

(3) Prefectul este ordonator terţiar de credite.

(4) În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • asigură, la nivelul judeţului aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;
 • acţionează pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;
 • acţionează pentru menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale;
 • colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea priorităţilor de dezvoltare teritorială;
 • verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliilor locale sau ale primarilor;
 • asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă;
 • dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie;
 • utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi;
 • dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate;
 • asigură realizarea planului de măsuri pentru dezvoltarea regională post-aderare;
 • dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor de dezvoltarea regională post-aderare;
 • hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în vederea promovării intereselor comune;
 • asigură folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate în unităţile administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%                      (6) Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele atribuţii de conducere şi control, precum:

(5) În calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, prefectul asigură legătura operativă dintre fiecare ministru, respectiv conducător al organului administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi conducătorul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia.

 • verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice deconcentrate;
 • verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse în strategiile sectoriale;
 • analizarea modului de realizare a acţiunilor cu caracter interministerial care au ca scop creşterea calităţii serviciilor publice;
 • organizarea unor achiziţii publice prin programe comune mai multor servicii publice deconcentrate din judeţ;
 • reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, în cazul în care serviciile publice deconcentrate din    subordine nu pot fi mandatate;
 • alte atribuţii stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.

Art.4. (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor ce îi sunt conferite potrivit legii, prefectul este ajutat de către un subprefect, care îndeplineşte atribuţiile conferite prin acte normative, precum şi atribuţii delegate prin ordin al prefectului.

(3) Asigură în instituţie atribuţiile funcţionarului de securitate;

(5) În lipsa prefectului, atribuţiile acestuia se asigură de către subprefect, în limitele stabilite prin ordinul de delegare de competenţe.                   

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSTITUŢIEI PREFECTULUI      

Art.5. (1) Structurile de specialitate ale instituţiei prefectului, organizate conform actelor normative în vigoare prin ordin al prefectului sunt următoarele:

CAP.II.

(4) Atribuţiile care revin subprefectului se stabilesc prin ordin al prefectului.

(2) Subprefectul îndeplineşte, în numele prefectului, atribuţii în domeniul conducerii serviciilor publice deconcentrate, al conducerii operative a instituţiei prefectului, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) sau de către prefect.

(7) Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, precum şi însărcinările stabilite de Guvern.

 • CONDUCEREA INSTITUŢIEI PREFECTULUI:
 1. Prefect

I/A. Cancelaria prefectului

 1. Subprefect

b     COMPARTIMENTE:

III.   Corpul de control al prefectului

 1. Compartimentul audit intern
 2. Structura de securitate
 3. SERVICII şi COMPARTIMENTE:
 4. Serviciul de monitorizarea a instituțiile publice și situații de urgență

VI/A. Compartimentul dezvoltare regională

VI/B. Compartimentul relații publice și apostilă

VI/C. Compartimentul pentru minorități

VII.Serviciul pentru verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ

VII/A. Compartimentul pentru aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și arhivă

VIII. Serviciul financiar contabil, resurse umane , achiziții şi administrativ

VIII/A. Compartimentul financiar – contabil

VIII/B. Compartimentul resurse umane

VIII/C. Compartimentul achiziţii publice

VIII/D. Compartimentul administrativ

 1. Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple

XI/A. Compartimentul emitere, evidenţă paşapoarte şi probleme de migrări

XI/B. Compartimentul restricţii

XI/C. Compartimentul informatic

 1. Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

X/A. Compartimentul regim permise de conducere şi examinări

X/B. Compartimentul înmatriculare şi evidenţa vehiculelor rutiere

X/C. Compartimentul informatic

 

(2) Structurile de specialitate sunt organizate la nivel de servicii şi compartimente.

Art.6. Încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului se face potrivit legii, prin ordin al prefectului.

Art.7. Salarizarea personalului se face conform reglementărilor legale în vigoare.

Art.8. Personalul structurilor de specialitate ale instituţiei prefectului are statut de funcţionar public, funcţionar public cu statut special sau personal contractual, potrivit legii.

Art.9. În exercitarea atribuţiilor prefectului, structurile de specialitate îndeplinesc activităţi cu privire la:

 1. a) aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative;
 2. b) verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ;
 3. c) realizarea politicilor naţionale, a celor post-aderare europeană şi a planului de măsuri pentru dezvoltare regională post-aderare europeană şi intensificare a relaţiilor externe;
 4. d) buna organizare şi desfăşurare a activităţii pentru situaţii de urgenţă, precum şi la pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar;
 5. e) activitatea de eliberare şi de evidenţă a paşapoartelor simple;
 6. f) regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi al plăcilor cu numere de înmatriculare;
 7. g) alte atribuţii conform unor reglementări speciale.

 

CAP.III.

     ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE

     Art.10. Structurile de specialitate ale instituţiei prefectului au următoarele atribuţii principale:      

10.1. Cancelaria prefectului

 1. organizează şi monitorizează primirile la prefect;
 2. ţine legătura cu partidele politice şi parlamentarii judeţului, respectiv cu organizaţiile sindicale, patronale, ale revoluţionarilor şi ale veteranilor de război şi îl informează pe prefect asupra principalelor probleme cu care se confruntă acestea;
 3. îl reprezintă pe prefect, la solicitarea acestuia, la întâlnirile şi festivităţile organizate în judeţ sau în ţară;
 4. asigură condiţiile necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale prefectului;
 5. analizează datele oferite de sondaje, statistici, studii şi informarea prefectului şi a subprefectului cu privire la principalele probleme şi tendinţe ale mediului social şi economic din judeţ;
 6. organizează întâlnirile prefectului cu reprezentanţii locali ai societăţii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor şi ai partidelor politice;
 7. elaborează sintezele mass-media pentru informarea rapidă şi corectă a prefectului şi a subprefectului;
 8. organizează, la solicitarea prefectului, evenimentele de natură să informeze opinia publică şi mass-media cu privire la acţiunile prefectului;
 9. organizează conferinţele de presă, elaborează comunicate şi alte materiale destinate mijloacelor de informare în masă;
 10. asigură oficiile de purtător de cuvânt al instituţiei;
 11. asigură realizarea, întreţinerea şi actualizarea site-ului oficial al instituţiei prefectului;
 12. pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă informaţiile destinate opiniei publice, în vederea cunoaşterii exacte a activităţii prefectului, prin informări şi conferinţe de presă organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie;
 13. realizează documentări necesare în vederea elaborării Raportului semestrial al prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
 14. asigură asistenţă de specialitate experţilor locali pentru romi, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
 15. conlucrează cu unităţile teritoriale din subordinea M.A.I., M.A.N. şi a S.R.I. la elaborarea măsurilor care se impun pentru asigurarea respectării drepturilor individuale, apărarea proprietăţii publice şi a proprietăţii private, siguranţa cetăţenilor şi prevenirea infracţiunilor;
 16. colaborează cu serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziții şi administrativ şi răspunde de buna desfăşurare a acţiunilor protocolare (inclusiv cele cu caracter internaţional), a festivităţilor omagiale şi comemorative organizate de Instituţia Prefectului;
 17. intermediază relaţia dintre prefect şi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv conducătorii serviciilor publice deconcentrate, facilitând în situaţii deosebite, întâlniri sau convorbiri cu aceştia;
 18. soluţionează corespondenţa repartizată de către prefect, urmărind inclusiv expedierea răspunsurilor şi clasarea exemplarului de arhivă;
 19. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, 

