Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii, la nivelul serviciilor/compartimentelor din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş

I. CABINETUL ŞI CANCELARIA PREFECTULUI

 • Ordine ale prefectului
 • Corespondenţa cu caracter special
 • Corespondenţa cu Guvernul, ministere şi alte organe, autorităţi şi instituţii central
 • Corespondenţa cu autorităţi şi instituţii locale
 • Materiale privind conferinţele de presă, comunicate de presă, drepturi la replică, etc
 • Revista presei
 • Agenda prefectului
 • Petiţii, corespondenţă cu persoane fizice şi juridice

II. CABINET SUBPREFECT

 • Acte privind organizarea internă (ROF, Regulamentul intern, Regulamentul circulaţie acte sigilii, organizare control, repartizare responsabilităţi, etc.)
 • Gestionarea măsurilor dispuse de prefect şi urmărirea hotărârilor luate în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş
 • Acte rezultate din procesele electorale (referendumuri, alegeri parţiale, alegeri locale, alegeri parlamentare, alegeri europarlamentare)
 • Proiecte, hotărâri de guvern promovate
 • Corespondenţă Colegiul Prefectural al judeţului Mureş
 • Corespondenţa cu Guvernul, ministere, alte organe şi autorităţi, instituţii centrale;
 • Corespondenţa cu serviciile publice deconcentrate
 • Studii şi rapoarte privind aplicarea actelor normative
 • Corespondenţa cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale locale
 • Informări, note, referate, studii, sinteze, rapoarte
 • Acte ce vizează aplicarea apostilei, pe actele administrative, conform  Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga
 • Petiţii, corespondenţă cu persoane fizice şi juridice
 • Corespondenţă a serviciilor publice comunitare (permise-înmatriculări şi paşapoarte)
 • Instruiri autorităţile administraţiei publice locale (agende de lucru+materiale)
 • Cereri pentru eliberarea extrase, copii din arhiva instituţiei

III.SERVICIUL DE MONITORIZARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI SITUAȚII  DE URGENȚĂ

 • Raportul privind starea economico-socială a judeţului,rapoarte,informări în acest domeniu
 • Programe şi strategii sectoriale de dezvoltare economico-socială
 • Programe cu finanţare guvernamentală, solicitări finanţare, proiecte hotărâri de govern
 • Documente care vizează activitatea Comitetului de Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş
 • Documente privind evaluarea pagubelor produse de fenomenele naturale periculoase
 • Documente privind ajutoarele acordate de Guvern pentru diminuarea pagubelor produse de fenomenele naturale periculoase, campanii de ajutorare
 • Documente care vizează programele cu finanţare externă
 • Registrul de intrare-ieşire al corespondenţei ordinare
 • Condica de predare-preluare a corespondenţei ordinare – alte instituţii publice
 • Documente privind fundamentarea ordinelor emise de prefect
 • Corespondenţă cu ministerul Administraţiei şi Internelor, Secretariatul General al Guvernului şi Corpul de Control al Primului ministru
 • Corespondenţă cu alte ministere şi organe central
 • Corespondenţă cu autorităţi publice locale şi instituţii de interes local  (Consiliul Judeţean Mureş, primării, instituţii, agenţi economici de subordonare locală), circulare
 • Documente privind monitorizarea serviciilor comunale de utilităţi publice
 • Evaluarea actelor normative emise de autorităţile publice locale, pentru eliminarea barierelor în calea liberei circulaţii
 • Condica de predare-preluare a corespondenţei ordinare – compartimente interne
 • Registru zilnic de audienţe
 • Registru de audienţe la conducerea instituţiei
 • Registru privind solicitările de informaţii de interes public
 • Documente privind activitatea Colegiului Prefectural al judeţului Mureş
 • Documente privind activitatea Comisiei de Dialog Social a judeţului Mureş
 • Documente privind activitatea Comitetului de Dialog Civic  pentru Problemele persoanelor Vârstnice
 • Documente privind activitatea altor comisii organizate la nivel judeţean prin ordinul prefectului
 • Documente privind reforma în administraţie publică la nivelul instituţiei, Registrul de riscuri, Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial în cadrul instituţiei
 • Petiţii, corespondenţă cu persoane fizice şi juridice
 • Dosar corespondenţă cu problemele ridicate de cetăţeni în audienţă
 • Registru cu probleme ale cetăţenilor din judeţ  – telefonul cetăţeanului
 • Documente privind avizarea Proiectelor de buget şi a situaţiilor financiare ale serviciilor publice deconcentrate
 • Anchete de conjunctură economică
 • Informări, note, referate, studii, sinteze, rapoarte pe diverse teme cu caracter informative
 • Documente privind serviciile publice deconcentrate, buletine statistice
 • Documente privind Parteneriate şi colaborări
 • Documente, campanii, acţiuni de informare pe teme europene

