Buletin informativ 2017

cuprinzând informaţiile de interes public comunicate din oficiu de Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi cu art. 10 alin.2 din H.G. nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002
Potrivit prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu art. 10 alin. 2 din H.G. nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş comunică din oficiu următoarele informaţii de interes public:
 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş:
 • Constituţia României, republicată;
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice:Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş.

 1. CONDUCEREA INSTITUŢIEI PREFECTULUI:
 2. Structurile de specialitate ale instituţiei prefectului, organizate conform actelor normative în vigoare, prin ordin al prefectului, sunt următoarele:
 3.  

I   Prefect

I/A. Cancelaria prefectului

II. SubprefectCOMPARTIMENTE:

III. Corpul de control al prefectului

IV. Compartimentul audit intern

V.   Structura de securitate

 

SERVICII şi BIROURI:

 

VI.     Serviciul de monitorizare a instituţiilor publice şi situaţii de urgenţăVI/B. Compartimentul relaţii publice şi apostilă

VI/C. Compartimentul pentru minorităţi

VI/A. Compartimentul dezvoltare regională

VII.    Serviciul pentru verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ

VII/A. Compartimentul pentru aplicarea actelor cu caracter reparatoriu şi arhivă

VIII.   Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziţii şi administrativ

VIII/A.Compartimentul financiar-contabil

VIII/B.Compartimentul resurse umane

VIII/C.Compartimentul achiziţii publice

VIII/D.Compartimentul administrativ

IX.    Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple

IX/A.Compartimentul emitere, evidenţă paşapoarte şi probleme de migrări

IX/B. Compartimentul restricţii

IX/C. Compartimentul informatic

X.      Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

X/A. Compartimentul regim permise de conducere şi examinări

X/B. Compartimentul înmatriculare şi evidenţa vehiculelor rutiere

X/C. Compartimentulul informatic

Atribuţiile departamentelor

Structurile de specialitate ale instituţiei prefectului au următoarele atribuţii principale:

Cancelaria prefectului

 1. organizează şi monitorizează primirile la prefect;
 2. ţine legătura cu partidele politice şi parlamentarii judeţului, respectiv cu organizaţiile sindicale, patronale, ale revoluţionarilor şi ale veteranilor de război şi îl informează pe prefect asupra principalelor probleme cu care se confruntă acestea;
 3. îl reprezintă pe prefect, la solicitarea acestuia, la întâlnirile şi festivităţile organizate în judeţ sau în ţară;
 4. asigură condiţiile necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale prefectului;
 5. analizează datele oferite de sondaje, statistici, studii şi informarea prefectului şi a subprefectului cu privire la principalele probleme şi tendinţe ale mediului social şi economic din judeţ;
 6. organizează întâlnirile prefectului cu reprezentanţii locali ai societăţii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor şi ai partidelor politice;
 7. elaborează sintezele mass-media pentru informarea rapidă şi corectă a prefectului şi a subprefectului;
 8. organizează, la solicitarea prefectului, evenimentele de natură să informeze opinia publică şi mass-media cu privire la acţiunile prefectului;
 9. organizează conferinţele de presă, elaborează comunicate şi alte materiale destinate mijloacelor de informare în masă;
 10. asigură oficiile de purtător de cuvânt al instituţiei;
 11. asigură realizarea, întreţinerea şi actualizarea site-ului oficial al instituţiei prefectului;
 12. pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă informaţiile destinate opiniei publice, în vederea cunoaşterii exacte a activităţii prefectului, prin informări şi conferinţe de presă organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie;
 13. realizează documentări necesare în vederea elaborării Raportului semestrial al prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
 14. asigură asistenţă de specialitate experţilor locali pentru romi, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
 15. conlucrează cu unităţile teritoriale din subordinea M.A.I., M.A.N. şi a S.R.I. la elaborarea măsurilor care se impun pentru asigurarea respectării drepturilor individuale, apărarea proprietăţii publice şi a proprietăţii private, siguranţa cetăţenilor şi prevenirea infracţiunilor;
 16. colaborează cu serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziţii şi administrativ şi răspunde de buna desfăşurare a acţiunilor protocolare (inclusiv cele cu caracter internaţional), a festivităţilor omagiale şi comemorative organizate de Instituţia Prefectului;
 17. intermediază relaţia dintre prefect şi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv conducătorii serviciilor publice deconcentrate, facilitând în situaţii deosebite, întâlniri sau convorbiri cu aceştia;
 18. soluţionează corespondenţa repartizată de către prefect, urmărind inclusiv expedierea răspunsurilor şi clasarea exemplarului de arhivă;
 19. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial.Corpul de control al prefectului
 20. desfăşoară conform legii, activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare în ceea ce priveşte sfera de competenţă a prefectului, conform cazuisticii repartizate;
 21. în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, corpul de control al prefectului colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice competente;
 22. verifică sesizările repartizate care implică un grad ridicat de dificultate şi întocmeşte rapoarte pe care le comunică prefectului;
 23. verifică modul în care se respectă disciplina în construcţii la nivelul unităţilor administrativ teritoriale;
 24. desfăşoară acţiuni de control la nivelul întregului judeţ cu privire la aplicarea şi respectarea actelor normative, elaborează studii şi rapoarte cu privire la aspectele constatate, precum şi propuneri privind restabilirea stării de legalitate;
 25. desfăşoară, din însărcinarea prefectului împreună cu serviciile publice deconcentrate, acţiuni de control la nivelul judeţului cu privire la aplicarea şi respectarea actelor normative privind asigurarea ordinii publice şi apărarea drepturilor cetăţenilor;
 26. conlucrează, din dispoziţia prefectului, cu reprezentanţii locali al M.A.I., M.A.N. şi S.R.I. în vederea exercitării atribuţiilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice şi la prevenirea infracţiunilor;
 27. controlează, din dispoziţia prefectului, modul în care structurile locale ale M.A.I. îşi îndeplinesc obligaţia legală de a acorda sprijin, la solicitarea primarilor, pentru menţinerea ordinii publice şi combaterea infracţiunilor pe teritoriul localităţilor din judeţ;
 28. urmăreşte modul de aplicare de către autorităţile administraţiei publice locale a prevederilor legale, inclusiv cele referitoare la întocmirea inventarelor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale;
 29. acordă sprijin pentru corecta întocmire a inventarului şi pentru medierea eventualelor neînţelegeri dintre autorităţile administraţiei publice pe de o parte şi ministere şi alte organe centrale, pe de altă parte;
 30. urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
 31. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;
 32. participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;
 33. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
 34. informează, propune sau soluţionează problemele de personal din cadrul compartimentului;
 35. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial.

Compartimentul audit intern

 1. elaborează proiectul planului de audit public intern;
 2. efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control al entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 3. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;
 4. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
 5. raportează imediat conducătorului instituţiei şi structurii de control intern abilitate orice iregularităţi sau posibile prejudicii identificate;
 6. analizează proiectele de buget şi situaţiile economico-financiare ale serviciilor deconcentrate ale ministerelor în vederea avizării lor de către prefect;
 7. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial;
 8. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către prefect;
 9. în desfăşurarea activităţii, funcţionarii publici din cadrul acestui compartiment vor respecta cu stricteţe normele cuprinse în codul privind conduita etică a auditorului intern.Structura de securitate
 10. Atribuţii privind protecţia informaţiilor clasificate:
 11. elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 12. întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar dupa aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
 13. coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
 14. asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 15. monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
 16. consiliază conducerea unităţii în legatură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
 17. informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
 18. acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
 19. organizează activitaăţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
 20. asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
 21. actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
 22. întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
 23. prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
 24. efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
 25. exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

Atribuţii privind activitatea de CSTIC:

 • asigură exploatarea în condiţii de securitate a SIC şi protecţia datelor în sistemul INFOSEC, desfăşurând activităţi specifice, conform legislaţiei în vigoare şi instrucţiunilor structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 • asigură managementul configuraţiei sistemelor sau reţelelor acreditate şi stabilite în “Cerinţe de securitate specifice” “ Cerinţe de securitate comune” şi “Procedurile Operaţionale de Securitate”;
 • asigură funcţionarea SIC în concordanţă cu “Cerinţe de securitate specifice” “ Cerinţe de securitate comune” şi “Procedurile Operaţionale de Securitate”;
 • ţine evidenţa sistemelor criptografice deţinute de CSTIC din structura/unitatea din care face parte;
 • solicită asigurarea cu echipamente şi materiale criptografice necesare funcţionării sistemului de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate;
 • asigură aplicarea prevederilor legale cu privire a prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Legii nr.677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date .

