Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice

Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş

Structurile de specialitate ale instituţiei prefectului, organizate conform actelor normative în vigoare, prin ordin al prefectului, sunt următoarele:

CONDUCEREA INSTITUŢIEI PREFECTULUI:

I    Prefect
I/A. Cancelaria prefectului
II. Subprefect
III. Subprefect
IV. Secretar general al instituției prefectului

COMPARTIMENTE:

V. Corpul de control al prefectului
VI. Compartiment Structura de securitate

SERVICII şi COMPARTIMENTE:

VII. Serviciul de monitorizare al instituţiilor publice şi situaţii de urgenţă

VII/A. Compartimentul afaceri europene și strategii guvernamentale
VII/B. Compartimentul servicii publice deconcentrate, minorități, situații de urgență

VIII. Serviciul juridic

VIII/A. Compartimentul pentru verificarea legalității, a aplicării actelor normative și contencios administrativ
VIII/B. Compartimentul pentru aplicarea actelor cu caracter reparatoriu
VIII/C. Compartimentul pentru aplicarea apostilei și proces electoral

IX. Serviciul economic

IX/A.Compartimentul financiar-contabil
IX/B.Compartimentul resurse umane
IX/C.Compartimentul achiziţii publice
IX/D.Compartimentul administrativ

X. Biroul secretariat, relații publice și arhivare

XI.Serviciul public comunitar de paşapoarte

XI/A.Compartimentul emitere, evidenţă paşapoarte şi probleme de migrări
XI/B. Compartimentul restricţii
XI/C. Compartimentul informatic

XII. Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

XII/A. Compartimentul regim permise de conducere şi examinări
XII/B. Compartimentul înmatriculare şi evidenţa vehiculelor rutiere
XII/C. Compartimentulul informatic

ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE

Structurile de specialitate ale instituţiei prefectului au următoarele atribuţii principale:

Cancelaria prefectului

 1. stabilirea împreună cu prefectul a activităților ce vor fi cuprinse în agenda de lucru a acestuia, care va fi adusă la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet a instituției și, după caz, pe conturile de social-media;
 2. punerea la dispoziția mijloacelor de informare în masă a informațiilor referitoare la activitatea prefectului în vederea cunoașterii acesteia de către cetățeni;
 3. asigurarea condițiilor necesare desfășurării ședințelor de lucru ale prefectului;
 4. analizarea, la solicitarea prefectului, a datelor oferite de sondaje, statistici, studii și informarea prefectului cu privire la principalele probleme și tendințe ale mediului social și economic din județ, respectiv din municipiul București;
 5. elaborarea sintezelor mass-media pentru informarea rapidă și corectă a prefectului;
 6. organizarea, la solicitarea prefectului, a evenimentelor de natură să informeze opinia publică și mass-media cu privire la acțiunile prefectului;
 7. acordarea de sprijin prin orice mijloace administratorilor desemnați pentru asigurarea realizării, întreținerii și actualizării paginii de internet a instituției prefectului și conturilor de social media;
 8. organizarea întâlnirilor prefectului cu reprezentanții locali ai societății civile, ai sindicatelor, ai patronatelor și ai parlamentarilor ce reprezintă cetățenii județului în Parlamentul României;
 9. asigurarea legăturii prefectului cu reprezentanții altor state prin persoanele desemnate, stabilirea agendei întâlnirilor cu delegațiile externe, a obiectivelor și a autorităților locale care participă la întâlnire;
 10. actualizarea și gestionarea, prin evidență centralizată, a activității de relații și colaborări internaționale a instituției prefectului și comunicarea rapoartelor obligatorii pentru orice activitate de relații internaționale celor care păstrează evidența centralizată a acestora.