IV. SERVICIUL JURIDIC

 • Ordine ale prefectului, referate de fundamentare ale acestora art .36 L18/1991
 • Acţiuni, întâmpinări, apeluri, cereri de revizuire, contestaţii în anulare, recursuri (L.10/2001, L.18/1991, L.1/2000, L. 247/2005, L.193/2007, L.215/2001, L.10/2001, L .340/2004, L.544/2001, L.554/2004,  permise şi înmatriculări, alte)
 • Registrul de evidenţă a cauzelor aflate pe rol care au ca obiect legile reparatorii (L.10/2001, L.18/1991, L.1/2000, L. 247/2005, L.193/2007, L. 160/2010)
 • Referate, procese verbale Hotărâri  ale Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 și a Legii nr. 9/1998 cu documentația aferentă inclusiv corespondenta
 • Referate şi procese verbale, Hotărâri  ale Comisiei judeţene de aplicare a legilor fondului funciar cu documentaţia aferentă
 • Ordine ale Prefectului referate de fundamentare ale acestora altele decât legile reparatorii
 • Nomenclatorul arhivistic
 • Dosarul arhivei: activitatea comisiei de selecţionare a documentelor din cadrul Instituţiei Prefectului, corespondenţa cu Direcţia Judeţeană Mureş a Arhivelor Naţionale, procese-verbale de predare-primire a documentelor de la compartimente, lucrări de selecţionare, inventarele documentelor propuse pentru selecţionare şi inventarele documentelor cu termen de păstrare permanent
 • Registrul de intrare-ieşire a unităţilor arhivistice
 • Registrul de deposit
 • Corespondenţa cu Consiliul Judeţean (1) administraţia publică locală (2) şi servicii deconcentrate (3), inclusiv circulare
 • Lucrări privind organizarea proceselor electorale
 • Situaţia cauzelor în contencios administrativ pe termene şi instant
 • Corespondenţă cu MAI, Secretariatul General al Guvernului, Preşedinţia României, Parlamentul României, Avocatul Poporului, alte ministere şi alte autorităţi central
 • Petiţii, corespondenţă (scrisori, reclamaţii) persoane fizice si juridice privind  legile reparatorii (L.18/1991, L.1/2000, L.247/2005, L.193/2007, L. 160/2010, Legea 165/2013), raportări
 • Hotărâri, dispoziţii emise de autorităţile administraţiei publice locale, materiale privind verificarea legalităţii
 • Avizele proiectelor de hotărâri de guvern, avize O.G. nr. 63/2002, atribuire de denumiri
 • Informări, note, referate, studii, sinteze, rapoarte
 • Petiţii, corespondenţă cu persoane fizice şi juridice, scrisori ale cetăţenilor sau remise de instituţii centrale, altele decât cele care au ca obiect legile reparatorii
 • Raportări, corespondenţă Legea nr. 10/2001