Serviciul de monitorizare a instituţiilor publice şi situaţii de urgenţă

 1. elaborează şi prezintă prefectului informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării generale economice, sociale, culturale şi administrative, precum şi cu privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în judeţ;
 2. participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;
 3. prezintă prefectului propuneri privind priorităţile de dezvoltare a judeţului, în concordanţă cu prevederile planului de dezvoltare regională şi cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
 4. realizează documentarea necesară şi elaborează pe baza acesteia raportul anual privind starea economico-socială a judeţului, care se înaintează, potrivit legii, Guvernului, prin Ministerul Afacerilor Interne;
 5. întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;
 6. monitorizează modul de aplicare în judeţ, a programelor şi strategiilor guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorială şi la alte activităţi;
 7. asigură transpunerea în practică a Strategiei de guvernare cu privire la parteneriatul social dintre sindicate, patronat şi puterea executivă;
 8. analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate şi întocmeşte informări cu privire la aceasta, pe care le înaintează prefectului;
 9. elaborează şi supune spre aprobare prefectului măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate organizate în judeţ, în vederea transmiterii acestora ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit legii;
 10. examinează, împreună cu serviciile publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
 11. urmăreşte aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
 12. elaborează, cu consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, proiectele ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate;
 13. asigură transmiterea ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;
 14. întocmeşte proiectul de regulament de organizare şi funcţionare a colegiului prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru;
 15. realizează lucrările de secretariat pentru: Colegiul Prefectural al Judeţului Mureş, Comitetului de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Mureş, Comisiei de Dialog Social a Judeţului Mureş;
 16. asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor altor comisii sau comitete constituite în cadrul instituţiei prefectului potrivit legii;
 17. examinează şi prezintă prefectului spre avizare proiectele bugetelor şi situaţiile financiare privind execuţia bugetelor serviciilor publice deconcentrate, transmise de către acestea înainte de a fi propuse conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;
 18. stabileşte, împreună cu instituţiile publice şi organismele abilitate prin lege, măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea la minimum a efectelor fenomenelor naturale periculoase şi a catastrofelor de orice fel, pe care le înaintează prefectului;
 19. urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
 20. prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situaţii de criză, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat;
 21. întocmeşte rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în situaţii de urgenţă, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale în acest domeniu, pe care le înaintează prefectului;
 22. propune prefectului, în situaţiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale, sau a consiliului judeţean, după caz;
 23. asigură informarea prefectului cu privire la iminenţa producerii unor fenomene natural periculoase;
 24. asigură informarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor natural periculoase, cu privire la evaluarea preliminară a efectelor şi a pagubelor produse;
 25. sprijină şi îndrumă autorităţile administraţiei publice locale pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţii în situaţii de urgenţă;
 26. prezintă prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare în scopul protecţiei populaţiei afectate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase;
 27. centralizează necesarul de materiale de construcţii, alimente şi îmbrăcăminte în vederea elaborării proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru acordarea de ajutoare umanitare populaţiei afectate de la rezervele de stat;
 28. verifică modul de distribuire a ajutoarelor umanitare şi a sumelor alocate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului;
 29. monitorizează progresul măsurilor şi acţiunilor cuprinse în Strategia naţională şi în Planul multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 30. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
 31. asigură clasarea şi predarea actelor proprii la arhiva instituţiei.Compartimentul dezvoltare regională
 32. întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a politicilor naţionale, a politicilor post-aderare europeană şi intensificare a relaţiilor externe, cu consultarea consiliului judeţean şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
 33. elaborează, în colaborare cu reprezentanţi ai consiliului judeţean, ai serviciilor publice deconcentrate, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ai societăţii civile, planul judeţean de măsuri post-aderare europeană şi intensificarea relaţiilor externe;
 34. acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor post-aderare europeană pentru cunoaşterea documentelor privind integrarea şi post-aderarea europeană adoptate la nivel central;
 35. acţionează pentru atragerea societăţii civile la activităţile care au legătură cu procesul post-integrare europeană şi participă la programele societăţii civile în domeniu;
 36. desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;
 37. întocmeşte, gestionează prin evidenţă centralizată şi monitorizează activitatea de relaţii şi de colaborări internaţionale a instituţiei prefectului şi a celorlalte instituţii publice din judeţ;
 38. elaborează evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru orice activitate de relaţii internaţionale;
 39. acordă consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de către acestea;
 40. colaborează cu celelalte instituţii şi organisme care au rol în implementarea măsurilor şi programelor finanţate din fonduri comunitare;
 41. gestionează informaţiile privind programele şi proiectele de finanţare derulate în judeţ;
 42. urmăreşte respectarea liberei circulaţii a persoanelor, a serviciilor, mărfurilor şi capitalurilor, precum şi a libertăţii de stabilire conform reglementărilor Uniunii Europene;
 43. organizează acţiuni privind aniversarea unor personalităţi şi comemorarea unor evenimente, care au avut un aport la crearea şi dezvoltarea Uniunii Europene;
 44. asigură serviciile de traducător şi translator la nivelul instituţiei;
 45. urmărirea şi aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică.

Compartimentul relaţii publice şi apostilă

 1. Atribuţii de informare de interes public:
 2. asigură aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 3. asigură, prin persoanele împuternicite de către prefect aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 4. întocmeşte anual raportul privind accesul la informaţiile de interes public şi cel privind transparenţa decizională;
 5. asigură imprimatele şi informaţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 6. coordonează activitatea de elaborare şi editare a buletinului informativ anual;
 7. actualizează informaţiile publicate din oficiu, la punctul de informare al instituţiei;
 8. urmăreşte aplicarea Programului de măsuri al instituţiei pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.

Atribuţii de relaţii publice:

 1. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului şi subprefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal;
 2. realizează primirea, înregistrarea, distribuirea pe compartimente, conform repartizării făcute de către conducerea instituţiei a întregii corespondenţe (petiţii) adresate instituţiei, precum şi transmiterea răspunsurilor la aceasta după soluţionare;
 3. asigură înscrierea şi primirea cetăţenilor în audienţă, efectuează verificarea la faţa locului, după caz, a unor probleme sesizate sau reclamate în audienţe;
 4. participă la desfăşurarea audienţelor;
 5. urmăreşte soluţionarea problemelor ridicate la audienţe şi comunică modul lor de soluţionare;
 6. consiliază cetăţenii care se adresează instituţiei prefectului în problemele generale sau specifice relaţiei cu publicul;
 7. prezintă prefectului propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea, documentarea, primirea şi soluţionarea petiţilor;
 8. asigură primirea, înregistrarea, repartizarea şi predarea corespondenţei pentru conducere şi compartimentele de specialitate, precum şi expediţia acesteia la destinatari;
 9. înregistrează în registrul de intrare-ieşire şi consemnează numărul şi data pe documentul primit;
 10. asigură organizarea şi respectarea legislaţiei privind evidenţa, circulaţia şi păstrarea actelor;
 11. asigură secretariatul la nivelul cabinetului prefectului şi subprefectului;
 12. organizează şi monitorizează primirile la prefect şi subprefect;
 13. asigură condiţiile necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale prefectului şi subprefectului;
 14. soluţionează/tehnoredactează corespondenţa sau alte materiale repartizate de către prefect şi subprefect, urmărind expedierea răspunsurilor;
 15. asigură multiplicarea materialelor necesare conducerii şi structurilor organizatorice din cadrul instituţiei;
 16. asigură serviciile de curierat la nivelul instituţiei;
 17. asigură evidenţa ordinelor de deplasare;
 18. primeşte şi remite prefectului sau persoanei desemnate corespondenţa primită prin poşta specială sau informatic;
 19. asigură gestionarea ştampilei cu sigla României, cu nr. 1;
 20. asigură operarea şi gestionarea registrului privind ordinele prefectului.