Corpul de control al prefectului

 1. desfășoară, în condițiile legii, activitatea de verificare, sprijin și îndrumare în ceea ce privește sfera de competență a prefectului, conform cazuisticii repartizate;
 2. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Corpul de control al prefectului colaborează cu autoritățile administrației publice locale și instituțiile publice competente;
 3. verifică sesizările repartizate care implică un grad ridicat de dificultate și întocmește note și rapoarte pe care le comunică prefectului;
 4. verifică modul în care serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului își îndeplinesc atribuțiile de monitorizare și control în domeniul în care activează;
 5. desfășoară acțiuni de control la nivelul întregului județ cu privire la aplicarea și respectarea actelor normative, elaborează studii și rapoarte cu privire la aspectele constatate, precum și propuneri privind restabilirea stării de legalitate;
 6. desfășoară, din însărcinarea prefectului, împreună cu serviciile publice deconcentrate, acțiuni de control la nivelul județului cu privire la aplicarea și respectarea actelor normative privind asigurarea ordinii publice și apărarea drepturilor și a siguranței cetățenilor;
 7. conlucrează, din dispoziția prefectului, cu reprezentanții locali ai M.A.I., M.A.N. și S.R.I. în vederea exercitării atribuțiilor de menținere a ordinii și liniștii publice și de prevenire a infracțiunilor;
 8. controlează din însărcinarea prefectului modul în care structurile locale ale M.A.I. își îndeplinesc obligația legală de a acorda sprijin, la solicitarea primarilor, pentru menținerea ordinii publice și combaterea infracțiunilor pe teritoriul localităților din județ;
 9. verifică, din dispoziția prefectului, respectarea legislației și desfășoară alături de reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate, potrivit competențelor, acțiuni de control privind aplicarea actelor normative, elaborează rapoarte interne cu privire la aspectele constatate, precum și propuneri de îmbunătățire a stării de legalitate și de eliminare a deficiențelor, pe care le comunică prefectului;
 10. verifică la solicitarea prefectului, modul de aplicare a normelor legale care reglementează folosirea limbii minorităţilor naţionale în raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice deconcentrate, pe de o parte, şi cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale, pe de altă parte, în unităţile administrativ-teritoriale din judeţ în care aceştia au o pondere de peste 20%, conform ultimului recensământ;
 11. efectuează controale dispuse de Ministerul Afacerilor Interne pe diferite domenii de activitate, cu sprijinul specialiştilor din domeniile respective, desemnaţi prin ordin al prefectului;
 12. urmăreşte realizarea măsurilor stabilite pentru înlăturarea deficienţelor constatate în cadrul acţiunilor de verificare, îndrumare şi control, cu informarea prefectului;
 13. întocmeşte planul de control anual, sinteze, situaţii statistice şi rapoarte periodice cu privire la acţiunile de verificare şi control desfăşurate la nivelul compartimentului, conform solicitărilor conducerii instituţiei sau a altor instituţii publice de la nivel central;
 14. elaborează, actualizează şi aplică procedurile operaţionale de organizare şi desfăşurare a activităţii de control în sfera de competenţă şi participă la implementarea, monitorizarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul instituţiei;
 15. urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
 16. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor repartizate, precum şi comunicarea către petenţi a răspunsului în termenul legal, în domeniul de competenţă;
 17. participă la desfăşurarea audienţelor, din dispoziţia prefectului, în domeniul de competenţă;
 18. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
 19. îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare în domeniul controlului sau stabilite prin ordin al prefectului;
 20. asigură înregistrarea şi arhivarea corespondenţei repartizate şi a documentelor elaborate.

Structura de securitate

A. Atribuții cu privire la protecția informațiilor clasificate

 1. elaborează și supune aprobării conducerii unității normele interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;
 2. întocmește programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării instituțiilor abilitate, iar după aprobare acționează pentru aplicarea acestuia;
 3. coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
 4. asigură relaționarea cu instituția abilitată să coordoneze activitatea și să controleze măsurile privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;
 5. monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare al acestora;
 6. consiliază conducerea unității în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;
 7. informează conducerea unității despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
 8. acordă sprijin reprezentanților autorizați ai instituțiilor abilitate, potrivit competențelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate;
 9. organizează activități de pregatire specifică a persoanelor care au acces la informații clasificate;
 10. asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la informații clasificate;
 11. actualizează permanent evidența certificatelor de securitate și a autorizațiilor de acces;
 12. întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase și niveluri de secretizare;
 13. prezintă conducătorului unității propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate și, după caz, solicită sprijinul instituțiilor abilitate;
 14. efectuează, cu aprobarea conducerii unității, controale privind modul de aplicare al măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate;
 15. exercită alte atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, potrivit legii.