10.2. Corpul de control al prefectului

 1. desfăşoară conform legii, activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare în ceea ce priveşte sfera de competenţă a prefectului, conform cazuisticii repartizate;
 2. în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, corpul de control al prefectului colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice competente;
 3. verifică sesizările repartizate care implică un grad ridicat de dificultate şi întocmeşte rapoarte pe care le comunică prefectului;
 4. verifică modul în care se respectă disciplina în construcţii la nivelul unităţilor administrativ teritoriale;
 5. desfăşoară acţiuni de control la nivelul întregului judeţ cu privire la aplicarea şi respectarea actelor normative, elaborează studii şi rapoarte cu privire la aspectele constatate, precum şi propuneri privind restabilirea stării de legalitate;
 6. desfăşoară, din însărcinarea prefectului împreună cu serviciile publice deconcentrate, acţiuni de control la nivelul judeţului cu privire la aplicarea şi respectarea actelor normative privind asigurarea ordinii publice şi apărarea drepturilor cetăţenilor;
 7. conlucrează, din dispoziţia prefectului, cu reprezentanţii locali al M.A.I., M.A.N. şi S.R.I. în vederea exercitării atribuţiilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice şi la prevenirea infracţiunilor;
 8. controlează din însărcinarea prefectului modul în care structurile locale ale M.A.I. îşi îndeplinesc obligaţia legală de a acorda sprijin, la solicitarea primarilor, pentru menţinerea ordinii publice şi combaterea infracţiunilor pe teritoriul localităţilor din judeţ;
 9. urmăreşte modul de aplicare de către autorităţile administraţiei publice locale a prevederilor legale, inclusiv cele referitoare la întocmirea inventarelor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale;
 10. acordă sprijin pentru corecta întocmire a inventarului şi pentru medierea eventualelor neînţelegeri dintre autorităţile administraţiei publice pe de o parte şi ministere şi alte organe centrale, pe de altă parte;
 11. urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
 12. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;
 13. participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;
 14. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
 15. informează, propune sau soluţionează problemele de personal din cadrul compartimentului;
 16. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial,

10.3. Compartimentul audit intern 

 1. elaborează proiectul planului de audit public intern;
 2. efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control al entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 3. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;
 4. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
 5. raportează imediat conducătorului instituţiei şi structurii de control intern abilitate orice iregularităţi sau posibile prejudicii identificate;
 6. analizează proiectele de buget şi situaţiile economico-financiare ale serviciilor deconcentrate ale ministerelor în vederea avizării lor de către prefect;
 7. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către prefect.
 8. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial,
 9. În desfăşurarea activităţii, funcţionarii publici din cadrul acestui compartiment vor respecta cu stricteţe normele cuprinse în codul privind conduita etică a auditorului intern.

10.4. Structura de securitate

A. cu privire la protectia informatiilor clasificate

 1. elaboreaza si supune aprobarii conducerii unitatii normele interne privind protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
 2. intocmeste programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si il supune avizarii institutiilor abilitate, iar dupa aprobare, actioneaza pentru aplicarea acestuia;
 3. coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia;
 4. asigura relationarea cu institutia abilitata sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
 5. monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora;
 6.  consiliaza conducerea unitatii in legatura cu toate aspectele privind securitatea informatiilor clasificate;
 7. informeaza conducerea unitatii despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate si propune masuri pentru inlaturarea acestora;
 8. acorda sprijin reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pepe linia verificarii persoanelor pentru care se solicita accesul la informatii clasificate;
 9. organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate;
 10. asigura pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si autorizatiilor de acces la informatii clasificate;
 11. actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces;
 12. intocmeste si actualizeaza listele informatiilor clasificate elaborate sau pastrate de unitate, pe clase si niveluri de secretizare;
 13. prezinta conducatorului unitatii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si locurilor de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de responsabilitate si, dupa caz, solicita sprijinul institutiilor abilitate;
 14. efectueaza, cu aprobarea conducerii unitatii, controale privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate;
 15. exercita alte atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate, potrivit legii.

B. cu privire la activitatea de CSTIC :

1) asigură exploatarea în condiţii de securitate a SIC şi protecţia datelor în sistemul INFOSEC, desfăşurând activităţi specifice, conform legislaţiei în vigoare şi instrucţiunilor structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

2) asigură managementul configuraţiei sistemelor sau reţelelor acreditate şi stabilite în “Cerinţe de securitate specifice” “ Cerinţe de securitate comune” şi “Procedurile Operaţionale de Securitate”

3) asigură funcţionarea SIC în concordanţă cu “Cerinţe de securitate specifice” “ Cerinţe de securitate comune” şi “Procedurile Operaţionale de Securitate”;

4) ţine evidenţa sistemelor criptografice deţinute de CSTIC din structura/unitatea din care face parte;

5) solicită asigurarea cu echipamente şi materiale criptografice necesare funcţionării sistemului de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate;

6) asigură aplicarea prevederilor legale cu privire a prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Legii nr.677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date .

10.5. Serviciul de monitorizare a instituțiilor publice și situații de urgență

 1. elaborează şi prezintă prefectului informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării generale economice, sociale, culturale şi administrative, precum şi cu privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în judeţ;
 2. participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;
 3. prezintă prefectului propuneri privind priorităţile de dezvoltare a judeţului, în concordanţă cu prevederile planului de dezvoltare regională şi cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
 4. întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;
 5. realizează documentarea necesară şi elaborează pe baza acesteia raportul annual privind starea economico-socială a judeţului, care se înaintează, potrivit legii, Guvernului, prin M.A.I.,
 6. monitorizează modul de aplicare în judeţ, a programelor şi strategiilor guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorială şi la alte activităţi;
 7. asigură transpunerea în practică a Strategiei de guvernare cu privire la parteneriatul social dintre sindicate, patronat şi puterea executivă;
 8. analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate şi întocmeşte informări cu privire la aceasta, pe care le înaintează prefectului;
 9. elaborează şi supune spre aprobare prefectului măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea transmiterii acestora ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice central din subordinea Guvernului, potrivit legii;
 10. examinează, împreună cu serviciile publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
 11. urmăreşte aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
 12. elaborează, cu consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, proiectele ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate;
 13. asigură transmiterea ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;
 14. întocmeşte proiectul de regulament de organizare şi funcţionare a colegiului prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru;
 15. realizează lucrările de secretariat pentru Colegiul Prefectural, Comitetului de Dialog Civic pentru Problemele persoanelor Vârstnice și Comisiei de Dialog Social şi prezintă prefectului şi subprefectului cu atribuţii în domeniu, propuneri cu privire la programul de activitate al acestora;
 16. asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor altor comisii sau comitete constituite în cadrul instituţiei prefectului potrivit legii;
 17. examinează şi prezintă prefectului proiectele bugetelor şi situaţiile financiare privind execuţia bugetelor serviciilor publice deconcentrate, transmise de către acestea înainte de a fi propuse conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;
 18. stabileşte, împreună cu instituţiile publice şi organismele abilitate prin lege, măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea la minimum a efectelor fenomenelor natural periculoase şi a catastrofelor de orice fel, pe care le înaintează prefectului;
 19. urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
 20. prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situaţii de criză, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat;
 21. întocmeşte rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în situaţii de urgenţă, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale în acest domeniu, pe care le înaintează prefectului;
 22. propune prefectului, în situaţiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale, sau a consiliului judeţean, după caz;
 23. asigură informarea prefectului cu privire la iminenţa producerii unor fenomene natural periculoase;
 24. asigură informarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor natural periculoase, cu privire la evaluarea preliminară a efectelor şi a pagubelor produse;
 25. sprijină şi îndrumă autorităţile administraţiei publice locale pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţii în situaţii de urgenţă;
 26. prezintă prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare în scopul protecţiei populaţiei afectate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase;
 27. centralizează necesarul de materiale de construcţii, alimente şi îmbrăcăminte în vederea elaborării proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru acordarea de ajutoare umanitare populaţiei afectate de la rezervele de stat;
 28. verifică modul de distribuire a ajutoarelor umanitare şi a sumelor alocate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului;
 29. monitorizează progresul măsurilor şi acţiunilor cuprinse în Strategia naţională şi în Planul multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 30. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
 31. asigură clasarea şi predarea actelor proprii la arhiva instiuţiei; 