Activitatea de eliberare a apostilei:

 1. asigură îndrumarea persoanelor interesate, în vederea familiarizării cu procedura eliberării apostilei pentru actele oficiale administrative, realizând următoarele activităţi:
 • primirea documentelor cerute de prezentele instrucţiuni pentru eliberarea apostilei;
 • verificarea competenţei instituţiei prefectului;
 • înregistrarea cererii de eliberare a apostilei;
 • verificarea semnăturii si a calitătii în care a actionat semnatarul actului pentru care se solicită apostilarea si, dacă este cazul, a identitătii sigiliului sau a stampilei de pe act;
 • completarea apostilei;
 • eliberarea apostilei.

Compartimentul pentru minorităţi

 1. vizite periodice de evaluare şi monitorizare a situaţiei comunităţilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome, obţine date şi informaţii de la nivel local pe care le centralizează la nivel judeţean;
 2. asigură secretariatul Grupului mixt de lucru organizat la nivelul județului;
 3. principalele activităţi pe care le desfășoară în cadul Biroului judeţean pentru romi includ, însă nu se limitează la:
 1. elaborarea planului judeţean de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, prin armonizarea principalelor nevoi identificate prin procesul de facilitare comunitară sau identificate de către autorităţile publice locale, cu măsurile prevăzute în Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome (Strategie);
 2. participare la coordonarea activităților și monitorizarea implementării măsurilor din aria de activitate a autorităţilor locale şi a serviciilor deconcentrate ale ministerelor de resort pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din Strategie;
 3. sprijinirea implementării măsurilor stabilite în planurile judeţene prin acordarea de consultanţă reprezentanţilor serviciilor deconcentrate şi prin facilitarea accesului acestora în cadrul comunităţilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome;
 4. întocmirea rapoartelor de progres referitoare la implementarea planului judeţean de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome şi, după adoptarea acestora în Grupul de lucru mixt constituit la nivelul județului Mureș, înaintarea către prefect şi Agenţia Naţională pentru Romi;
 5. asigurarea de asistenţă de specialitate experţilor locali pentru romi, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
 6. dezvoltarea cadrului relaţional cu reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în implementarea Planului general de măsuri al Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor în judeţ;
 7. colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale din judeţ care au în atribuţii soluţionarea problemelor referitoare la respectarea drepturilor omului, în general, şi a drepturilor minorităţii romilor în special;â
 8. asigurarea cadrului informativ, operativ şi eficient, între Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia Naţională pentru Romi, Instituţia Prefectului, autorităţile administraţiei publice locale şi organizaţiile neguvernamentale din judeţ;
 9. mediatizarea, prin purtătorul de cuvânt al prefectului, a acţiunilor care vizează problematica romilor şi stadiul îndeplinirii strategiei la nivel local;
 10. informarea imediată a conducerii instituţiei prefectului şi medierea conflictelor interetnice şi intercomunitare;
 11. organizarea rezolvării solicitărilor care vin din partea comunităţilor de romi, prin participarea la şedinţele de audienţe ale conducerii instituţiei prefectului;
 12. colaborarea cu toate autorităţile şi instituţiile publice în vederea realizării programelor şi a finanţării proiectelor care urmează a fi implementate în comunităţile de romi;
 13. sprijinirea birourilor regionale ale ANR în vederea strângerii datelor necesare elaborării, implementării şi coordonării unor proiecte de dezvoltare comunitară locală sau proiecte post aderare în judeţ;
 14. colaborarea cu asociaţii, fundaţii şi instituţii care monitorizează respectarea drepturilor omului, gradul de incluziune a romilor şi stadiul implementării politicilor publice pentru romi, a unor proiecte şi programe destinate romilor în plan local;
 15. actualizarea permanentă a bazei de date referitoare la situația socio-economică a comunităților de romi din județ prin colaborarea cu autoritățile publice locale, organizații ale romilor.