B. Atribuții cu privire la activitatea de CSTIC :

 1. asigură exploatarea în condiţii de securitate a SIC şi protecţia datelor în sistemul INFOSEC, desfăşurând activităţi specifice, conform legislaţiei în vigoare şi instrucţiunilor structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 2. asigură managementul configuraţiei sistemelor sau reţelelor acreditate şi stabilite în “Cerinţe de securitate specifice” “ Cerinţe de securitate comune” şi “Procedurile Operaţionale de Securitate”;
 3. asigură funcţionarea SIC în concordanţă cu “Cerinţe de securitate specifice” “ Cerinţe de securitate comune” şi “Procedurile Operaţionale de Securitate”;
 4. ţine evidenţa sistemelor criptografice deţinute de CSTIC din structura/unitatea din care face parte;
 5. solicită asigurarea cu echipamente şi materiale criptografice necesare funcţionării sistemului de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate;
 6. asigură aplicarea prevederilor legale cu privire a prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Legii nr.677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Serviciul de monitorizare a instituţiilor publice şi situaţii de urgenţă

Serviciul de monitorizare a instituțiilor publice și situații de urgență este structură de specialitate în instituția prefectului și este condusă de un șef serviciu, funcționar public de conducere.

Serviciul de monitorizare a instituțiilor publice și situații de urgență cuprinde:  Compartimentul afaceri europene și strategii guvernamentale și Compartimentul servicii publice deconcentrate, minorități, situații de urgență.

A. Atribuțiile Compartimentului afaceri europene și strategii guvernamentale

 1. susţin, la cerere, acţiunile desfăşurate de serviciile publice deconcentrate, respectiv de către autorităţile administraţiei publice locale în domeniul afacerilor europene;
 2. identifică împreună cu serviciile publice deconcentrate necesităţile acestora şi susţin atragerea în acest sens de fonduri europene;
 3. ţin evidenţa tuturor fondurilor europene atrase la nivelul judeţului;
 4. întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a politicilor naţionale, a politicilor post – aderare europeană şi intensificare a relaţiilor externe, cu consultarea consiliului judeţean şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
 5. desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale, serviciile publice deconcentrate şi de către cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;
 6. întocmesc, gestionează prin evidenţă centralizată şi monitorizează activitatea de relaţii şi de colaborări internaţionale a instituţiei prefectului;elaborează evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru orice activitate de relaţii internaţionale;
 7. colaborează cu celelalte instituţii şi organisme care au rol în implementarea măsurilor şi programelor finanţate din fonduri comunitare;
 8. urmărește respectarea liberei circulații a persoanelor, a serviciilor, mărfurilor și capitalurilor, precum și a libertății de stabilire conform reglementărilor Uniunii Europene;
 9. organizează acţiuni privind aniversarea unor personalităţi şi comemorarea unor evenimente, care au avut un aport la crearea şi dezvoltarea Uniunii Europene;
 10. asigură serviciile de traducător şi translator la nivelul instituţiei;
 11. urmărirea şi aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică.

B. Atribuțiile Compartimentului servicii publice deconcentrate, minorități

I. Atribuții cu privire la asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale şi respectării ordinii publice:

1)   monitorizează respectarea Constituţiei României, republicată, şi aplicarea unitară a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, precum şi a celorlalte acte normative de către autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice deconcentrate, la nivelul judeţului,  pentru care desfăşoară următoarele activităţi:

 1. elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;
 2. participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului,  în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;
 3. prezintă semestrial prefectului propuneri privind priorităţile de dezvoltare a judeţului, în concordanţă cu prevederile planului de dezvoltare regională şi cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;

2) analizează modul de îndeplinire în judeţ,  a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi informează Guvernul, prin intermediul ministerului care coordonează instituţia prefectului, cu privire la stadiul realizării acestora, în conformitate cu atribuţiile ce le revin potrivit legii, pentru care desfăşoară următoarele activităţi:

 1. întocmesc anual, cu consultarea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului organizate la nivelul judeţului şi a autorităţilor administraţiei publice locale, planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ,  a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;
 2. elaborează şi prezintă prefectului informări semestriale cu privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în judeţ;
 3. elaborează şi prezintă documente prefectului pentru informarea anuală a Guvernului, prin intermediul ministerului care coordonează instituţia prefectului, cu privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare în judeţ;