10.5.A. Compartimentul dezvoltare regională

1) întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a politicilor naţionale, a politicilor post – aderare europeană şi intensificare a relaţiilor externe, cu consultarea consiliuluijudeţean şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;

2) elaborează, în colaborare cu reprezentanţi ai consiliului judeţean ai serviciilor publice deconcentrate, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ai societăţii civile, planul judeţean de măsuri post-aderare europeană şi intensificarea relaţiilor externe;

3) acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de aderare europeană, pentru cunoaşterea documentelor post-aderare europeană adoptate la nivel central;

4) acţionează pentru atragerea societăţii civile la activităţile care au legătură cu procesul post-integrare europeană şi participă la programele societăţii civile în domeniu;

5) desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;

6 ) întocmeşte, gestionează prin evidenţă centralizată şi monitorizează activitatea de relaţii şi de colaborări internaţionale a instituţiei prefectului şi a celorlalte instituţii publice din judeţ;

 1. elaborează evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru orice activitate de relaţii internaţionale;
 2. acordă consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de către acestea;
 3. colaborează cu celelalte instituţii şi organisme care au rol în implementarea măsurilor şi programelor finanţate din fonduri comunitare;
 4. gestionează informaţiile privind programele şi proiectele de finanţare derulate în judeţ;
 5. urmărește respectarea liberei circulații a persoanelor, a serviciilor, mărfurilor și capitalurilor, precum și a libertății de stabilire conform reglementărilor Uniunii Europene;
 6. organizează acţiuni privind aniversarea unor personalităţi şi comemorarea unor evenimente, care au avut un aport la crearea şi dezvoltarea Uniunii Europene;
 7. asigură serviciile de traducător şi translator la nivelul instituţiei;
 8. urmărirea şi aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică.

10.5.B. Compartimentul relaţii publice și apostilă(A) Atribuţii de informare de interes public:

 1. asigură aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 2. asigură, prin persoanele împuternicite de către prefect aplicarea prevederilor legale privind liberal acces la informaţiile de interes public;
 3. întocmeşte anual raportul privind accesul la informaţiile de interes public şi cel privind transparenţa decizională;
 4. asigură imprimatele şi informaţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public;
 5. coordonează activitatea de elaborare şi editare a buletinului informativ anual;
 6. actualizează informaţiile publicate din oficiu, la punctul de informare al instituţiei;
 7. urmăreşte aplicarea Programului de măsuri al instituţiei pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.

(B) Atribuţii de relaţii publice:

1) asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului şi subprefecţilor, precum şi  comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal;

2) realizează primirea, înregistrarea, distribuirea pe compartimente conform repartizării făcute de către conducerea instituţiei a întregii corespondenţe (petiţii) adresate instituţiei, precum şi transmiterea răspunsurilor la aceasta dupa soluţionare;

 1. asigură înscrierea şi primirea cetăţenilor în audienţă, efectuează verificarea la faţa locului, după caz, a unor probleme sesizate sau reclamate în audienţe;
 2. participă la desfăşurarea audienţelor ;
 3. urmăreşte soluţionarea problemelor ridicate la audienţe şi comunică modul lor de soluţionare;
 4. consiliază cetăţenii care se adresează instituţiei prefectului în problemele generale sau specifice relaţiei cu publicul;
 5. prezintă prefectului propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţilor;
 6. asigură primirea, înregistrarea, repartizarea şi predarea corespondenţei pentru conducere şi compartimentele de specialitate, precum şi expediţia acesteia la destinatari;
 7. înregistrează în registrul de intrare-ieşire şi consemnează numărul şi data pe documentul primit;
 8. asigură organizarea şi respectarea legislaţiei privind evidenţa, circulaţia şi păstrarea actelor;
 9. asigură secretariatul la nivelul prefectului şi a subprefectului;
 10. organizează și monitorizează primirile la prefect şi subprefect;
 11. asigură condițiile necesare desfășurării ședințelor de lucru ale prefectului şi subprefectului;
 12. soluționează/tehnoredactează corespondența sau alte material repartizate de către prefect şi subprefect, urmărind expedierea răspunsurilor;
 13. asigură multiplicarea materialelor necesare conducerii şi structurilor organizatorice din cadrul instituţiei;
 14. asigură serviciile de curierat la nivelul instituţiei;
 15. asigură evidenţa ordinelor de deplasare;
 16. primeşte şi remite prefectului sau persoanei desemnate corespondenţa primită prin poşta specială sau informatic;
 17. asigură gestionarea ştampilei cu sigla României, cu nr. 1;
 18. asigură operarea şi gestionarea registrului privind ordinele prefectului    1) asigură îndrumarea persoanelor interesate, în vederea familiarizării cu procedura eliberării apostilei pentru actele oficiale administrative, realizând următoarele activităţi:

(C) Activitatea de eliberare a apostilei:

 1. primirea documentelor cerute de prezentele instructiuni pentru eliberarea apostilei;
 2. verificarea competentei institutiei prefectului;
 3. înregistrarea cererii de eliberare a apostilei;
 4. verificarea semnăturii si a calitătii în care a actionat semnatarul actului pentru care se solicită apostilarea si, dacă este cazul, a identitătii sigiliului sau a stampilei de pe act;
 5. completarea apostilei;
 6. eliberarea apostilei