Serviciul pentru verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ

 1. asigură reprezentarea prefectului şi a comisiei judeţene de aplicare a legilor cu caracter reparatoriu în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, organelor de urmărire penală şi notarilor publici, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice în cauzele de interes general al prefecturii pe baza împuternicirii date de prefect;
 2. redactează, în termenele legale, acţiuni, plângeri, întâmpinări, memorii, alte acte cu caracter procedural, folosind toate căile de atac în vederea apărării şi valorificării drepturilor prefectului şi comisiilor speciale conform legilor reparatorii;
 3. întocmeşte documentaţia necesară şi face propuneri de soluţionare a cererilor depuse la instituţie sau la comisiile speciale constituite prin ordin al prefectului, având ca obiect acordarea sau întocmirea actelor premergătoare acordării unor drepturi în baza unor prevederi legale adoptate de organele abilitate potrivit legii;
 4. aplică actele normative cu caracter reparatoriu.
 5. întocmeşte proiectele de ordin şi face comunicările, privind trecerea în proprietatea privată a terenurilor în condiţiile art. 36 din Legea nr.18/1991, republicată;
 6. asigură secretariatul şi convoacă Comisia judeţeană pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003, lunar sau ori de câte ori este necesar;
 7. urmăreşte soluţionarea dosarelor depuse în aplicarea legilor cu caracter reparatoriu, conform dispoziţiilor normative şi face comunicările necesare;
 8. urmăreşte modul de soluţionare a notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001;
 9. prezintă prefectului studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare;
 10. exercită atribuţiile rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu;
 11. urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
 12. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;
 13. informează, propune sau soluţionează problemele de personal din cadrul direcţiei;
 14. întocmeşte şi comunică situaţiile statistice solicitate de către M.A.I., A.N.R.P. şi alte organe centrale;
 15. elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;
 16. urmăreşte stadiul aplicării legilor fondului funciar şi a cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 17. ţine evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi le transmite prefectului în vederea verificării legalităţii, asigură păstrarea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 18. examinează sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale;
 19. verifică legalitatea contractelor încheiate de autorităţile administraţiei publice locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizării prefectului de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim;
 20. propune prefectului sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în vederea reanalizării actului considerat nelegal, sau a instanţei de contencios administrativ, cu motivarea corespunzătoare;
 21. întocmeşte documentaţia, formulează acţiunea pentru sesizarea instanţelor judecătoreşti şi susţin în faţa acestora acţiunea formulată, precum şi căile de atac, atunci când este cazul;
 22. elaborează rapoarte lunare cu privire la actele verificate şi le prezintă prefectului spre informare;
 23. formulează, în termen legal, acţiunile pentru anularea actelor administrative socotite nelegale, nemodificate sau nerevocate în urma efectuării procedurii prealabile în temeiul prevederilor Legii nr. 554/2004 în vigoare, şi asigură comunicarea acestora către instanţele de contencios administrativ competente;
 24. verifică modul de respectare şi transmitere;
 25. avizează ordinele prefectului din punct de vedere al legalităţii;
 26. întocmeşte documentaţia şi reprezintă prefectul şi instituţia prefectului în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum şi a altor autorităţi sau instituţii publice;
 27. acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local;
 28. efectuează, în condiţiile legii, verificările şi întocmeşte documentaţia necesară cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau a Consiliului Judeţean, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de primar, respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului preşedintelui consiliului judeţean, după caz;
 29. efectuează, în condiţiile legii, verificări cu privire la măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială, inclusiv la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, şi propun prefectului, dacă este cazul, sesizarea organelor competente;
 30. desfăşoară acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului;
 31. elaborează rapoarte şi prezintă informări prefectului cu privire la actele verificate, la modul de organizare a executării legilor şi a altor acte normative de către consiliile locale şi judeţene, de către primari, precum şi de către preşedintele consiliului judeţean;
 32. asigură evidenţa şi păstrarea actelor transmise potrivit legii, în vederea exercitării dreptului de urmărire a respectării legalităţii acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor pe rolul instanţelor judecătoreşti, până la epuizarea căilor de atac ordinare şi extraordinare;
 33. urmăreşte modul de îndeplinire de către secretarii unităţilor administrativ-teritoriale a obligaţiilor ce le revin, potrivit legii, cu privire la înaintarea actelor supuse verificării din punct de vedere al legalităţii;
 34. conlucrează cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului judeţean, în vederea elaborării proiectelor hotărârilor Guvernului care au ca obiect soluţionarea unor probleme de interes local ori a iniţierii, prin M.A.I., a unor proiecte de acte normative;
 35. desfăşoară acţiuni la nivelul întregului judeţ pentru urmărirea aplicării şi respectării actelor normative, elaborează studii şi rapoarte cu privire la aspectele constatate, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;
 36. participă la organizarea, împreună cu primarii, a unor acţiuni de cunoaştere şi de aplicare corectă a legii;
 37. propune prefectului, în situaţiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale, a consiliului judeţean, după caz;
 38. urmăreşte evidenţierea riguroasă a mişcării bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi legalitatea trecerii acestor bunuri din domeniul public local în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale;
 39. verifică motivaţia afectării sau a dezafectării bunurilor de utilitate publică şi respectarea prevederilor legale în acest sens;
 40. elaborează proiectul ordinului prefectului de stabilire a numărului consilierilor locali şi judeţeni, pe baza datelor statistice oficiale, şi întocmirea graficului de convocare a consiliilor locale şi a consiliului judeţean, în şedinţa de constituire;
 41. întocmeşte graficul de convocare a consiliilor locale şi a consiliului judeţean în şedinţă de constituire;
 42. redactează, în termenele legale, acţiuni, plângeri, întâmpinări, memorii, alte acte cu caracter procedural, folosind toate căile de atac în vederea apărării şi valorificării drepturilor prefectului;
 43. avizează din punct de vedere juridic contracte şi alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei;
 44. se îngrijeşte de păstrarea şi predarea materialului arhivistic al instituţiei conform legii şi eliberează la cerere, conform reglementărilor legale, acte bazate pe documente de arhivă şi rezolvă corespondenţa primită în acest sens; asigură păstrarea, inventarierea, arhivarea şi selecţionarea actelor;
 45. întocmeşte şi comunică situaţii statistice cu privire la controlul legalităţii actelor administrative şi aplicarea legilor cu caracter reparatoriu, după caz;
 46. urmăreşte soluţionarea dosarelor, conform dispoziţiilor normative şi face comunicările necesare;
 47. prezintă prefectului studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare;
 48. urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
 49. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;
 50. participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;
 51. consilierii juridici participă, în calitate de reprezentanţi ai prefectului, la şedinţele de constituire ale consiliilor locale, în conformitate cu graficul de convocare stabilit prin ordinul prefectului;
 52. desfăşoară acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului solicitând anual sau, ori de câte ori este nevoie, rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată;
 53. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
 54. informează, propune sau soluţionează problemele de personal din cadrul serviciului;
 55. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial.Compartimentul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi arhivă
 56. primește, verifică și instrumentează dosarele înaintate Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș,
 57. întocmește ordinea de zi, emite și verifică hotărârile adoptate de către Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș,
 58. pregătește și întocmește referate în vederea soluționării contestațiilor formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale sau orășenești;
 59. transmite hotărârile emise de către Comisia județeană Mureș, în vederea punerii lor în aplicare, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, comisiilor locale de fond funciar, iar acolo, unde este cazul, Agenției Domeniilor Statului, Direcției Silvice Mureș, și altor instituții, persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legale;
 60. pregătește și arhivează hotărârile emise de către Comisia județeană Mureș împreună cu documentația aferentă acesteia;
 61. efectuează la nivelul comisiilor locale și comisiilor orășenești verificări și controale privind stadiul aplicării legilor fondului funciar;
 62. analizează, redactează și transmite în conformitate cu prevederile legale răspunsurile privind soluționarea cererilor și sesizărilor adresate instituției prefectului de către persoanele fizice sau juridice;
 63. participă la audiențele ținute de conducerea instituției, formulând răspunsuri conform prevederilor legale, la solicitările petenților;
 64. întocmește și transmite situații la solicitarea diferitelor instituții ale statului;
 65. primește, prelucrează și difuzează în teritoriu precizările formulate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietății
 66. verifică și transmite Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților dosarele privind reconstituirea dreptului de proprietate prin acordarea de despăgubiri, constituite în temeiul legilor fondului funciar, întocmite de către comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi înaintate Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș;
 67. asigură transmiterea către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform programării, a dosarelor, în vederea acordării de despăgubiri, întocmite și înaintate instituției prefectului de către comisiile locale sau comisiile ulterioare;
 68. întocmeşte şi comunică situaţii statistice cu privire la aplicarea legilor cu caracter reparatoriu;
 69. centralizează situaţiile statistice la nivelul judeţului şi face comunicările necesare către M.A.I. şi A.N.R.P.;
 70. asigură realizarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 71. verifică fiecare dosar înaintat de comisiile locale care nu îndeplineşte condiţiile cerute de legislaţia în materie, urmare a verificării efectuate de către persoana căreia i s-a repartizat, va fi returnat emitentului cu recomandări/obiecţiuni în vederea soluţionării legale a respectivelor documentaţii;
 72. verifică în mod riguros îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 6 din Legea nr. 1/2000, solicitând comisiilor locale completarea dosarelor cu toate documentele prevăzute de lege şi normele de aplicare.
 73. verifică legalitatea propunerilor înaintate de către comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar şi colectivul de lucru al Comisiei judeţene, întocmeşte referate cu propuneri de soluţionare a acestora, care sunt prezentate Comisiei judeţene, redactează şi comunică hotărârile Comisiei judeţene, tuturor celor interesaţi (persoane fizice şi juridice); urmăreşte comunicarea opisurilor de către comisiile locale precum şi a dovezilor de aducere la cunoştinţă a hotărârilor Comisiei judeţene de soluţionare a acestora;
 74. elaborează şi redactează Ordinul prefectului privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în conformitate cu prevederile art. 23, art. 27 şi 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 75. şeful Serviciului pentru verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ avizează de legalitatea ordinele prefectului privind aplicarea legilor fondului funciar;
 76. urmăreşte în teritoriu, împreună cu reprezentanţii Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş, realizarea sarcinilor privind aplicarea legilor fondului funciar;
 77. verifică, analizează şi soluţionează scrisori, sesizări şi contestaţii ale persoanelor fizice şi juridice;
 78. şeful Serviciului pentru verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ coordonează, îndrumă activitatea comisiilor locale de fond funciar, care potrivit art. 8 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, au obligaţia de a centraliza toate cererile de restituire nesoluţionate, în vederea stabilirii suprafeţei de teren necesare pentru finalizarea procesului de restiuire.
 79. participă la acţiuni de îndrumare şi control privind respectarea legislaţiei în vigoare, în teritoriu, în domeniul fondului funciar;
 80. elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative referitoare la fondul funciar;
 81. întocmeşte balanţa fondului funciar;
 82. verifică titlurile de proprietate în sensul concordanţei suprafeţei totale validate, din care intravilan, sau extravilan, în funcţie de opisuri şi modificările survenite ulterior validării prin hotărâri ale Comisiei judeţene sau sentinţe judecătoreşti;
 83. asigură furnizarea de copii de pe actele aflate în evidenţa compartimentului, necesare reprezentării în instanţă;
 84. întocmeşte proiectul nomenclatorului arhivistic al instituţiei şi îl actualizează conform prevederilor legale;
 85. întocmeşte şi actualizează Nomenclatorul arhivistic;
 86. preia unităţile arhivistice de la compartimentele instituţiei pe bază de inventar;
 87. păstrează şi asigură condiţiile optime de conservare a documentelor;
 88. eliberează dosarele sau efectuează copii după documentele arhivate pe baza aprobării prealabile a conducerii ;
 89. asigură respectarea regulilor privind activitatea de consultare şi folosire a dosarelor;
 90. asigură scoaterea definitivă din arhivă a unităţilor arhivistice pe baza preceselor verbale ale Comisiei de selecţionare, aprobate de Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale;
 91. ţine evidenţa unităţilor arhivistice din depozit ;
 92. respectă normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
 93. păstrează confidenţialitatea informaţiilor de care a luat cunoştinţă în realizarea atribuţiilor;
 94. asigură cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale cu privire la activitatea de arhivare;
 95. asigură exploatarea în condiţii de siguranţă a tehnicii de calcul şi a softului din dotarea instituţiei;
 96. asigură asistenţă tehnică utilizatorilor;
 97. asigură intervenţia primară la echipamentele hardware, pentru remedierea deficienţelor apărute la echipamentele informatice;
 98. desfăşoară activităţi specifice inginerului de sistem şi a administratorului de reţea;
 99. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial.

Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziţii şi administrativ

 1. Atribuţii pe linia financiar contabilă:
 1. asigură imaginea fidelă, clară şi completă a patrimoniului, situaţiei financiare şi a execuţiei bugetare;
 2. asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi furnizarea datelor contabile;
 3. întocmeşte proiectul bugetului propriu al instituţiei;
 4. înaintează propuneri de virări de credite între capitole, articole şi aliniatele clasificaţiilor bugetare;
 5. întocmeşte dările de seamă periodice care se prezintă ordonatorului principal de credite;
 6. întocmeşte şi transmite ordonatorului principal de credite monitorizarea cheltuielilor de personal;
 7. urmăreşte respecarea prevederilor legale privind ALOP şi organoizarea şi evidenaţa/raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 8. utilizează şi actualizează aplicaţiile informatice din domeniul financiar contabil, puse la dispoziţie de ordonatorul de credite precum şi cele ale Ministerului Finanţelor (Forexe);
 9. întocmeşte statele de plată şi declaraţii fiscale;
 10. pregătirea inventarierii anuale a patrimoniului, întocmind în acest sens listele cu stocurile scriptice şi celelalte documente aferente proceslui;
 11. asigură punerea în aplicare a prevederilor legale cu privire la casarea şi scoaterea din gestiune a mijloacelor fixe şi a obictelor de inventar;
 12. exercită controlul financiar preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale;
 13. asigură punerea în aplicare a prevderilor O.u.G. nr. 41/2016;
 14. asigură punerea în plată a titlurilor executorii pe seama Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 15. asigurarea menegementului corespunzător al deşeurilor la nivelul instituţiei;
 16. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
 17. asigură respectarea prevederilor normative în ceea ce priveşte protecţia muncii, respectiv prevenirea şi stingerea incendiilor;
 18. asigură din punct de vedere financiar cât şi material buna desfăşurare a alegerilor, referendumurilor şi recensămintelor;
 19. urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică, în domeniul de competenţă;
 20. participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;
 21. rezolvă solicitările persoanelor fizice şi juridice pe linia de competenţă.

 

Atribuţii pe linia resurselor umane:

 1. asigură întocmirea proiectelor organigramelor, statelor de funcţii, de personal şi fundamentarea cheltuielilor de personal;
 2. asigură elaborarea proiectelor de ordine ale prefectului în domeniul resurselor umane;
 3. gestionează dosarele profesionale, respectiv dosarele de personal ale salariaţilor;
 4. întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul contractual;
 5. gestionează registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă;
 6. stabileşte drepturile salariale;
 7. elaborează planul de ocupare al funcţiilor publice;
 8. elaborează planul de pregătire profesional;
 9. asigură organizarea constituirii comisiei de disciplină şi a comisiei paritare.

Atribuţii pe linia achiziţiilor publice:

 1. urmăreşte şi răspunde de aplicarea procedurilor de achiziţii publice pentru încheierea contractelor de achiziţii publice având ca obiect achiziţionarea de bunuri, prestarea de servicii şi achiziţionarea de lucrări;
 2. întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice;
 3. elaborează rapoartele periodice cu privire la achiziţiile publice.

 

Atribuţii pe linia administrativă

 1. întocmirea FAZ-urilor, urmăreşte folosirea, conform legii, a parcului auto;
 2. asigurarea funcţionării parcului auto;
 3. urmărirea cu privire la termenele de expirare a asigurărilor obligatorii şi a RCA;
 4. aplică prevederile ordinelor normative şi instrucţiunilor care reglementează activitatea parcului auto (Ordinul MIRA nr. 599/2008);
 5. asigură întreţinerea obiectelor şi a spaţiilor deţinute;
 6. întocmesc documentele necesare reparaţiei autoturismelor;
 7. verifică asigurarea ordinii şi curăţeniei în spaţiile afectate instituţiei.

 

          Compartimentul financiar contabil

 

 1. asigură imaginea fidelă, clară şi completă a patrimoniului, situaţiei financiare şi a execuţiei bugetare;
 2. asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială;
 3. asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi furnizarea datelor contabile;
 4. întocmeşte proiectul bugetului propriu al instituţiei;
 5. înaintează propuneri de virări de credite între capitole , articole şi aliniatele clasificaţiilor bugetare;
 6. întocmeşte dările de seamă periodice care se prezintă ordonatorului principal de credite;
 7. asigură operaţiunile de plată, a cheltuielilor de personal, materiale şi de capital în numerar şi prin trezorerie, în limita creditelor deschise de ordonatorul principal de credite;
 8. întocmeşte şi transmite ordonatorului principal de credite monitorizarea cheltuielilor de personal;
 9. urmăreşte respecarea prevederilor legale privind ALOP ş organizarea şi evidenaţa/raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 10. întocmeşte documentaţia de încasare a debitorilor;
 11. urmăreşte evoluţia soldurilor şi încadrea în bugetul alocat;
 12. utilizează şi actualizează aplicaţiile informatice din domeniul financiar contabil, puse la dispoziţie de ordonatorul de credite precum şi cele ale Ministerului Finanţelor (Forexe);
 13. întocmeşte statele de plată şi declaraţii fiscale;
 14. întocmeşte situaţiile privind alimentarea conturilor de salarii;
 15. verificarea deconturilor de deplasare ale salariaţilor şi plata acestora;
 16. pregătirea inventarierii anuale a patrimoniului, întocmind în acest sens listele cu stocurile scriptice şi celelalte documente aferente procesului;
 17. asigură punerea în aplicare a prevederilor legale cu privire la casarea şi scoaterea din gestiune a mijloacelor fixe şi a obictelor de inventar;
 18. exercită controlul financiar preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale;
 19. stabileşte sumele aferente primiri delegaţiilor oficiale şi a serviciilor de protocol;
 20. actualizează registrul numerelor de inventar la intrările şi ieşirile mijloacelor fixe sau la fiecare legislativă;
 21. operarea tuturor miscărilor de bunuri din instituţie astfel încât să existe o evidenţă la zi a patromoniului,
 22. completează şi transmite lunar/semestria/anual dări de seamă statistice;
 23. asigură punerea în aplicare a prevderilor O.u.G. nr. 41/2016;
 24. asigură punerea în plată a titlurilor executorii pe seama Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 25. asigurarea menegementului corespunzător al deşeurilor la nivelul instituţiei;
 26. aplică prevederile ordinelor normative şi instrucţiunilor care reglementează activitatea parcului auto (Ordinul MIRA nr. 599/2008);
 27. asigură evidenţa foilor de parcurs ale mijloacelor auto şi încadrarea în cotele de combustibil;
 28. răspunde de gestionarea şi administrarea cardurilor de combustibil;
 29. realizarea demersurilor necesarea pentru întocmirea asigurărilor privind răspunderea civilă anuală obligatorie;
 30. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
 31. eliberează adeverinţe pentru personalul din aparatul propriu cu privire la drepturi salariale şi alte venituri realizate;
 32. asigură, din punct de vedere financiar contabil, aprovizionarea şi gestionarea bunurilor necesare funcţionării instituţiei şi folosirea lor raţională;
 33. răspunde de administrarea imobilului aflat în patromoniu;
 34. verifică necesitatea efectuării unor lucrări de reparaţii curente şi achiziţionarea unor bunuri materiale şi asigură derularea acestor operaţiuni;
 35. asigură respectarea prevederilor normative în ceea ce priveşte protecţia muncii, respectiv prevenirea şi stingerea incendiilor;
 36. asigură evidenţa registrelor utilizate în activitatea instituţiei;
 37. asigură evidenţa sigiliilor şi ştampilelor;
 38. asigură din punct de veder financiar cât şi material buna desfăşurare a alegerilor, referendumurilor şi recensămintelor;
 39. urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică, în domeniul de competenţă. Compartimentul resurse umane
 40. întocmeşte documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului ANFP pentru funcţiile publice din cadrul instituţiei;
 41. întocmeşte documentaţia în vederea aprobării de către M.A.I. a structurii organizatorice şi funcţionale a instituţiei;
 42. întocmeşte statul de funcţii al instituţiei, conform Ordinului Ministrului Afacerilor Interne privind aprobarea numărului şi structurii posturilor repartizate Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş,întocmeşte şi actualizează, lunar, statul de personal al instituţiei;
 43. întocmeşte anual Planul de ocupare al funcţiilor publice şi-l transmite  Ministerului Afacerilor Interne;
 44. întocmeşte şi actualizează dosarele profesionale/personale ale tuturor angajaţilor instituţiei;
 45. întocmeşte şi actualizează în permanenţă, în colaborare cu şefii de servicii şi compartimente, Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei;
 46.  întocmeşte şi actualizează în permanenţă Regulamentul de ordine interioară al instituţiei,
 47. organizează concursurile/examenele pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante/ promovări din cadrul instituţiei, conform dispoziţiilor conducerii instituţiei;
 48. asigură secretariatul concursurilor organizate;
 49. asigură comunicarea, pe portalul ANFP, a tuturor modificărilor intervenite privind funcţionarii publici din cadrul instituţiei;
 50. întocmirea şi completarea dosarelor cu toate documentele necesare în vederea angajării de personal;
 51. întocmeşte ordinele prefectului privind încadrarea, încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, modificări salariale, promovări în grade profesionale, etc. privind personalul instituţiei şi le înaintează  în vederea aprobării de către prefectul instituţiei;
 52. întocmeşte şi înaintează spre aprobare contractele individuale de muncă pentru personalul contractual din cadrul instituţiei precum şi actele adiţionale, emise conform legii;
 53. întocmeşte şi transmite la M.A.I. situaţia privind modificările intervenite (cu privire la funcţie, drepturi salariale, etc) privind personalul contractual din cadrul instituţiei în vederea operării lor în Revisal;
 54. întocmeşte toate documentele necesare, conform legii, la plecarea personalului din instituţie;
 55. solicită şefilor de servicii şi urmăreşte întocmirea şi actualizarea în permanenţă a fişelor de post pentru toţi angajaţii instituţiei;
 56. întocmeşte şi actualizează evidenţa salariaţilor în programul APOLO;
 57. verifică lunar condica de prezenţă;
 58. întocmeşte pontajul pentru angajaţii din aparatul de specialitate al prefectului;
 59. întocmeşte lunar pontajul orelor efectuate în condiţii deosebite de muncă;
 60. verifică lunar pontajele serviciilor publice comunitare în vederea înaintării lor spre aprobarea prefectului;
 61. întocmeşte o evidenţă a zilelor de concediu de odihnă acordate şi efectuale, a concediilor medicale efectuate, a recuperărilor acordate pentru orele suplimentare efectuate, a concediilor fără plată efectuate, recuperări, etc. pentru toţi angajaţii instituţiei;
 62. urmăreşte întocmirea în termen a evaluării anuale/parţiale a personalului din cadrul instituţiei;
 63. întocmeşte şi transmite anual, la M.A.I. situaţia privind evaluările anuale/parţiale ale tuturor angajaţilor;
 64. întocmeşte şi transmite la M.A.I. şi A.N.F.P. Planul anual de perfecţionare pentru funcţionarii publici din cadrul instituţiei;
 65. primeşte, înregistrează în registrul de evidenţa şi transmite la A.N.I. în copii certificate pentru conformitate cu originalul, declaraţiile de avere şi de interese ale salariaţilor instituţiei;
 66. întocmeşte şi actualizează ordinele prefectului privind componenţa Comisiei de disciplină/paritară la nivelul instituţiei, conform prevederilor legale;
 67. completează şi transmite la ANAF situaţia posturilor din cadrul instituţiei;
 68. întocmeşte şi transmite lunar registrul public de evidenţă a salariaţilor;
 69. întocmeşte, transmite şi actualizează lista cu personalul aprobat de către prefect pentru a participa la concursurile organizate de către instituţiile publice, ca reprezentanţi ANFP;
 70. întocmeşte diverse adeverinţe pentru salariaţii instituţiei, la solicitarea acestora cât şi pentru foştii angajaţi ai instituţiei;
 71. întocmeşte situaţiilE necesare în vederea eliberării de legitimaţii de serviciu de către M.A.I. angajaţilor instituţiei sau pentru schimbarea legitimaţiilor  când se impune acest lucru;
 72. întocmeşte situaţiile necesare în vederea predării către M.A.I a legitimaţiilor de serviciu deţinute de către personalul plecat sau a celor deteriorate, etc.;
 73. întocmeşte toate situaţiile solicitate de către MAI sau ANFP privind personalul instituţiei;
 74. întocmeşte documentele care se impun, privind resursele umane, pentru cele două servicii comunitare;
 75. asigură aplicarea prevederilor OUG nr. 63/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea numărului de posturi din cadrul U.A.T-urilor judeţului Mureş.