3) monitorizează activitatea de implementare în mod coerent şi integrat în judeţ, a politicilor publice promovate de către ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi elaborează periodic documente pe care le prezintă prefectului în vederea informării Guvernului, anual, prin intermediul ministerului care coordonează instituţia prefectului asupra stadiului de realizare al acestora;

4) monitorizează acţiunile de prevenire ale infracţiunilor şi de apărare a drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, desfăşurate de către organele legal abilitate;

5) verifică modul de aplicare a normelor legale care reglementează folosirea limbii minorităţilor naţionale în raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice deconcentrate pe de o parte, şi cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale pe de altă parte, în unităţile administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%, conform ultimului recensământ.

II. Atribuții cu privire la activităţile desfăşurate pentru exercitarea de către prefect a rolului constituţional de conducător al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul judeţului

1) solicită serviciilor publice deconcentrate, trimestrial şi la cererea prefectului, informări cu privire la activitatea desfăşurată;

2) verifică, la solicitarea prefectului, modul în care serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale îşi îndeplinesc atribuţiile;

3) propune prefectului avizarea proiectelor bugetelor şi situaţiilor financiare privind execuţia bugetară ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi le transmite conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. Avizele au caracter consultativ. În îndeplinirea acestei atribuţii, desfăşoară următoarele activităţi:

 1. analizează proiectele bugetelor şi situaţiile financiare privind execuţia bugetară ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului organizate la nivelul judeţului;
 2. propun prefectului emiterea avizelor consultative;
 3. transmit avizele consultative conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;
 4. asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor şi a lucrărilor de secretariat la comisiile sau comitetele constituite în cadrul instituţiei prefectului potrivit legii: Colegiului prefectural , Comisia de Dialog Social, Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice şi prezintă prefectului şi subprefectului,  propuneri cu privire la programul de activitate anual al acestora, după caz;
 5. asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

4) asigură transpunerea în practică a strategiei de guvernare cu privire la parteneriatul social dintre sindicate, patronat și puterea executivă;

5) asigură relaţia prefectului cu minorităţile naţionale existente la nivelul judeţului, identifică problemele acestora şi propune soluţii de rezolvare;

6) asigură secretariatul Grupului mixt de lucru pentru problemele romilor organizat la nivelul județului și organizarea ședințelor și raportărilor  în cadrul Biroului judeţean pentru romi

7) monitorizează modul de implementare a strategiilor locale privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi planurile de implementare aferente în cooperare cu autorităţile publice locale.

III. Atribuții cu privire la  realizarea atribuţiilor prefectului în domeniul situaţiilor de urgenţă:

1) urmăresc îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de preşedinte al comitetului judeţean  pentru situaţii de urgenţă;

2) prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situaţii de criză, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat;

3) propun prefectului, în situaţiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale sau a consiliului judeţean, după caz;

4) întocmesc, la solicitarea prefectului, rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în situaţii de urgenţă sau de criză, potrivit art. 257 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu privire la măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale, pe care le înaintează Ministerului Afacerilor Interne şi celorlalte ministere cu atribuţii în gestionarea problemelor apărute;

5) centralizează, la solicitarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale periculoase, datele referitoare la evaluarea preliminară a efectelor şi a pagubelor produse;

6) centralizează solicitările autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la acordarea unor ajutoare umanitare şi prezintă prefectului propuneri pentru repartizarea acestora în scopul protecţiei populaţiei afectate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase;

7) monitorizează modul în care autorităţile administraţiei publice locale distribuie ajutoarele umanitare persoanelor afectate.

Serviciul Juridic

Serviciul juridic este structură de specialitate în instituția prefectului, condusă de un șef serviciu, funcționar public de conducere și are în structura sa Compartimentul pentru verificarea legalității, a aplicării actelor normative și contencios administrativ, Compartimentul pentru aplicarea cu caracter reparatoriu și Compartiment aplicarea apostilei și proces electoral.

A. Atribuțiile Compartimentului pentru verificarea legalității, a aplicării actelor normative și contencios administrativ

1) asigură reprezentarea prefectului şi a comisiei judeţene de aplicare a legilor cu caracter reparatoriu în faţa  instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, organelor de urmărire penală şi notarilor publici, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice în cauzele de interes general al prefecturii pe baza împuternicirii date de prefect;

2) verifică legalitatea actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale;

3) propune prefectului sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în vederea reanalizării actului considerat nelegal, sau a instanţei de contencios administrativ, cu motivarea corespunzătoare;

4) formulează, în termen legal, acţiunile pentru anularea actelor administrative socotite nelegale, nemodificate sau nerevocate în urma efectuării procedurii prealabile în temeiul prevederilor Legii nr. 554/2004 în vigoare, şi asigură comunicarea acestora către instanţele de contencios administrativ competente;

5) întocmeşte documentaţia, formulează acţiunea pentru sesizarea instanţelor judecătoreşti şi susţin în faţa acestora acţiunea formulată, precum şi căile de atac, atunci când este cazul;

6) exercită acţiuni de îndrumare, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, privind aplicarea normelor legale din sfera de competenţă;

7) redactează, în termenele legale, acţiuni, plângeri, întâmpinări, memorii, alte acte cu caracter procedural, folosind toate căile de atac în vederea apărării şi valorificării drepturilor prefectului şi comisiilor speciale conform legilor reparatorii;

8) întocmeşte documentaţia necesară şi face propuneri de soluţionare a cererilor depuse la instituţie sau la comisiile speciale constituite prin ordin al prefectului, având ca obiect acordarea sau întocmirea actelor premergătoare acordării unor drepturi în baza unor prevederi legale adoptate de organele abilitate potrivit legii;

9) asigură aplicarea actelor normative cu caracter reparatoriu;

10) întocmeşte proiectele de ordin şi face comunicările, privind trecerea în proprietatea privată a terenurilor în condiţiile art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată;

11) asigură secretariatul şi convoacă Comisia judeţeană pentru aplicarea prevederilor Legii            nr. 290/2003, lunar sau ori de câte ori este necesar;

12) urmăreşte soluţionarea dosarelor depuse în aplicarea legilor cu caracter reparatoriu, conform dispoziţiilor normative şi face comunicările necesare;

13) urmăreşte modul de soluţionare a notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001;

14) prezintă prefectului studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare;

15) exercită atribuţiile rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu;

16) urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;

17) asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;

18) informează, propune sau soluţionează problemele de personal din cadrul direcţiei;

19) întocmeşte şi comunică situaţiile statistice solicitate de către M.A.I., A.N.R.P. şi alte organe centrale;

20) elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;

21) urmăreşte stadiul aplicării legilor fondului funciar şi a cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

22) ţine evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi le transmite prefectului în vederea verificării legalităţii, asigură păstrarea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

23) avizează ordinele prefectului din punct de vedere al legalităţii;

24) întocmeşte documentaţia şi reprezintă prefectul şi instituţia prefectului în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum şi a altor autorităţi sau instituţii publice;

25) acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local;

26) efectuează, în condiţiile legii, verificările şi întocmeşte documentaţia necesară cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau a Consiliului Judeţean, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de primar, respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului preşedintelui consiliului judeţean, după caz;

27) efectuează, în condiţiile legii, verificări cu privire la măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială, inclusiv la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, şi propun prefectului, dacă este cazul, sesizarea organelor competente;

28) desfăşoară acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului;

29) elaborează rapoarte şi prezintă informări prefectului cu privire la actele verificate, la modul de organizare a executării legilor şi a altor acte normative de către consiliile locale şi judeţene, de către primari, precum şi de către preşedintele consiliului judeţean;

30) asigură evidenţa şi păstrarea actelor transmise potrivit legii, în vederea exercitării dreptului de urmărire a respectării legalităţii acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor pe rolul instanţelor judecătoreşti, până la epuizarea căilor de atac ordinare şi extraordinare;

31) urmăreşte modul de îndeplinire de către secretarii unităţilor administrativ-teritoriale a obligaţiilor ce le revin, potrivit legii, cu privire la înaintarea actelor supuse verificării din punct de vedere al legalităţii;

32) conlucrează cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului judeţean, în vederea elaborării proiectelor hotărârilor Guvernului care au ca obiect soluţionarea unor probleme de interes local ori a iniţierii, prin M.A.I., a unor proiecte de acte normative;