10.5.C. Compartimentul pentru minorități

 1. vizite periodice de evaluare şi monitorizare a situaţiei comunităţilor de cetăţeni români aparţinând  minorităţii rome, obţine date şi informaţii de la nivel local pe care le centralizează la nivel judeţean;
 2. asigură secretariatul Grupului mixt de lucru organizat la nivelul județului;
 3. principalele activităţi pe care le desfășoară în cadul Biroului judeţean pentru romi includ, însă nu se limitează la:
 1. a) elaborarea planului judeţean de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, prin armonizarea principalelor nevoi identificate prin procesul de facilitare comunitară sau identificate de către autorităţile publice locale, cu măsurile prevăzute în Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome (Strategie);
 2. b) participare la coordonarea activităților și monitorizarea implementării măsurilor din aria de activitate a autorităţilor locale şi a serviciilor deconcentrate ale ministerelor de resort pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din Strategie;
 3. c) sprijinirea implementării măsurilor stabilite în planurile judeţene prin acordarea de consultanţă reprezentanţilor serviciilor deconcentrate şi prin facilitarea accesului acestora în cadrul comunităţilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome;
 4. d) întocmirea rapoartelor de progres referitoare la implementarea planului judeţean de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome şi, după adoptarea acestora în Grupul de lucru mixt constituit la nivelul județului Mureș, înaintarea către prefect şi Agenţia Naţională pentru Romi
 1. asigurarea de asistenţă de specialitate experţilor locali pentru romi, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
 2. dezvoltarea cadrului relaţional cu reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în implementarea Planului general de măsuri al Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor în judeţ;
 3. colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale din judeţ care au în atribuţii soluţionarea problemelor referitoare la respectarea drepturilor omului, în general, şi a drepturilor minorităţii romilor în special;
 4. asigurarea cadrului informativ, operativ şi eficient, între Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia Naţională pentru Romi, Instituţia Prefectului, autorităţile administraţiei publice locale şi organizaţiile neguvernamentale din judeţ;
 5. mediatizarea, prin purtătorul de cuvânt al prefectului, a acţiunilor care vizează problematica romilor şi stadiul îndeplinirii strategiei la nivel local;
 6. informarea imediată a conducerii instituţiei prefectului şi medierea conflictelor interetnice şi intercomunitare;
 7. organizarea rezolvării solicitărilor care vin din partea comunităţilor de romi, prin participarea la şedinţele de audienţe ale conducerii instituţiei prefectului;
 8. colaborarea cu toate autorităţile şi instituţiile publice în vederea realizării programelor şi a finanţării proiectelor care urmează a fi implementate în comunităţile de romi;
 9. sprijinirea birourilor regionale ale ANR în vederea strângerii datelor necesare elaborării, implementării şi coordonării unor proiecte de dezvoltare comunitară locală sau proiecte post aderare în judeţ;
 10. colaborarea cu asociaţii, fundaţii şi instituţii care monitorizează respectarea drepturilor omului, gradul de incluziune a romilor şi stadiul implementării politicilor publice pentru romi, a unor proiecte şi programe destinate romilor în plan local;
 11. actualizarea permanentă a bazei de date referitoare la situația socio-economică a comunităților de romi din județ prin colaborarea cu autoritățile publice locale, organizații ale romilor;

10.6. Serviciul pentru verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ

Serviciul juridic este structură de specialitate în instituția prefectului și este condusă de un șef serviciu, funcționar public de conducere.

Serviciul juridic cuprinde Compartimentul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu.

 1. asigură reprezentarea prefectului şi a comisiei judeţene de aplicare a legilor cu caracter reparatoriu în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, organelor de urmărire penală şi notarilor publici, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice în cauzele de interes general al prefecturii pe baza împuternicirii date de prefect;
 2. redactează, în termenele legale, acţiuni, plângeri, întâmpinări, memorii, alte acte cu caracter procedural, folosind toate căile de atac în vederea apărării şi valorificării drepturilor prefectului şi comisiilor speciale conform legilor reparatorii;
 3. întocmeşte documentaţia necesară şi face propuneri de soluţionare a cererilor depuse la instituţie sau la comisiile speciale constituite prin ordin al prefectului, având ca obiect acordarea sau întocmirea actelor premergătoare acordării unor drepturi în baza unor prevederi legale adoptate de organele abilitate potrivit legii;
 4. aplică actele normative cu caracter reparatoriu.
 5. întocmeşte proiectele de ordin şi face comunicările, privind trecerea în proprietatea privată a terenurilor în condiţiile art. 36 din Legea nr.18/1991, republicată;
 6. asigură secretariatul şi convoacă Comisia judeţeană pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003, lunar sau ori de câte ori este necesar;
 7. urmăreşte soluţionarea dosarelor depuse în aplicarea legilor cu caracter reparatoriu, conform dispoziţiilor normative şi face comunicările necesare;
 8. urmăreşte modul de soluţionare a notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001;
 9. prezintă prefectului studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare;
 10. exercită atribuţiile rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu;
 11. urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
 12. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;
 13. informează, propune sau soluţionează problemele de personal din cadrul direcţiei;
 14. întocmeşte şi comunică situaţiile statistice solicitate de către M.A.I., A.N.R.P. şi alte organe centrale;
 15. elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;
 16. urmăreşte stadiul aplicării legilor fondului funciar şi a cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 17. ţine evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi le transmite prefectului în vederea verificării legalităţii, asigură păstrarea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 18. examinează sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale;
 19. verifică legalitatea contractelor încheiate de autorităţile administraţiei publice locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizării prefectului de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim;
 20. propune prefectului sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în vederea reanalizării actului considerat nelegal, sau a instanţei de contencios administrativ, cu motivarea corespunzătoare;
 21. întocmeşte documentaţia, formulează acţiunea pentru sesizarea instanţelor judecătoreşti şi susţin în faţa acestora acţiunea formulată, precum şi căile de atac, atunci când este cazul;
 22. elaborează rapoarte lunare cu privire la actele verificate şi le prezintă prefectului spre informare;
 23. formulează, în termen legal, acţiunile pentru anularea actelor administrative socotite nelegale, nemodificate sau nerevocate în urma efectuării procedurii prealabile în temeiul prevederilor Legii nr. 554/2004 în vigoare, şi asigură comunicarea acestora către instanţele de contencios administrativ competente;
 24. verifică modul de respectare şi transmitere,
 25. avizează ordinele prefectului din punct de vedere al legalităţii;
 26. întocmeşte documentaţia şi reprezintă prefectul şi instituţia prefectului în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum şi a altor autorităţi sau instituţii publice;
 27. acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local;
 28. efectuează, în condiţiile legii, verificările şi întocmeşte documentaţia necesară cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau a Consiliului Judeţean, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de primar, respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului preşedintelui consiliului judeţean, după caz;
 29. efectuează, în condiţiile legii, verificări cu privire la măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială, inclusiv la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, şi propun prefectului, dacă este cazul, sesizarea organelor competente;
 30. desfăşoară acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului;
 31. elaborează rapoarte şi prezintă informări prefectului cu privire la actele verificate, la modul de organizare a executării legilor şi a altor acte normative de către consiliile locale şi judeţene, de către primari, precum şi de către preşedintele consiliului judeţean;
 32. asigură evidenţa şi păstrarea actelor transmise potrivit legii, în vederea exercitării dreptului de urmărire a respectării legalităţii acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor pe rolul instanţelor judecătoreşti, până la epuizarea căilor de atac ordinare şi extraordinare;
 33. urmăreşte modul de îndeplinire de către secretarii unităţilor administrativ-teritoriale a obligaţiilor ce le revin, potrivit legii, cu privire la înaintarea actelor supuse verificării din punct de vedere al legalităţii;
 34. conlucrează cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului judeţean, în vederea elaborării proiectelor hotărârilor Guvernului care au ca obiect soluţionarea unor probleme de interes local ori a iniţierii, prin M.A.I., a unor proiecte de acte normative;
 35. desfăşoară acţiuni la nivelul întregului judeţ pentru urmărirea aplicării şi respectării actelor normative, elaborează studii şi rapoarte cu privire la aspectele constatate, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;
 36. participă la organizarea, împreună cu primarii, a unor acţiuni de cunoaştere şi de aplicare corectă a legii;
 37. propune prefectului, în situaţiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale, a consiliului judeţean, după caz;
 38. urmăreşte evidenţierea riguroasă a mişcării bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi legalitatea trecerii acestor bunuri din domeniul public local în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale;
 39. verifică motivaţia afectării sau a dezafectării bunurilor de utilitate publică şi respectarea prevederilor legale în acest sens;
 40. elaborează proiectul ordinului prefectului de stabilire a numărului consilierilor locali şi judeţeni, pe baza datelor statistice oficiale, şi întocmirea graficului de convocare a consiliilor locale şi a consiliului judeţean, în şedinţa de constituire;
 41. întocmeşte graficul de convocare a consiliilor locale şi a consiliului judeţean în şedinţă de constituire;
 42. redactează, în termenele legale, acţiuni, plângeri, întâmpinări, memorii, alte acte cu caracter procedural, folosind toate căile de atac în vederea apărării şi valorificării drepturilor prefectului;
 43. avizează din punct de vedere juridic contracte şi alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei;
 44. se îngrijeşte de păstrarea şi predarea materialului arhivistic al instituţiei conform legii şi eliberează la cerere, conform reglementărilor legale, acte bazate pe documente de arhivă şi rezolvă corespondenţa primită în acest sens; asigură păstrarea, inventarierea, arhivarea şi selecţionarea actelor;
 45. întocmeşte şi comunică situaţii statistice cu privire la controlul legalităţii actelor administrative şi aplicarea legilor cu caracter reparatoriu, după caz;
 46. urmăreşte soluţionarea dosarelor, conform dispoziţiilor normative şi face comunicările necesare;
 47. prezintă prefectului studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare;
 48. urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
 49. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;
 50. participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;
 51. consilierii juridici participă, în calitate de reprezentanţi ai prefectului, la şedinţele de constituire ale consiliilor locale, în conformitate cu graficul de convocare stabilit prin ordinul prefectului;
 52. desfăşoară acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului solicitând annual sau ori de câte ori este nevoie rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată;
 53. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
 54. informează, propune sau soluţionează problemele de personal din cadrul serviciului;
 55. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial,  
 56.      În domeniul aplicării legilor fondului funciar activitățile desfășurate se realizează cu sprijinul Colectivului de lucru de pe lângă Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș, îndeplinind următoarele atribuții:

10.6.A. Compartimentul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu și arhivă

 1. primește, verifică și instrumentează dosarele înaintate Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș,
 2. întocmește ordinea de zi, emite și verifică hotărârile adoptate de către Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș,
 3. pregătește și întocmește referate în vederea soluționării contestațiilor formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale sau orășenești;
 4. transmite hotărârile emise de către Comisia județeană Mureș, în vederea puneriilor în aplicare, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, comisiilor locale de fond funciar, iar acolo, unde este cazul, Agenției Domeniilor Statului, Direcției Silvice Mureș, și altor instituții, personae fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legale;
 5. pregătește și arhivează hotărârile emise de către Comisia județeană Mureș împreună cu documentația aferentă acesteia;
 6. efectuează la nivelul comisiilor locale și comisiilor orășenești verificări și controale privind stadiul aplicării legilor fondului funciar;
 7. analizează, redactează și transmite în conformitate cu prevederile legale răspunsurile privind soluționarea cererilor și sesizărilor adresate instituției prefectului de către persoanele fizice sau juridice;
 8. participă la audiențele ținute de conducerea instituției, formulând răspunsuri conform prevederilor legale, la solicitările petenților;
 9. întocmește și transmite situații la solicitarea diferitelor instituții ale statului;
 10. primește, prelucrează și difuzează în teritoriu precizările formulate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietății;
 11. verifică și transmite Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților dosarele privind reconstituirea dreptului de proprietate prin acordarea de despăgubiri, constituite în temeiul legilor fondului funciar, întocmite de către comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi înaintate Comisiei județenepentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș,
 12. asigură transmiterea către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform programării, a dosarelor, învedereaacordării de despăgubiri, întocmite și înaintate instituției prefectului de către comisiile locale sau comisiile ulterioare
 13. întocmeşte şi comunică situaţii statistice cu privire la aplicarea legilor cu caracter reparatoriu;
 14. centralizează situaţiile statistice la nivelul judeţului şi face comunicările necesare către M.A.I. şi A.N.R.P.;
 15. asigură realizarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 16. verifică fiecare dosar înaintat de comisiile locale care nu îndeplineşte condiţiile cerute de legislaţia în materie, urmare a verificării efectuate de către persoana căreia i s-a repartizat, va fi returnat emitentului cu recomandări/obiecţiuni în vederea soluţionării legale a respectivelor documentaţii;
 17. verifică în mod riguros îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 6 din Legea nr. 1/2000, solicitând comisiilor locale completarea dosarelor cu toate documentele prevăzute de lege şi normele de aplicare.
 18. verifică legalitatea propunerilor înaintate de către comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar şi colectivul de lucru al Comisiei judeţene, întocmeşte referate cu propuneri de soluţionare a acestora, care sunt prezentate Comisiei judeţene, redactează şi comunică hotărârile Comisiei judeţene, tuturor celor interesaţi (persoane fizice şi juridice); urmăreşte comunicarea opisurilor de către comisiile locale precum şi a dovezilor de aducere la cunoştinţă a hotărârilor Comisiei judeţene de soluţionare a acestora;
 19. elaborează şi redactează Ordinul prefectului privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în conformitate cu prevederile art. 23, art. 27 şi 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. şeful Serviciului pentru verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ avizează de legalitatea ordinele prefectului privind aplicarea legilor fondului funciar;
 21. urmăreşte înteritoriu, împreună cu reprezentanţii Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş, realizarea sarcinilor privind aplicarea legilor fondului funciar;
 22. verifică, analizează şi soluţionează scrisori, sesizări şi contestaţii ale persoanelor fizice şi juridice;
 23. şeful Serviciului pentru verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ coordonează, îndrumă activitatea comisiilor locale de fond funciar, care potrivit art. 8 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, au obligaţia de a centraliza toate cererile de restituire nesoluţionate, în vederea stabilirii suprafeţei de teren necesare pentru finalizarea procesului de restiuire.
 24. participă la acţiuni de îndrumare şi control privind respectarea legislaţiei în vigoare, în teritoriu, în domeniul fondului funciar;
 25. elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative referitoare la fondul funciar;
 26. întocmeşte balanţa fondului funciar;
 27. verifică titlurile de proprietate în sensul concordanţei suprafeţei totale validate, din care intravilan, sau extravilan, în funcţie de opisuri şi modificările survenite ulterior validării prin hotărâri ale Comisiei judeţene sau sentinţe judecătoreşti;
 28. asigură furnizarea de copii de pe actele aflate în evidenţa compartimentului, necesare reprezentării în instanţă;
 29. întocmeşte proiectul nomenclatorului arhivistic al instituţiei şi îl actualizează conform prevederilor legale;
 30. întocmeşte şi actualizează Nomenclatorului arhivistic;
 31. preia unităţile arhivistice de la compartimentele instituţiei pe bază de inventar;
 32. păstrează şi asigură condiţiile optime de conservare a documentelor;
 33. eliberează dosarele sau efectuează copii după documentele arhivate pe baza aprobării prealabile a conducerii ;
 34. asigură respectarea regulilor privind activitatea de consultare şi folosire a dosarelor;
 35. asigură scoaterea definitivă din arhivă a unităţilor arhivistice pe baza preceselor verbale ale Comisiei de selecţionare, aprobate de Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale;
 36. ţine evidenţa unităţilor arhivistice din depozit ;
 37. respectă normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
 38. păstrează confidenţialitatea informaţiilor de care a luat cunoştinţă în realizarea atribuţiilor;
 39. asigură cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale cu privire la activitatea de arhivare;
 40. asigură exploatarea în condiţii de siguranţă a tehnicii de calcul şi a softului din dotarea instituţiei;
 41. asigură asistenţă tehnică utilizatorilor;
 42. asigură intervenţia primară la echipamentele hardware, pentru remedierea deficienţelor apărute la echipamentele informatice;
 43. desfăşoară activităţi specifice inginerului de sistem şi a administratorului de reţea;
 44. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial.

10.7. Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziții şi administrativ

 • Atribuţii pe linia financiar contabilă:
 1. asigură imaginea fidelă, clară şi completă a patrimoniului, situaţiei financiare şi a execuţiei bugetare;
 2. asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi furnizarea datelor contabile;
 3. întocmeşte proiectul bugetului propriu al instituţiei;
 4. înaintează propuneri de virări de credite între capitole , articole şi aliniatele clasificaţiilor bugetare,
 5. întocmeşte dările de seamă periodice care se prezintă ordonatorului principal de credite;
 6. întocmeşte şi transmite ordonatorului principal de credite monitorizarea cheltuielilor de personal,
 7. urmăreşte respecarea prevederilor legale privind ALOP şi organoizarea şi evidenaţa/raportarea angajamentelor bugetare şi legale,
 8. utilizează şi actualizează aplicaţiile informatice din domeniul financiar contabil, puse la dispoziţie de ordonatorul de credite precum şi cele ale Ministerului Finanţelor (Forexe),
 9. întocmeşte statele de plată şi declaraţii fiscale;
 10. pregătirea inventarierii anuale a patrimoniului, întocmind în acest sens listele cu stocurile scriptice şi celelalte documente aferente proceslui;
 11. asigură punerea în aplicare a prevederilor legale cu privire la casarea şi scoaterea din gestiune a mijloacelor fixe şi a obictelor de inventar,
 12. exercită controlul financiar preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale;
 13. asigură punerea în aplicare a prevderilor O.u.G. nr. 41/2016,
 14. asigură punerea în plată a titlurilor executorii pe seama Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor,
 15. asigurarea menegementului corespunzător al deşeurilor la nivelul instituţiei,
 16. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
 17. asigură respectarea prevederilor normative în ceea ce priveşte protecţia muncii, respectiv prevenirea şi stingerea incendiilor;
 18. asigură din punct de veder financiar cât şi material buna desfăşurare a alegerilor, referendumurilor şi recensămintelor,
 19. urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică, în domeniul de competenţă;
 20. participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;
 21. rezolvă solicitările persoanelor fizice şi juridice pe linia de competenţă.
 22.  
 • Atribuţii pe linia resurselor umane:
 1. asigură întocmirea proiectelor organigramelor, statelor de funcţii, de personal şi fundamentarea cheltuielilor de personal;
 2. asigură elaborarea proiectelor de ordine ale prefectului în domeniul resurselor umane;
 3. gestionează dosarele profesionale, respectiv dosarele de personal ale salariaţilor;
 4. întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul contractual;
 5. gestionează registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă;
 6. stabileşte drepturile salariale;
 7. elaborează planul de ocupare al funcţiilor publice;
 8. elaborează planul de pregătire profesional;
 9. asigură organizarea constituirii comisiei de disciplină şi a comisiei paritare,
 • Atribuţii pe linia achiziţiilor publice:
 1. urmăreşte şi răspunde de aplicarea procedurilor de achiziţii publice pentru încheierea contractelor de achiziţii publice având ca obiect achiziţionarea de bunuri, prestarea de servicii şi achiziţionarea de lucrări;
 2. întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice;
 3. elaborează rapoartele periodice cu privire la achiziţiile publice.
 • Atribuţii pe linia administrativă
 1. întocmirea FAZ-urilor, urmăreşte folosirea, conform legii, a parcului auto;
 2. asigurarea funcţionării parcului auto;
 3. urmărirea cu privire la termenele de expirare a asigurărilor obligatorii şi a RCA;
 4. aplică prevederile ordinelor normative şi instrucţiunilor care reglementează activitatea parcului auto (Ordinul MIRA nr. 599/2008);
 5. asigură întreţinerea obiectelor şi a spaţiilor deţinute,
 6. întocmesc documentele necesare reparaţiei autoturismelor,
 7. verifică asigurarea ordinii şi curăţeniei în spaţiile afectate instituţiei;