         Compartimentul achiziţii publice

 1. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
 2. elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice pentru bunuri, servicii sau lucrări şi îl prezintă spre aprobare;
 3. elaborează documentaţia de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
 4. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;
 5. aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
 6. realizează achiziţiile directe;
 7. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
 8. întocmeşte şi transmite către ANRMAP raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior;
 9. întocmeşte anual până la 31 martie raportul către SEAP, privind realizarea procentului de achiziţii publice prin SEAP la cota stabilită prin lege;
 10. urmăreşte derularea procedurilor de achiziţii publice prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, în condiţiile prevăzute de lege;
 11. pune în executare legile şi celelalte acte normative în legătură cu procedurile de achiziţii publice;
 12. întocmeşte proiectele contractelor de achiziţii publice şi transmite contractele către utilizatori, pentru derulare şi executare;
 13. verifică şi transmite spre avizare conţinutul documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii curente la mijloacele fixe (clădiri, utilaje, autoturisme, etc) din cadrul Instituţei;
 14. întocmeşte documentaţia privind procedurile de achiziţii publice prin elaborarea caietelor de sarcini şi a fişei de date;
 15. ţine evidenţa contractelor, urmăreşte derularea şi plata lor;
 16. identifică anunţurile publicate pe website-urile oficiale (SEAP) privitoare la contractele de achiziţii publice;
 17. propune modalitatea de realizare a achiziţiilor publice, respectiv prin achiziţie directă sau, după caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire: licitaţia deschisă, restrânsă, cererea de oferte, concursul de soluţii;
 18. pune la dispozitia operatorilor economici documentatia de atribuire, conform modalitatii stabilite de legislatia în vigoare;
 19. primeşte de la ANRMAP, notificările privind invalidarea unor anunţuri, remediază lipsurile sau omisiunile, conform motivaţiei pe care se susţine notificarea în cauză, precum şi acceptul sau refuzul de la derogările solicitate;
 20. răspunde de respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice, de constituirea şi de activitatea comisiilor specifice fiecarui tip de procedura ales;
 21. răspunde de respectarea întocmai a modalitatilor de desfasurare pentru fiecare din procedurile de atribuire selectate şi lansate;
 22. redactează raportul procedurii de atribuire şi apoi, contractul de achiziţie publică şi îl înaintează spre verificare, avizare şi semnare entităţilor abilitate din cadrul autoritaţii contractante.

 

Compartimentul administrativ

 

 1. aplică prevederile ordinelor normative şi instrucţiunilor care reglementează activitatea compartimentului auto (Ordinul MIRA nr. 599/2008);
 2. cunoaşterea şi respectarea periodicităţii de efectuare a lucrărilor de întreţinere (revizii tehnice şi I.T.P.) pentru autovehiculele din dotare;
 3. respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice;
 4. întocmirea şi completarea FAZ-urilor, conform prevederilor legale;
 5. asigurarea funcţionării şi a documentelor necesare reparaţiilor parcului auto;
 6. urmărirea cu privire la termenele de expirare a asigurărilor obligatorii şi a RCA;
 7. asigură întreţinerea obiectelor şi a spaţiilor deţinute.

 

Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple

 1. soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi temporare, în conformitate cu prevederile legii;
 2. colaborează cu primăriile municipiilor/oraşelor din judeţ conform protocoalelor încheiate între Instituţia Prefectului şi acestea, în vederea preluării cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice în sistem off line / cu staţia mobilă, la punctele de lucru deschise cu acest scop şi eliberează paşapoartele electronice aferente;
 3. administrează şi gestionează registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor simple şi valorifică datele cuprinse în acesta;
 4. asigură furnizarea permanent, a informaţiilor necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;
 5. organizează la nivelul judeţului, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor simple;
 6. asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
 7. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate serviciului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;
 8. participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;
 9. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
 10. colaborează cu alte instituţii / servicii din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale conform protocoalelor încheiate între Instituţia Prefectului şi acestea;
 11. informează, propune sau soluţionează problemele de personal din cadrul serviciului;
 12. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către prefect sau subprefect;
 13. întocmeşte trimestrial, semestrial şi anual, analize, informări, statistici, etc., cu privire la activitatea desfăşurată ;
 14. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial.Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
 15. constituie şi actualizează registrul judeţean de evidenţă a permiselor de conducere şi a autovehiculelor înmatriculate şi valorifică datele cuprinse în acesta;
 16. organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în condiţiile legii;
 17. soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condiţiile legii;
 18. colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru asigurarea eliberării certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghişeu unic;
 19. asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;
 20. monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, în domeniul de competenţă;
 21. asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
 22. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;
 23. participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;
 24. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
 25. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către prefect sau subprefect;
 26. întocmeşte trimestrial, semestrial şi anual, informări, statistici, etc., cu privire la activitatea desfăşurată ;
 27. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial.