V. SERVICIUL ECONOMIC

 • Ordine ale prefectului în domeniul financiar contabil, resurse umane şi administrative
 • Registrul mijloacelor fixe
 • Procese verbale, note sau acte de control
 • Documente privind organizarea proceselor electorale
 • State de funcţii, organigrame
 • Regulamente de organizare şi funcţionare, regulamente interne, regulamente privind circulaţia actelor, nomenclatoare arhivistice
 • Registrul cu evidenţa ştampilelor
 • State de plată
 • Registrul unic de control
 • Dosarele funcţionarilor publici
 • Dosarele personale ale salariaţilor
 • Registrele şi condicile de intrare-ieşire a corespondenţei clasificate
 • Corespondenţă clasificată, pe niveluri de clasificare
 • Alte documente clasificate, care nu sunt menţionate în mod expres
 • Corespondenţă cu organele ierarhic superioare pe probleme financiar contabile
 • Corespondenţă cu organele ierarhic superioare pe probleme de resurse umane şi administraţie publică
 • Corespondenţă cu alte structuri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • Corespondenţă cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
 • File de buget, deschideri de credite bugetare, liste de investiţii
 • Dări de seamă contabile, anexe
 • Balanţe de verificare, note contabile, documente justificative
 • Situaţii privind inventarierea şi reevaluarea elementelor patrimoniale
 • Fişele mijloacelor fixe
 • Formulare cu regim special: facturiere, CEC-uri chitanţiere, BCV-uri
 • Fluturaşi de salarii şi pontaje
 • Declaraţii CAS,CASS,şomaj,etc.
 • Fişe fiscal
 • Registrul jurnal
 • Registrul inventor
 • Registrul privind operaţiunile de casă
 • Registrul şi declaraţiile de avere şi interese
 • Documente privind organizarea concursurilor şi examenelor
 • Foi de parcurs, consum combustibil
 • Documente privind organizarea şi desfăşurarea activităţii pe linie de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor
 • Adeverinţe eliberate, dosare pensie
 • Corespondenţa cu ministere, autorităţi şi instituţii publice central
 • Registrul CFP
 • Documente privind procedurile de achiziţii, contracte de achiziţii, comenzi
 • FAZ-urile autoturismelor
 • Asigurări obligatorii şi facultative
 • Lucrări ale comisiei de disciplină şi a comisiei paritare
 • Oferte achiziţii de bunuri, prestări de servicii, sau execuţie de lucrări.
 • Corespondenţa cu Consiliul Judeţean şi administraţia publică locală, inclusiv circulare
 • Corespondenţa cu serviciile deconcentrate, inclusiv circulare
 • Corespondenţa cu persoane fizice şi persoane juridice
 • Informări, note, referate, studii, sinteze, rapoarte

VI. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE PAŞAPOARTE

 • Paşaportul simplu temporar
 • Paşaportul simplu electronic
 • Paşaportul C.R.D.S. temporar
 • Paşaportul C.R.D.S. electronic
 • Adeverinţa de liberă circulaţie în străinătate

VII. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR, REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR MUREŞ

 • Planuri activităţi, rapoarte de analiză a activităţilor, precum şi planuri, note şi rapoarte privind pregătirea continuă şi de specialitate, învăţământ şi cursuri
 • Rapoarte, situaţii şi sinteze privind existentul şi necesarul de cadre în cadrul serviciului, transformarea, deblocarea sau suplimentarea unor posturi (funcţii) în ştatul de organizare al S.P.C.R.P.C.Î.V. Mureş
 • Procedurile specifice de lucru şi Dispoziţiile cu conţinut metodologic
 • Cereri, reclamaţii, sesizări ale cetăţenilor, instituţiilor şi organizaţiilor legal constituite, precum şi corespondenţa legată de rezolvarea acestora; propuneri şi scrisori de mulţumire primite; răspunsuri primite prin poşta electronica
 • Răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

VIII. CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI

 • Ordine ale prefectului în domeniu
 • Corespondenţa cu Guvernul, ministere şi alte organe, autorităţi şi instituţii central
 • Corespondenţa cu autorităţi şi instituţii locale, cu persoane fizice şi juridice
 • Note şi rapoarte de control
 • Statistici şi sinteze privind activitatea de control
 • Petiţii, corespondenţă cu persoane fizice şi juridice