10.7.A. Compartimentul financiar contabil  

 1. asigură imaginea fidelă, clară şi completă a patrimoniului, situaţiei financiare şi a execuţiei bugetare;
 2. asigură imaginea fidelă, clară şi completă a patrimoniului, situaţiei financiare şi a execuţiei bugetare;
 3. asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială;
 4. asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi furnizarea datelor contabile;
 5. întocmeşte proiectul bugetului propriu al instituţiei;
 6. înaintează propuneri de virări de credite între capitole , articole şi aliniatele clasificaţiilor bugetare,
 7. întocmeşte dările de seamă periodice care se prezintă ordonatorului principal de credite;
 8. asigură operaţiunile de plată, a cheltuielilor de personal, materiale şi de capital în numerar şi prin trezorerie, în limita creditelor deschise de ordonatorul principal de credite;
 9. întocmeşte şi transmite ordonatorului principal de credite monitorizarea cheltuielilor de personal,
 10. urmăreşte respecarea prevederilor legale privind ALOP şi organoizarea şi evidenaţa/raportarea angajamentelor bugetare şi legale,
 11. întocmeşte documentaţia de încasare a debitorilor,
 12. urmăreşte evoluţia soldurilor şi încadrea în bugetul alocat,
 13. utilizează şi actualizează aplicaţiile informatice din domeniul financiar contabil, puse la dispoziţie de ordonatorul de credite precum şi cele ale Ministerului Finanţelor (Forexe),
 14. întocmeşte statele de plată şi declaraţii fiscale;
 15. întocmeşte situaţiile privind alimentarea conturilor de salarii,
 16. verificarea deconturilor de deplasare ale salariaţilor şi plata acestora,
 17. pregătirea inventarierii anuale a patrimoniului, întocmind în acest sens listele cu stocurile scriptice şi celelalte documente aferente proceslui;
 18. asigură punerea în aplicare a prevederilor legale cu privire la casarea şi scoaterea din gestiune a mijloacelor fixe şi a obictelor de inventar,
 19. exercită controlul financiar preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale;
 20. stabileşte sumele aferente primiri delegaţiilor oficiale şi a serviciilor de protocol;
 21. actualizează registrul numerelor de inventar la intrările şi ieşirile mijloacelor fixe sau la fiecare legislativă,
 22. operarea tuturor miscărilor de bunuri din instituţie astfel încât să existe o evidenţă la zi a patromoniului,
 23. completează şi transmite lunar/semestria/anual dări de seamă statistice,
 24. asigură punerea în aplicare a prevderilor O.u.G. nr. 41/2016,
 25. asigură punerea în plată a titlurilor executorii pe seama Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor,
 26. asigurarea menegementului corespunzător al deşeurilor la nivelul instituţiei,
 27. aplică prevederile ordinelor normative şi instrucţiunilor care reglementează activitatea parcului auto (Ordinul MIRA nr. 599/2008);
 28. asigură evidenţa foilor de parcurs ale mijloacelor auto şi încdrarea în cotele de combustibil;
 29. răspunde de gestionarea şi administrarea cardurilor de combustibil,
 30. realizarea demersurilor necesarea pentru întocmirea asigurărilor privind răspunderea civilă anuală obligatorie;
 31. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
 32. eliberează adeverinţe pentru personalul din aparatul propriu cu privire la drepturi salariale şi alte venituri realizate;
 33. asigură, din punct de vedere financiar contabil, aprovizionarea şi gestionarea bunurilor necesare funcţionării instituţiei şi folosirea lor raţională;
 34. răspunde de administrarea imobilului aflat în patromoniu,
 35. verifică necesitatea efectuării unor lucrări de reparaţii curente şi achiziţionarea unor bunuri materiale şi asigură derularea acestor operaţiuni;
 36. asigură respectarea prevederilor normative în ceea ce priveşte protecţia muncii, respectiv prevenirea şi stingerea incendiilor;
 37. asigură evidenţa registrelor utilizate în activitatea instituţiei;
 38. asigură evidenţa sigiliilor şi ştampilelor;
 39. asigură din punct de veder financiar cât şi material buna desfăşurare a alegerilor, referendumurilor şi recensămintelor,
 40. urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică, în domeniul de competenţă;

10.7.B. Compartimentul resurse umane

 1. întocmeşte documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului ANFP pentru funcţiile publice din cadrul instituţiei;
 2. întocmeşte documentaţia în vederea aprobării de către M.A.I. a structurii organizatorice şi funcţionale a instituţiei;
 3. întocmeşte statul de funcţii al instituţiei, conform Ordinului Ministrului Afacerilor Interne privind aprobarea numărului şi structurii posturilor repartizate Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş,
 4. întocmeşte şi actualizează, lunar, statul de personal al instituţiei,
 5. întocmeşte anual Planul de ocupare al funcţiilor publice şi-l transmite  Ministerului Afacerilor Interne;
 6. întocmeşte şi actualizează dosarele profesionale/personale ale tuturor angajaţilor instituţiei
 7. întocmeşte şi actualizează în permanenţă, în colaborare cu şefii de servicii şi compartimente, Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei,
 8.  întocmeşte şi actualizează în permanenţă Regulamentul de ordine interioară al instituţiei,
 9. organizează concursurile/examenele pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante/ promovări din cadrul instituţiei, conform dispoziţiilor conducerii instituţiei,
 10. asigură secretariatul concursurilor organizate,
 11. asigură comunicarea, pe portalul ANFP, a tuturor modificărilor intervenite privind funcţionarii publici din cadrul instituţiei
 12. întocmirea şi completarea dosarelor cu toate documentele necesare în vederea angajării de personal,
 13. întocmeşte ordinele prefectului privind încadrarea, încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, modificări salariale, promovări în grade profesionale, etc. privind personalul instituţiei şi le înaintează  în vederea aprobării de către prefectul instituţiei,
 14. întocmeşte şi înaintează spre aprobare contractele individuale de muncă pentru personalul contractual din cadrul instituţiei precum şi actele adiţionale, emise conform legii,
 15. întocmeşte şi transmite la M.A.I. situaţia privind modificările intervenite (cu privire la funcţie, drepturi salariale, etc) privind personalul contractual din cadrul instituţiei în vederea operării lor în Revisal,
 16. întocmeşte toate documentele necesare, conform legii, la plecarea personalului din instituţie,
 17. solicită şefilor de servicii şi urmăreşte întocmirea şi actualizarea în permanenţă a fişelor de post pentru toţi angajaţii instituţiei,
 18. întocmeşte şi actiualizează evidenţa salariaţilor în programul APOLO,
 19. verifică lunar condica de prezenţă
 20. întocmeşte pontajul pentru angajaţii din aparatul de specialitate al prefectului,
 21. întocmeşte lunar pontajul orelor efectuate în condiţii deosebite de muncă,
 22. verifică lunar pontajele serviciilor publice comunitare în vederea înaintării lor spre aprobarea prefectului
 23. întocmeşte o evidenţă a zilelor de concediu de odihnă acordate şi efectuale, a concediilor medicale efectuate, a recuperărilor acordate pentru orele suplimentare efectuate, a concediilor fără plată efectuate, recuperări, etc. pentru toţi angajaţii instituţiei,
 24. urmăreşte întocmirea în termen a evaluării anuale/parţiale a personalului din cadrul instituţiei,
 25. întocmeşte şi transmite anual, la M.A.I. situaţia privind evaluările anuale/parţiale ale tuturor angajaţilor
 26. întocmeşte şi transmite la M.A.I. şi A.N.F.P. Planul anual de perfecţionare pentru funcţionarii publici din cadrul instituţiei
 27. primeşte, înregistrează în registrul de evidenţa şi transmite la A.N.I. în copii certificate pentru conformitate cu originalul, declaraţiile de avere şi de interese ale salariaţilor instituţiei
 28. întocmeşte şi actualizează ordinele prefectului privind componenţa Comisiei de disciplină/paritară la nivelul instituţiei, conform prevederilor legale,
 29. completează şi transmite la ANAF situaţia posturilor din cadrul instituţiei,
 30. întocmeşte şi transmite lunar registrul public de evidenţă a salariaţilor,
 31. întocmeşte, transmite şi actualizează lista cu personalul aprobat de către prefect pentru a participa la concursurile organizate de către instituţiile publice, ca reprezentanţi ANFP,
 32. întocmeşte diverse adeverinţe pentru salariaţii instituţiei, la solicitarea acestora cât şi pentru foştii angajaţi ai instituţiei,
 33. întocmeşte situaţiilor necesare în vederea eliberării de legitimaţii de serviciu de către M.A.I.angajaţilor instituţiei sau pentru schimbarea legitimaţiilor  când se impune acest lucru,
 34.  întocmeşte situaţiile necesare în vederea predării către M.A.I a legitimaţiilor de serviciu deţinute de către personalul plecat sau a celor deteriorate, etc.,
 35. întocmeşte toate situaţiile solicitate de către MAI sau ANFP privind personalul instituţiei,
 36. întocmeşte documentele care se impun, privind resursele umane, pentru cele două servicii comunitare,
 37. asigură aplicarea prevederilor OUG nr. 63/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea numărului de posturi din cadrul U.A.T-urilor judeţului Mureş,