 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

 

Prefect:  dr. Lucian GOGA

Date de contact:   telefon nr. 004-0265-263211, int. 1152

fax nr. 004-0265-260380

e-mail: prefect@prefecturamures.ro.

Subprefect:Nagy Zsigmond

Date de contact:   telefon nr. 004-0265-263211, int. 1105

fax nr. 004-0265-264814

e-mail: subprefect@prefecturamures.ro

         Funcţionar responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: consilier superior Ioan IACOB

Date de contact:   telefon nr. 004-0265-263211, int. 1159

fax nr. 004-0265-264814

e-mail: ioan.iacob@prefecturamures.ro

 • Coordonatele de contact ale Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş:Denumirea : Instituţia Prefectului – Judeţul MureşSediul: Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr. 1, cod poştal 540026, judeţul MureşTelefon: 004-0265-263211Fax: 004-0265-260380; 004-0265-264814E-mail:prefect@prefecturamures.ro

 • deconcentrate@prefecturamures.ro
 • economic@prefecturamures.ro
 • juridic@prefecturamures.ro
 • control@prefecturamures.ro

Web:  www.ms.prefectura.mai.gov.ro

 

Programul de funcţionare al Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş :

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş îşi desfăşoară activitatea zilnic (excepţie zilele de sărbătoare legală potrivit prevederilor art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii republicat) după următorul program:

 • Luni – joi: 8,00 – 16,30
 • Vineri: 8,00– 14,00

Programul de audienţe al Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş:Prefect:  dr. Lucian GOGA, în zilele de marți, între orele 10,00-12,00

Subprefect:Nagy Zsigmond, în zilele de miercuri, între orele 10,00–12,00

Relații cu publicul: consilier superior Ioan IACOB, luni-miercuri: 8,00 – 16,30, joi: 8,00-18,30 şi vineri: 8,00 – 14,00.

Modalitatea de înscriere în audienţe:

 • Cerere scrisă transmisă la:
 • adresa poştală: Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr. 1, cod poştal 540026, judeţul Mureş;
 • adresa de e-mail: prefect@prefecturamures.ro sau ioan.iacob@prefecturamures.ro;
 • Cerere transmisă telefonic sunând la telefon nr. 0265/263.211.
 • Personal la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr. 1, cod poştal 540026, judeţul Mureş, camera nr. 30 (intrarea din strada G. Enescu).

 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabilPotrivit prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea instituţiei prefectului este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, şi din alte surse legal constituite.

 • Programele şi strategiile propriiÎn anul 2015, la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş a fost elaborată Strategia de modernizare a Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş pentru 2016. 

 1. În anul 2016, la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş a fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.

 • Lista cuprinzând documentele de interes public la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş:

 1. Ordinele Prefectului Judeţului Mureş cu caracter normativ.
 2. Raportul de activitate al Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş.
 3. Raportul anual privind starea economico-socială a judeţului Mureş.
 4. Planul anual de acţiuni pentru realizarea la nivelul judeţului Mureş a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.
 5. Lista serviciilor publice deconcentrate şi a altor instituţii aflate în subordinea autorităţilor centrale cu datele de contact ale instituţiilor.
 6. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public.
 7. Buletinul informativ cu informaţiile de interes public care se comunică din oficiu.
 8. Organigrama Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş.
 9. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş.
 10. Bugetul şi bilanţul contabil.
 11. Declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici.
 12. Anunţurile de concurs privind ocuparea posturilor vacante.
 13. Dosarul achiziţiei.
 14. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, ghiduri privind activitatea instituţiei.
 15. Tarifele plăcilor cu numere de înmatriculare şi a serviciilor aferente.

 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii, la nivelul serviciilor/compartimentelor din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş:

I. CANCELARIA PREFECTULUI

 • Ordine ale prefectului
 • Corespondenţa cu caracter special
 • Corespondenţa cu Guvernul, ministere şi alte organe, autorităţi şi instituţii centrale
 • Corespondenţa cu autorităţi şi instituţii locale
 • Materiale privind conferinţele de presă, comunicate de presă, drepturi la replică, etc
 • Revista presei
 • Agenda prefectului
 • Petiţii, corespondenţă cu persoane fizice şi juridice

II. CABINET SUBPREFECT

 • Acte privind organizarea internă (ROF, Regulamentul intern, Regulamentul circulaţie acte sigilii, organizare control, repartizare responsabilităţi, etc.)
 • Gestionarea măsurilor dispuse de prefect şi urmărirea hotărârilor luate în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş
 • Acte rezultate din procesele electorale (referendumuri, alegeri parţiale, alegeri locale, alegeri parlamentare, alegeri europarlamentare)
 • Proiecte, hotărâri de guvern promovate
 • Corespondenţă Colegiul Prefectural al judeţului Mureş
 • Corespondenţa cu Guvernul, ministere, alte organe şi autorităţi, instituţii centrale;
 • Corespondenţa cu serviciile publice deconcentrate
 • Studii şi rapoarte privind aplicarea actelor normative
 • Corespondenţa cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale locale
 • Informări, note, referate, studii, sinteze, rapoarte
 • Acte ce vizează aplicarea apostilei, pe actele administrative, conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga
 • Petiţii, corespondenţă cu persoane fizice şi juridice
 • Corespondenţă a serviciilor publice comunitare (permise-înmatriculări şi paşapoarte)
 • Instruiri autorităţile administraţiei publice locale (agende de lucru+materiale)
 • Cereri pentru eliberarea extrase, copii din arhiva instituţiei

III. CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI

 • Ordine ale prefectului în domeniu
 • Corespondenţa cu Guvernul, ministere şi alte organe, autorităţi şi instituţii centrale
 • Corespondenţa cu autorităţi şi instituţii locale, cu persoane fizice şi juridice
 • Note şi rapoarte de control
 • Statistici şi sinteze privind activitatea de control
 • Petiţii, corespondenţă cu persoane fizice şi juridiceIV. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN
 • Rapoarte de audit
 • Corespondenţa cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia de Audit Intern
 • Corespondenţa cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, alta decât cea cu D.A.I.
 • Corespondenţa cu alte ministere şi organe centrale
 • Petiţii, corespondenţă persoane fizice şi juridiceVI.SERVICIUL DE MONITORIZARE A INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Raportul privind starea economico-socială a judeţului,rapoarte,informări în acest domeniu
 • Programe şi strategii sectoriale de dezvoltare economico-socială
 • Programe cu finanţare guvernamentală, solicitări finanţare, proiecte hotărâri de guvern
 • Documente care vizează activitatea Comitetului de Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş
 • Documente privind evaluarea pagubelor produse de fenomenele naturale periculoase
 • Documente privind ajutoarele acordate de Guvern pentru diminuarea pagubelor produse de fenomenele naturale periculoase, campanii de ajutorare
 • Documente care vizează programele cu finanţare externă
 • Registrul de intrare-ieşire al corespondenţei ordinare
 • Condica de predare-preluare a corespondenţei ordinare – alte instituţii publice
 • Documente privind fundamentarea ordinelor emise de prefect
 • Corespondenţă cu ministerul Administraţiei şi Internelor, Secretariatul General al Guvernului şi Corpul de Control al Primului ministru
 • Corespondenţă cu alte ministere şi organe centrale
 • Corespondenţă cu autorităţi publice locale şi instituţii de interes local (Consiliul Judeţean Mureş, primării, instituţii, agenţi economici de subordonare locală), circulare
 • Documente privind monitorizarea serviciilor comunale de utilităţi publice
 • Evaluarea actelor normative emise de autorităţile publice locale, pentru eliminarea barierelor în calea liberei circulaţii
 • Condica de predare-preluare a corespondenţei ordinare – compartimente interne
 • Registru zilnic de audienţe
 • Registru de audienţe la conducerea instituţiei
 • Registru privind solicitările de informaţii de interes public
 • Documente privind activitatea Colegiului Prefectural al judeţului Mureş
 • Documente privind activitatea Comisiei de Dialog Social a judeţului Mureş
 • Documente privind activitatea Comitetului de Dialog Civic pentru Problemele persoanelor Vârstnice
 • Documente privind activitatea altor comisii organizate la nivel judeţean prin ordinul prefectului
 • Documente privind reforma în administraţie publică la nivelul instituţiei, Registrul de riscuri, Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial în cadrul instituţiei
 • Petiţii, corespondenţă cu persoane fizice şi juridice
 • Dosar corespondenţă cu problemele ridicate de cetăţeni în audienţă
 • Registru cu probleme ale cetăţenilor din judeţ – telefonul cetăţeanului
 • Documente privind avizarea Proiectelor de buget şi a situaţiilor financiare ale serviciilor publice deconcentrate
 • Anchete de conjunctură economică
 • Informări, note, referate, studii, sinteze, rapoarte pe diverse teme cu caracter informativ
 • Documente privind serviciile publice deconcentrate, buletine statistice
 • Documente privind Parteneriate şi colaborări
 • Documente, campanii, acţiuni de informare pe teme europeneVII. SERVICIUL PENTRU VERIFICAREA LEGALITĂŢII, A APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
 • Ordine ale prefectului, referate de fundamentare ale acestora art .36 L18/1991
 • Acţiuni, întâmpinări, apeluri, cereri de revizuire, contestaţii în anulare, recursuri (L.10/2001, L.18/1991, L.1/2000, L. 247/2005, L.193/2007, L.215/2001, L.10/2001, L .340/2004, L.544/2001, L.554/2004, permise şi înmatriculări, alte)
 • Registrul de evidenţă a cauzelor aflate pe rol care au ca obiect legile reparatorii (L.10/2001, L.18/1991, L.1/2000, L. 247/2005, L.193/2007, L. 160/2010)
 • Referate, procese verbale Hotărâri ale Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 și a Legii nr. 9/1998 cu documentația aferentă inclusiv corespondenta
 • Referate şi procese verbale, Hotărâri ale Comisiei judeţene de aplicare a legilor fondului funciar cu documentaţia aferentă
 • Ordine ale Prefectului referate de fundamentare ale acestora altele decât legile reparatorii
 • Nomenclatorul arhivistic
 • Dosarul arhivei: activitatea comisiei de selecţionare a documentelor din cadrul Instituţiei Prefectului, corespondenţa cu Direcţia Judeţeană Mureş a Arhivelor Naţionale, procese-verbale de predare-primire a documentelor de la compartimente, lucrări de selecţionare, inventarele documentelor propuse pentru selecţionare şi inventarele documentelor cu termen de păstrare permanent
 • Registrul de intrare-ieşire a unităţilor arhivistice
 • Registrul de depozit
 • Corespondenţa cu Consiliul Judeţean (1) administraţia publică locală (2) şi servicii deconcentrate (3), inclusiv circulare
 • Lucrări privind organizarea proceselor electorale
 • Situaţia cauzelor în contencios administrativ pe termene şi instanţă
 • Corespondenţă cu MAI, Secretariatul General al Guvernului, Preşedinţia României, Parlamentul României, Avocatul Poporului, alte ministere şi alte autorităţi centrale
 • Petiţii, corespondenţă (scrisori, reclamaţii) persoane fizice si juridice privind legile reparatorii (L.18/1991, L.1/2000, L.247/2005, L.193/2007, L. 160/2010, Legea 165/2013), raportări
 • Hotărâri, dispoziţii emise de autorităţile administraţiei publice locale, materiale privind verificarea legalităţii
 • Avizele proiectelor de hotărâri de guvern, avize O.G. nr. 63/2002, atribuire de denumiri
 • Informări, note, referate, studii, sinteze, rapoarte
 • Petiţii, corespondenţă cu persoane fizice şi juridice, scrisori ale cetăţenilor sau remise de instituţii centrale, altele decât cele care au ca obiect legile reparatorii
 • Raportări, corespondenţă Legea nr. 10/2001VIII. SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, RESURSE UMANE, ACHIZIŢII ŞI ADMINISTRATIV
 • Ordine ale prefectului în domeniul financiar contabil, resurse umane şi administrativ
 • Registrul mijloacelor fixe
 • Procese verbale, note sau acte de control
 • Documente privind organizarea proceselor electorale
 • State de funcţii, organigrame
 • Regulamente de organizare şi funcţionare, regulamente interne, regulamente privind circulaţia actelor, nomenclatoare arhivistice
 • Registrul cu evidenţa ştampilelor
 • State de plată
 • Registrul unic de control
 • Dosarele funcţionarilor publici
 • Dosarele personale ale salariaţilor
 • Registrele şi condicile de intrare-ieşire a corespondenţei clasificate
 • Corespondenţă clasificată, pe niveluri de clasificare
 • Alte documente clasificate, care nu sunt menţionate în mod expres
 • Corespondenţă cu organele ierarhic superioare pe probleme financiar contabile
 • Corespondenţă cu organele ierarhic superioare pe probleme de resurse umane şi administraţie publică
 • Corespondenţă cu alte structuri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • Corespondenţă cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
 • File de buget, deschideri de credite bugetare, liste de investiţii
 • Dări de seamă contabile, anexe
 • Balanţe de verificare, note contabile, documente justificative
 • Situaţii privind inventarierea şi reevaluarea elementelor patrimoniale
 • Fişele mijloacelor fixe
 • Formulare cu regim special: facturiere, CEC-uri chitanţiere, BCV-uri
 • Fluturaşi de salarii şi pontaje
 • Declaraţii CAS,CASS,şomaj,etc.
 • Fişe fiscale
 • Registrul jurnal
 • Registrul inventar
 • Registrul privind operaţiunile de casă
 • Registrul şi declaraţiile de avere şi interese
 • Documente privind organizarea concursurilor şi examenelor
 • Foi de parcurs, consum combustibil
 • Documente privind organizarea şi desfăşurarea activităţii pe linie de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor
 • Adeverinţe eliberate, dosare pensie
 • Corespondenţa cu ministere, autorităţi şi instituţii publice centrale
 • Registrul CFP
 • Documente privind procedurile de achiziţii, contracte de achiziţii, comenzi
 • FAZ-urile autoturismelor
 • Asigurări obligatorii şi facultative
 • Lucrări ale comisiei de disciplină şi a comisiei paritare
 • Oferte achiziţii de bunuri, prestări de servicii, sau execuţie de lucrări.
 • Corespondenţa cu Consiliul Judeţean şi administraţia publică locală, inclusiv circulare
 • Corespondenţa cu serviciile deconcentrate, inclusiv circulare
 • Corespondenţa cu persoane fizice şi persoane juridice
 • Informări, note, referate, studii, sinteze, rapoarteIX. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA PAŞAPOARTELOR SIMPLE
 • Paşaportul simplu temporar
 • Paşaportul simplu electronic
 • Paşaportul C.R.D.S. temporar
 • Paşaportul C.R.D.S. electronic
 • Adeverinţa de liberă circulaţie în străinătateX. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR, REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR MUREŞ
 • Planuri activităţi, rapoarte de analiză a activităţilor, precum şi planuri, note şi rapoarte privind pregătirea continuă şi de specialitate, învăţământ şi cursuri
 • Rapoarte, situaţii şi sinteze privind existentul şi necesarul de cadre în cadrul serviciului, transformarea, deblocarea sau suplimentarea unor posturi (funcţii) în ştatul de organizare al S.P.C.R.P.C.Î.V. Mureş
 • Procedurile specifice de lucru şi Dispoziţiile cu conţinut metodologic
 • Cereri, reclamaţii, sesizări ale cetăţenilor, instituţiilor şi organizaţiilor legal constituite, precum şi corespondenţa legată de rezolvarea acestora; propuneri şi scrisori de mulţumire primite; răspunsuri primite prin poşta electronică
 • Răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Modalităţile de contestare a deciziei Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. 2, respectiv art. 22 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 32,32, respectiv art. 36 alin. 1 din Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, persoana care consideră că i-a fost vătămat dreptul de a avea acces la informaţiile de interes public, poate adresa prefectului o reclamaţie administrativă. Reclamaţia administrativă se depune în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persona lezată a refuzului comunicării informaţiilor de interes public solicitate. Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se consideră în continuare lezat, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş.