Regulament Comisia județeană de acțiune împotriva violenței în sport

REGULAMENT

de organizare și funcționare a Comisiei Județene de Acțiune împotriva Violenței în Sport

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Comisia Județeană de Acțiune împotriva Violenței în Sport este constituită ca organism de reglementare, control și supraveghere, format din reprezentanţi ai Instituției Prefectului-Județul Mureș, ai serviciilor publice deconcentrate cu atribuții în domeniu, reprezentanţi ai asociațiilor și cluburilor sportive județene şi reprezentanţi ai Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș.

Art. 2 Activitatea Comisiei se desfășoară în conformitate cu prevederile:

 1. a) Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985 şi ratificată de România prin Legea nr. 53/1998, denumită în continuare Convenţia europeană;
 2. b) Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, modificată și completată ulterior;
 4. d) Hotărârii Guvernului nr. 116/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Acțiune împotriva Violenței în Sport, actualizată;
 5. e) prezentului regulament.

Art. 3 Comisia este un organ fără personalitate juridică și funcționează pe lângă Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș.

CAPITOLUL II

COMPONENȚA ȘI ORGANIZAREA COMISIEI JUDEȚENE DE ACȚIUNE ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI ÎN SPORT

Art. 4 Comisia Județeană de Acțiune împotriva Violenței în Sport este compusă din:

 • subprefectul județului Mureș;
 • directorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș;
 • șeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş;
 • inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș;
 • comandantul Grupării de Jandarmi Mobilă “Regele Ferdinand I” Tîrgu-Mureș;
 • inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Col. Sabin Motora” Mureș;
 • directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică a Județului Mureș;
 • inspectorul școlar general;
 • președinții și alți reprezentanți ai asociațiilor sportive și ai cluburilor sportive reprezentative la nivelul județean.

Art. 5 Comisia județeană se va organiza după modelul Comisiei Naționale de Acțiune împotriva Violenței în Sport, fiind coordonată de subprefectul județului Mureș.

Art. 6 Secretariatul Comisiei Județene de Acțiune împotriva Violenței în Sport va fi asigurat de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, prin grija directorului executiv.

Art. 7 Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia se întrunește semestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea subprefectului județului Mureș sau a directorului executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș.

Art. 8 Lucrările Comisiei se desfășoară la sediul Instituției Prefectului – Județul Mureș sau al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș.

Art. 9 Comisia adoptă hotărâri prin votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi.

Art. 10 La reuniunile comisiei pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor autorităţi publice şi ai unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, cu preocupări în domeniu.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE COMISIEI JUDEȚENE DE ACȚIUNE ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI ÎN SPORT

Art. 11 Comisia Județeană de Acțiune împotriva Violenței în Sport are următoarele atribuții:

(1) – Urmărește modul în care sunt respectate normele obligatorii privind organizarea manifestărilor sportive şi de prevenire a violenţei cu ocazia desfăşurării acestora pe raza județului Mureș, în special:

 1. proiectarea şi structura stadioanelor şi a celorlalte baze sportive să fie realizate astfel încât să garanteze securitatea spectatorilor, oficialilor şi jucătorilor, să nu favorizeze violenţa în rândul acestora, să permită un control eficient al spectatorilor, să fie prevăzute cu bariere sau împrejmuiri adecvate şi să permită intervenţia serviciilor de prim ajutor şi a forţelor de ordine, cooperând în acest scop cu organizaţiile sportive, cluburile sau administratorii stadioanelor;
 2. promovarea unui sistem de stabilire a unor criterii de alegere a stadioanelor sau a celorlalte baze sportive, care să ţină seama de securitatea spectatorilor şi de prevenirea violenţei în rândul acestora;
 3. asigurarea forţelor de ordine suficiente şi facilitarea cooperării şi a schimbului de informaţii între forţele de poliţie și jandarmerie din diferite localităţi;
 4. dotarea stadioanelor cu sisteme eficiente de comunicare cu publicul;
 5. asigurarea controlului riguros al vânzării biletelor;
 6. separarea eficientă a grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea de tribune speciale;
 7. coordonarea deplasării organizate a suporterilor spre locurile de organizare a competițiilor, în vederea împiedicării deplasării persoanelor considerate turbulente;
 8. interzicerea accesului în bazele sportive al persoanelor potenţial turbulente şi al celor aflate sub influenţa alcoolului, a drogurilor, precum şi a celor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări;
 9. interzicerea introducerii în bazele sportive a băuturilor alcoolice, a obiectelor considerate periculoase şi a articolelor pirotehnice;
 10. susţinerea cluburilor de suporteri pentru promovarea măsurilor educative împotriva ieşirilor necontrolate cu ocazia manifestărilor sportive în bazele sportive şi în afara acestora;
 11. identificarea spectatorilor care comit acte de violenţă sau alte acte condamnabile; identificarea şi sancţionarea acestora conform legii;
 12. asigurarea asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească, cu ocazia manifestărilor sportive în bazele sportive sau în afara acestora.

(2) – Cooperează cu organisme sportive similare din alte ţări în condiţiile organizării şi desfăşurării unor meciuri sau turnee internaţionale între cluburi sau echipe representative;

(3) – Supraveghează şi controlează modul în care normele obligatorii sunt respectate şi aplicate de organizatorii de spectacole şi manifestări sportive şi de administratorii de stadioane sau de alte baze sportive în cadrul cărora se desfăşoară aceste spectacole;

(4) – Poate stabili în sarcina organizatorului obligații suplimentare față de cele stabilite de federațiile sportive de specialitate, în condițiile în care se constată necesitatea adoptării acestora, pentru anumite jocuri sportive.

(5) – Ia măsuri pentru prevenirea violenţei fizice exercitate în timpul pregătirii sportivilor;

(6) – Atrage toate structurile cu atribuții în domeniul organizării și desfășurării competițiilor și jocurilor sportive, precum și pe linia asigurării ordinii cu ocazia desfășurării acestora, pentru stabilirea de măsuri preventive în scopul informării și educării publicului spectator, promovării spiritului de fairplay și a modului civilizat de comportare;

(7) – Colaborează cu instituţii şi organizaţiile neguvernamentale cu preocupări în domeniu în implementarea unor programe de informare-documentare şi de cercetare ştiinţifică în probleme de violenţă;

(8) – Sprijină realizarea unor programe de informatizare în domeniul prevenirii violenţei;

(9) – Promovează idealul sportiv prin campanii educative şi prin alte mijloace, susţinând noţiunea de fair-play, în special în rândul tinerilor;

(10) – Îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din recomandările Comisiei Naționale de Acțiune Împotriva Violenței în Sport.

Art. 12 Comisia efectuează anual o analiză a respectării condiţiilor de siguranţă a arenelor sportive în care se desfăşoară competiţii şi jocuri sportive şi informează autorităţile publice locale cu privire la măsurile luate, însoţite de propuneri pentru creşterea eficienţei măsurilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale săvârşite cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive.

Art. 13 Comisia Județeană de Acțiune împotriva Violenței în Sport, în baza unei hotărâri adoptate prin votul a două treimi din numărul membrilor prezenți, poate modifica și completa prezentul regulament.