10.7.C. Compartimentul achiziţii publice

 1. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul
 2. elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice pentru bunuri, servicii sau lucrări şi îl prezintă spre aprobare;
 3. elaborează documentaţia de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
 4. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;
 5. aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
 6. realizează achiziţiile directe;
 7. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.
 8. întocmeşte şi transmite către ANRMAP raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior,
 9. întocmeşte anual până la 31 martie raportul către SEAP, privind realizarea procentului de achiziţii publice prin SEAP la cota stabilită prin lege,
 10. urmăreşte derularea procedurilor de achiziţii publice prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, în condiţiile prevăzute de lege;
 11. pune în executare legile şi celelalte acte normative în legătură cu procedurile de achiziţii publice;
 12. întocmeşte proiectele contractelor de achiziţii publice şi transmite contractele către utilizatori, pentru derulare şi executare;
 13. verifică şi transmite spre avizare conţinutul documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii curente la mijloacele fixe (clădiri, utilaje, autoturisme, etc) din cadrul Instituţei
 14. întocmeşte documentaţia privind procedurile de achiziţii publice prin elaborarea caietelor de sarcini şi a fişei de date;
 15. ţine evidenţa contractelor, urmăreşte derularea şi plata lor;
 16. identifica anunturile publicate pe website-urile oficiale (SEAP) privitoare la contractele de achiziţii publice;
 17. propune modalitatea de realizare a achiziţiilor publice, respectiv prin achiziţie directă sau, după caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire: licitaţia deschisă, restrânsă, cererea de oferte, concursul de soluţii;
 18. pune la dispozitia operatorilor economici documentatia de atribuire, conform modalitatii stabilite de legislatia în vigoare;
 19. primeşte de la ANRMAP, notificarile privind invalidarea unor anunţuri, remediază lipsurile sau omisiunile, conform motivaţiei pe care se susţine notificarea în cauză, precum şi acceptul sau refuzul de la derogările solicitate;
 20. răspunde de respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice, de constituirea şi de activitatea comisiilor specifice fiecarui tip de procedura ales;
 21. răspunde de respectarea întocmai a modalitatilor de desfasurare pentru fiecare din procedurile de atribuire selectate şi lansate;
 22. redactează raportul procedurii de atribuire şi apoi, contractul de achiziţie publică şi îl înaintează spre verificare, avizare şi semnare entităţilor abilitate din cadrul autoritaţii contractante;

10.7.D. Compartimentul administrativ

 1. aplică prevederile ordinelor normative şi instrucţiunilor care reglementează activitatea compartimentului auto (Ordinul MIRA nr. 599/2008);
 2. cunoaşterea şi respectarea periodicităţii de efectuare a lucrărilor de întreţinere (revizii tehnice şi I.T.P.) pentru autovehiculele din dotare;
 3. respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice;
 4. întocmirea şi completarea FAZ-urilor, conform prevederilor legale;
 5. asigurarea funcţionării şi a documentelor necesare reparaţiilor parcului auto;
 6. urmărirea cu privire la termenele de expirare a asigurărilor obligatorii şi a RCA;
 7. asigură întreţinerea obiectelor şi a spaţiilor deţinute,   

10.8. Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple

 1. soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi temporare, în conformitate cu prevederile legii;
 2. colaborează cu primăriile municipiilor / oraşelor din judeţ conform protocoalelor încheiate între Instituţia Prefectului şi acestea, în vederea preluării cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice în sistem off line / cu staţia mobilă, la punctele de lucru deschise cu acest scop şi eliberează paşapoartele electronice aferente;
 3. administrează şi gestionează registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor simple şi valorifică datele cuprinse în acesta;
 4. asigură furnizarea permanent, a informaţiilor necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;
 5. organizează la nivelul judeţului, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor simple;
 6. asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
 7. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate serviciului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;
 8. participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;
 9. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
 10. colaborează cu alte instituţii / servicii din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale conform protocoalelor încheiate între Instituţia Prefectului şi acestea;
 11. informează, propune sau soluţionează problemele de personal din cadrul serviciului;
 12. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către prefect sau subprefect;
 13. întocmeşte trimestrial, semestrial şi anual, analize, informări, statistici, etc., cu privire la activitatea desfăşurată ;
 14. serviciul este organizat şi funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat de prefect şi care face parte integrantă din prezentul regulament.
 15. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial,

10.9. Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

 1. constituie şi actualizează registrul judeţean de evidenţă a permiselor de conducere şi a autovehiculelor înmatriculate şi valorifică datele cuprinse în acesta;
 2. organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în condiţiile legii;
 3. soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condiţiile legii;
 4. colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru asigurarea eliberării certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;
 5. asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;
 6. monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, în domeniul de competenţă;
 7. asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
 8. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;
 9. participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;
 10. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
 11. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către prefect sau subprefect;
 12. întocmeşte trimestrial, semestrial şi anual, informări, statistici, etc., cu privire la activitatea desfăşurată ;
 13. serviciul este organizat şi funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat de prefect şi care face parte integrantă din prezentul regulament.
 14. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial.                 

Cap.IV.

DISPOZIŢII FINALE

Art.11.  (1) Atribuţiile compartimentelor vor fi detaliate în fişele posturilor salariaţilor.

Art.12. (1) Toate compartimentele şi toţi salariaţii instituţiei, îndeplinesc atribuţii şi sarcini stabilite de prefect, sau subprefect, în executarea legilor şi a altor acte normative sau pentru realizarea unor acţiuni dispuse de organele ierarhic superioare.

(3) Drepturile şi obligaţiile acestora se regăsesc în Regulamentul intern.

ÎNTOCMIT

ŞEF SERVICIU

(2) Funcţionarii publici, funcţionarii cu statut special şi personalul contractual au drepturile şi obligaţiile prevăzute în codul muncii, în statutele şi codurile de conduită proprii sau în alte dispoziţii normative ce le sunt aplicabile;

(2) Fiecare salariat va avea stabilit, prin fişa postului un înlocuitor care va fi în măsură să preia atribuţiile titularului când acesta lipseşte, indiferent de motivul sau durata absenţei.