33) desfăşoară acţiuni la nivelul întregului judeţ pentru urmărirea aplicării şi respectării actelor normative, elaborează studii şi rapoarte cu privire la aspectele constatate, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;

34) participă la organizarea, împreună cu primarii, a unor acţiuni de cunoaştere şi de aplicare corectă a legii;

35) propune prefectului, în situaţiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale, a consiliului judeţean, după caz;

36) urmăreşte evidenţierea riguroasă a mişcării bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi legalitatea trecerii acestor bunuri din domeniul public local în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale;

37) verifică motivaţia afectării sau a dezafectării bunurilor de utilitate publică şi respectarea prevederilor legale în acest sens;

38) elaborează proiectul ordinului prefectului de stabilire a numărului consilierilor locali şi judeţeni, pe baza datelor statistice oficiale, şi întocmirea graficului de convocare a consiliilor locale şi a consiliului judeţean, în şedinţa de constituire;

39) întocmeşte graficul de convocare a consiliilor locale şi a consiliului judeţean în şedinţă de constituire;

40) redactează, în termenele legale, acţiuni, plângeri, întâmpinări, memorii, alte acte cu caracter procedural, folosind toate căile de atac în vederea apărării şi valorificării drepturilor prefectului;

41) avizează din punct de vedere juridic contracte şi alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei;

42) se îngrijeşte de păstrarea şi predarea materialului arhivistic al instituţiei conform legii şi eliberează la cerere, conform reglementărilor legale, acte bazate pe documente de arhivă şi rezolvă corespondenţa primită în acest sens; asigură păstrarea, inventarierea, arhivarea şi selecţionarea actelor;

43) întocmeşte şi comunică situaţii statistice cu privire la controlul legalităţii actelor administrative şi aplicarea legilor cu caracter reparatoriu, după caz;

44) urmăreşte soluţionarea dosarelor, conform dispoziţiilor normative şi face comunicările necesare;

45) prezintă prefectului studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare;

46) urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;

47)asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;

48) participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;

49) consilierii juridici participă, în calitate de reprezentanţi ai prefectului, la şedinţele de constituire ale consiliilor locale, în conformitate cu graficul de convocare stabilit prin ordinul prefectului;

50) desfăşoară acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului solicitând anual sau ori de câte ori este nevoie rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată;

51) întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;

52) informează, propune sau soluţionează problemele de personal din cadrul serviciului;

53) asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/ sau dezvoltării sistemului de control intern/ managerial.

B. Atribuțiile Compartimentului pentru aplicarea actelor cu caracter reparatoriu

În domeniul aplicării legilor fondului funciar activitățile desfășurate se realizează cu sprijinul Colectivului de lucru de pe lângă Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș:

1).primește, verifică și instrumentează dosarele înaintate Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș;

2).întocmește ordinea de zi, emite și verifică hotărârile adoptate de către Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș;

3).pregătește și întocmește referate în vederea soluționării contestațiilor formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale sau orășenești;

4).transmite hotărârile emise de către Comisia județeană Mureș, în vederea punerilor în aplicare, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, comisiilor locale de fond funciar, iar acolo unde este cazul Agenției Domeniilor Statului, Direcției Silvice Mureș, și altor instituții, persone fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legale;

5).pregătește și arhivează hotărârile emise de către Comisia județeană Mureș împreună cu documentația aferentă acesteia;

6).efectuează la nivelul comisiilor locale și comisiilor orășenești verificări și controale privind stadiul aplicării legilor fondului funciar;

7).analizează, redactează și transmite în conformitate cu prevederile legale răspunsurile privind soluționarea cererilor și sesizărilor adresate instituției prefectului de către persoanele fizice sau juridice;

8).participă la audiențele ținute de conducerea instituției, formulând răspunsuri conform prevederilor legale, la solicitările petenților;

9).întocmește și transmite situații la solicitarea diferitelor instituții ale statului;

10).primește, prelucrează și difuzează în teritoriu precizările formulate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietății;

11).verifică și transmite Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților dosarele privind reconstituirea dreptului de proprietate prin acordarea de despăgubiri, constituite în temeiul legilor fondului funciar, întocmite de către comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi înaintate Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș;

