Regulament de organizare şi funcţionare a Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă

din cadrul INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL MUREŞ

 I.DSPOZIŢII GENERALE

Art.1.

Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a comitetului de securitate şi sănătate în muncă (denumit în continuare C.S.S.M.), a fost elaborat în baza: art. 179 – 181 din Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, a Ordinului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 187/1998, privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.S.S.M., a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, a Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş;

Art.2.

(1). Regulamentul stabileşte modul de organizare şi funcţionare al comitetului de securitate şi sănătate în muncă la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, acesta având drept scop să asigure implicarea şi participarea personalului, la elaborare şi aplicare deciziilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul prefecturii.

(2). Regulamentul se aplică tuturor structurilor din compunerea Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş.

II.OGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMITETULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

SECŢIUNEA 1-a

Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă

         Art.3.

(1). Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile/subunităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători.

(2). Inspecţia Muncii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală Management Resurse Umane (denumit în continuare M.A.I. – D.G.M.R.U.) poate impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă şi în unităţile/subunităţile cu un număr mai mic de 50 de lucrători în funcţie de natura activităţii şi de riscurile identificate.

(3). Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, respectiv cu o durată mai mare de 3 luni.

         Art. 4.

În conformitate cu art. 17, lit. a din O.M.A.I. 498/2008, prefectul (denumit în continuare angajator), stabileşte în luna ianuarie a fiecărui an, prin ordin, comitetul cu atribuţii pe linia activităţilor de securitate şi sănătate în muncă.

         Art. 5.

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din:

 • preşedinte – subprefect (desemnat de prefect);
 • membrii: –  6 reprezentanţii ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
  – 2 reprezentanţi ai lucrătorilor (desemnaţi de către salariaţi);
 • medic (medic de medicina a muncii/de întreprindere);
 • secretar    – lucrătorul desemnat pentru a se ocupa de activităţile de prevenire  şi protecţie;

         Art. 6.

(1) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul de securitate şi sănătate în muncă vor fi aleşi pe o perioadă de doi ani.

(2) Desemnarea se va face prin ordinul prefectului, dintre reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;

(3) În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor se retrag din comitetul de securitate în muncă, aceştia vor fi înlocuiţi prin alţi reprezentanţi aleşi.

         Art.7.

(1). Conducerea prefecturii are obligaţia să acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetul de securitate şi sănătate în muncă timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice.

(2). Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de muncă şi va fi de cel puţin 15 ore pe lună, conform art. 61, alin. 2, lit. a din HG nr. 1425/2006.

         Art.8.

Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă desfăşoară următoarele activităţi:

 1. colaborează cu conducerea prefecturii pentru îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă;
 2. însoţesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;
 3. ajută lucrătorii să conştientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă;
 4. aduc la cunoştinţă conducerii prefecturii sau comitetului de securitate şi sănătate în muncă propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
 5. urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie;
 6. informează autorităţile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

           Art. 9.

Preşedintele comitetului de securitate şi sănătate în muncă este persoana desemnată de prefect.

         Art. 10.

Membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt nominalizaţi prin ordinul prefectului, iar componenţa comitetului va fi adusă la cunoştinţa tuturor lucrătorilor.

         Art. 11.

La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă pot fi invitaţi să participe inspectori de muncă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală de Management Resurse Umane – Serviciul Inspecţia Muncii.

SECŢIUNEA a 2-a

Funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă

         Art. 12.

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează în baza prezentului regulament.

         Art.13.

(1). Angajatorul are obligaţia să asigure întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar.

(2). Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar, cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, şi este transmisă membrilor comitetului de securitate şi sănătate în muncă şi Serviciului Inspecţia Muncii din cadrul M.A.I. – D.G.M.R.U., cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.

(3). Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă convoacă în scris membrii comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data şi ora stabilită.

(4). La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii prezenţi ai comitetului.

(5). Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(6). Comitetul de securitate şi sănătate în muncă convine cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.

(7). Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă va afişa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.

(8). Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă, transmite la Serviciul de Inspecţia Muncii din cadrul M.A.I. – D.G.M.R.U., în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile Comitetului de securitate şi sănătate în muncă

         Art.14.

Pentru realizarea informării, consultării şi participării lucrătorilor, în conformitate cu art. 16, 17 şi 18 din Legea nr.319/2006, Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are cel puţin următoarele atribuţii:

 1. analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform prezentului regulament;
 2. urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
 3. analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
 4. analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
 5. analizează factori de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la locurile de muncă din Instituţiei Prefectului;
 6. propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
 7. analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile lucrătorul desemnat;
 8. urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
 9. analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
 10. analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
 11. efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
 12. dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către prefect, prin lucrătorul desemnat, cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.

SECŢIUNEA a 4-a

Obligaţiile prefectului referitoare la

comitetul de securitate şi sănătate în muncă

         Art. 15.

Prefectul trebuie să furnizeze comitetului de securitate şi sănătate în muncă toate informaţiile necesare, pentru ca membrii acestuia să îşi poată da avizul în cunoştinţă de cauză.

Art. 16.

(1) Prefectul, prin lucrătorul desemnat, trebuie să prezinte, cel puţin o dată pe an, comitetului de securitate şi sănătate în muncă un raport scris care va cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul următor, care va fi întocmit conform anexei nr. 7 din H.G. nr. 1425/2006.

(2) Prefectul, prin lucrătorul desemnat, trebuie să transmită raportul prevăzut la alin. (1), avizat de membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă, în termen de 10 zile, la Serviciul de Inspecţie a Muncii din cadrul M.A.I. – D.G.M.R.U.

Art. 17.

Prefectul, prin lucrătorul desemnat trebuie să supună analizei comitetului de securitate şi sănătate în muncă documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală, în vederea selecţionării echipamentelor optime.

Art. 18.

Prefectul, prin lucrătorul desemnat trebuie să informeze comitetul de securitate şi sănătate în muncă cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate, măsurile de prevenire şi protecţie atât la nivel de instituţie, cât şi la nivel de loc de muncă şi tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim ajutor, de prevenire şi stingere a incendiilor şi evacuare a lucrătorilor.

         Art. 19.

Prefectul, prin lucrătorul desemnat comunică comitetului de securitate şi sănătate în muncă punctul său de vedere sau, dacă este cazul, al medicului (medicina muncii), asupra plângerilor lucrătorilor privind condiţiile de muncă şi modul în care serviciul intern de prevenire şi protecţie îşi îndeplineşte atribuţiile.

Art.20.

În cazul în care prefectul, nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate şi sănătate în muncă, conform atribuţiilor prevăzute la art. 14, aceasta trebuie să motiveze decizia sa în faţa comitetului, motivaţia va fi consemnată în procesul-verbal.

III INSTRUIREA PERSONALULUI     

         Art.21.

Conducerea instituţiei, trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său, la:

 1. angajare;
 2. schimbarea locului de muncă;
 3. introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
 4. introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
 5. executarea unor lucrări speciale.

         Art.22.

(1). Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul instituţiei se efectuează în timpul programului de lucru.

(2). Perioada în care se desfăşoară instruirea prevăzută la alin. (1) este considerată timp de muncă.

         Art.23.

Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde 3 faze:

 1. instruirea introductiv-generală – cu durata de instruire de minim 8 ore;
 2. instruirea la locul de muncă – cu durata de instruire de minim 8 ore;
 3. instruirea periodică – cu durata de instruire de minim 2 ore (o dată la 3 luni pentru poliţişti şi 6 luni pentru restul personalului);
 4. instruirea periodică suplimentar celei programate – cu durata de instruire de minim 8 ore, pentru următoarele cazuri:
 • când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare;
 • când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de munca şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii, inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în unitate;
 • la reluarea activităţii după accident de muncă;
 • la executarea unor lucrări speciale;
 • la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificări ale echipamentului existent;
 • la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
 • la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

         Art.24.

Baza materială necesară instruirii lucrătorilor este asigurată de către angajator.

        Art.25.

Angajatorul prin lucrătorul desemnat, trebuie să dispună de un program de instruire – testare, pe meserii sau activităţi.

         Art.26.

(1). Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează în mod obligatoriu în fişa de instruire individuală, conform modelului prezentat în Anexa 11, din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii. nr. 319/2006, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii.

(2). Completarea fişei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou, imediat după verificarea instruirii.

(3). După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală se semnează de către persoana instruită şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea.

(4). Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va fi însoţită de o copie a fişei de aptitudini, completată de către medic (medicina muncii) în urma examenului medical la angajare.

         Art.27.

Persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări servicii în cadrul instituţiei, vor fi instruiţi privind activităţile din cadrul prefecturii, riscurile pentru securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul M.A.I.

Art.28.

Pregătirea şi instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este o parte componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă, activitate realizată prin instruirea şi verificarea însuşirii cunoştinţelor în conformitate cu prevederile reglementărilor legale speciale.

        Art.29.

(1). Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea conduceri prefecturii sau a şefilor nemijlociţi, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

(2). Lucrătorii au obligaţiile specifice pe linie de securitate şi sănătate în muncă prevăzute în fişa sau anexa la fişa postului.

(3). Obligaţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară.

IV PROTECŢIA PERSONALULUI PRIN SERVICII MEDICALE

Art. 30.

Angajatorul are obligaţia să asigure accesul lucrătorilor la serviciul medical de medicină a muncii.

Art. 31.

(1) Sarcinile principale ale medicului (medicina muncii) pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, constau în:

-prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
-supravegherea efectivă a condiţiilor de igienă şi sănătate în muncă;
-asigurarea controlului medical al personalului atât la angajarea în muncă, cât şi anual sau atunci când situaţia impune, pe durata desfăşurării activităţii în cadrul instituţiei.

          (2) În vederea realizării sarcinilor ce îi revin medicului (medicina a muncii) poate propune angajatorului schimbarea locului de muncă sau a felului muncii unor lucrători, determinată de starea de sănătate a acestora.

(3) Medicul (medicina a muncii) este membru de drept în comitetul de securitate şi sănătate în muncă.

Art. 32.

(1) Medicul (medicina a muncii) stabileşte în fiecare an un program de activitate pentru îmbunătăţirea mediului de muncă din punct de vedere al sănătăţii în muncă pentru lucrătorii instituţiei.

(2) Elementele programului sunt specifice locurilor de muncă din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi sunt supuse avizării comitetului de securitate şi sănătate în muncă.

V DISPOZIŢII FINALE

         Art. 33.

(1) Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării de către prefect.

(2) Conducătorii locurilor de muncă au obligaţia să-l aducă la cunoştinţa tuturor lucrătorilor din subordine, în termen de 15 zile de la postare/comunicare.

Art.34.

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, persoanele cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, vor asigura aplicarea corespunzătoare a Legii nr. 319/2006 şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

         Art.35.

În realizarea atribuţiilor ce îi revin, comitetul de securitate şi sănătate în muncă colaborează cu Serviciul de Inspecţie a Muncii din cadrul M.A.I. – D.G.M.R.U., Casa judeţeană de pensii, Casa O.P.S.N.A.J., Casa de asigurări de sănătate, Direcţia de Sănătate Publică, furnizorii de servicii medicale pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

         Art. 36.

Prezentul regulament se completează cu normele specifice locurilor de muncă conform prevederilor actelor normative enumerate la art. 1 şi în celelalte norme juridice în materie, care reglementează securitatea şi sănătatea în muncă.

         Art. 37.  

(1) Lucrătorii instituţiei, prin reprezentanţii cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pot face propuneri cu privire la completarea sau modificarea prezentului regulament.

(2) Modificarea şi completarea regulamentului se va face după procedura de adoptare.

(3) După dezbatere de către C.S.S.M. a modificărilor şi completărilor, acestea vor fi supuse spre aprobare prefectului, după care vor intra în vigoare şi vor fi aduse la cunoştinţă, potrivit regulilor stabilite prin art. 33 din prezentul regulament.

         Art.38.

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost dezbătut în şedinţa Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă din data de ____/______.