12).asigură transmiterea către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform programării, a dosarelor, în vederea acordării de despăgubiri, întocmite și înaintate instituției prefectului de către comisiile locale;

13).întocmeşte şi comunică situaţii statistice cu privire la aplicarea legilor cu caracter reparatoriu;

14).centralizează situaţiile statistice la nivelul judeţului şi face comunicările necesare către M.A.I. şi A.N.R.P.;

15).asigură realizarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

16).verifică fiecare dosar înaintat de comisiile locale care nu îndeplineşte condiţiile cerute de legislaţia în materie, urmare a verificării efectuate de către persoana căreia i s-a repartizat, va fi returnat emitentului cu recomandări/ obiecţiuni în vederea soluţionării legale a respectivelor documentaţii;

17).verifică în mod riguros îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de legislaţia în materia fondului funciar, solicitând comisiilor locale completarea dosarelor cu toate documentele prevăzute de lege şi normele de aplicare;

18).verifică legalitatea propunerilor înaintate de către comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar şi colectivul de lucru al Comisiei judeţene întocmeşte referate cu propuneri de soluţionare a acestora, care sunt prezentate Comisiei judeţene, redactează şi comunică hotărârile Comisiei judeţene, tuturor celor interesaţi (persoane fizice şi juridice); urmăreşte comunicarea opisurilor de către comisiile locale precum şi a dovezilor de aducere la cunoştinţă a hotărârilor Comisiei judeţene de soluţionare a acestora;

19).elaborează şi redactează Ordinul prefectului privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

20).urmăreşte în teritoriu, împreună cu reprezentanţii Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş, realizarea sarcinilor privind aplicarea legilor fondului funciar;

21).verifică, analizează şi soluţionează scrisori, sesizări şi contestaţii ale persoanelor fizice şi juridice;

22).îndrumă activitatea comisiilor locale de fond funciar, care potrivit art. 8 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, au  obligaţia de a centraliza toate cererile de restituire nesoluţionate, în vederea stabilirii suprafeţei de teren necesare pentru finalizarea procesului de restiuire;

23).participă la acţiuni de îndrumare şi control privind respectarea legislaţiei în vigoare, în teritoriu, în domeniul fondului funciar;

24).elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative referitoare la fondul funciar;

25).verifică titlurile de proprietate în sensul concordanţei suprafeţei totale validate, din care intravilan, sau extravilan, în funcţie de opisuri şi modificările survenite ulterior validării prin hotărâri ale Comisiei  judeţene sau sentinţe judecătoreşti;

26).asigură furnizarea de copii de pe actele aflate în evidenţa compartimentului, necesare reprezentării în instanţă;

27).respectă normele de prevenire şi stingere a incendiilor;

28).păstrează confidenţialitatea informaţiilor de care a luat cunoştinţă în realizarea atribuţiilor;

29).asigură cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale cu privire la activitatea de arhivare;

30).asigură exploatarea în condiţii de siguranţă a tehnicii de calcul şi a softului din dotarea instituţiei;

C. Atribuțiile Compartimentului aplicarea apostilei și proces electoral

I. Atribuţii pe linia aplicarea apostilei

Asigură îndrumarea persoanelor interesate, în vederea familiarizării cu procedura eliberării apostilei pentru actele oficiale administrative, realizând următoarele activităţi:

1) primirea documentelor cerute de Instrucțiunile pentru eliberarea apostilei;

2) verificarea competenței instituției prefectului;

3) înregistrarea cererii de eliberare a apostilei;

4) verificarea semnăturii și a calității în care a acționat semnatarul actului pentru care se solicită apostilarea și, dacă este cazul, a identității sigiliului sau a ștampilei de pe act;

5) completarea apostilei;

6) eliberarea apostilei;

II. Atribuţii pe linia procesului electoral

1).acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local;

2).elaborează proiectul ordinului prefectului de stabilire a numărului consilierilor locali şi judeţeni, pe baza datelor statistice oficiale, şi întocmirea graficului de convocare a consiliilor locale şi a consiliului judeţean, în şedinţa de constituire;

Serviciul Economic

I.Atribuţii pe linia financiar contabilă

1) asigură imaginea fidelă, clară şi completă a patrimoniului, situaţiei financiare şi a execuţiei bugetare;

2) asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi furnizarea datelor contabile;

3) verificarea propunerilor de fundamentare a proiectului de buget anual pe baza notelor justificative privind cheltuielile de personal, bunuri, servicii și cheltuieli de capital;

4) înaintează propuneri de virări de credite între capitole, articole şi aliniatele clasificaţilor bugetare,

5) verificarea încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare alocate și/ sau angajamentelor bugetare și legale;

6) întocmeşte dările de seamă periodice care se prezintă ordonatorului principal de credite;

7) întocmeşte şi transmite ordonatorului principal de credite monitorizarea cheltuielilor de personal,

8) urmăreşte respectarea prevederilor legale privind ALOP şi  organizarea, evidenţa/ raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

9) utilizează şi actualizează aplicaţiile informatice din domeniul financiar contabil, puse la dispoziţie de ordonatorul de credite precum şi cele ale Ministerului Finanţelor (Forexe);

10) întocmeşte statele de plată şi declaraţiile  fiscale;

11) pregătirea inventarierii anuale a patrimoniului, întocmind în acest sens listele cu stocurile scriptice  şi celelalte documente aferente procesului;

12) asigură punerea în aplicare a prevederilor legale cu privire la casarea şi scoaterea din gestiune a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;

13) exercită controlul financiar preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale;

14) asigură punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 41/2016, cu modificările și completările ulterioare;

15) asigură punerea în plată a  titlurilor executorii pe seama Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

16) asigurarea managementului corespunzător al deşeurilor la nivelul instituţiei;

17) întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;

18) asigură respectarea prevederilor normative în ceea ce priveşte protecţia muncii, respectiv prevenirea şi stingerea incendiilor;

19) asigură din punct de vedere financiar cât şi material, buna desfăşurare a alegerilor, referendumurilor şi recensămintelor;

20) urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică, în domeniul de competenţă;

21) participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;

22) rezolvă solicitările persoanelor fizice şi juridice pe linia de competenţă.

II.Atribuţii pe linia resurselor umane:

1) asigură întocmirea proiectelor organigramelor, statelor de funcţii, de personal şi fundamentarea cheltuielilor de personal;

2) asigură elaborarea proiectelor de ordine ale prefectului în domeniul resurselor umane;

3) gestionează dosarele profesionale, respectiv dosarele de personal ale salariaţilor;

4) întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul contractual;

5) gestionează registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă;

6) stabileşte drepturile salariale;

7) elaborează planul de ocupare al funcţiilor publice;

8) elaborează planul de pregătire profesional;

9) asigură organizarea constituirii comisiei de disciplină şi a comisiei paritare.

III.Atribuţii pe linia achiziţiilor publice:

1) urmăreşte şi răspunde de aplicarea procedurilor de achiziţii publice pentru încheierea contractelor de achiziţii publice având ca obiect achiziţionarea de bunuri, prestarea de servicii şi de lucrări;

2) întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice;

3) elaborează rapoartele periodice cu privire la achiziţiile publice.

IV.Atribuţii pe linia administrativă

1) întocmirea FAZ-urilor, urmăreşte folosirea, conform legii, a parcului auto;

2) asigurarea funcţionării parcului auto;

3) urmărirea cu privire la termenele de expirare a asigurărilor obligatorii şi a RCA;

4) aplică prevederile ordinelor normative şi instrucţiunilor care reglementează activitatea parcului auto (Ordinul MIRA nr. 599/2008);

5) asigură întreţinerea obiectelor şi a spaţiilor deţinute;

6) întocmesc documentele necesare reparaţiei autoturismelor;

7) verifică asigurarea ordinii şi curăţeniei în spaţiile afectate instituţiei.

V.Atribuţii pe linia protecției muncii și prevenirea şi stingerea incendiilor

1) asigură respectarea prevederilor normative în ceea ce priveşte protecţia muncii;

2) asigură respectarea prevederilor normative în ceea ce privește prevenirea şi stingerea incendiilor;

A. Compartimentul financiar contabil

1) asigură imaginea fidelă, clară şi completă a patrimoniului, situaţiei financiare şi a execuţiei bugetare;

2) asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială;

3) asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi furnizarea datelor contabile;

4) întocmirea situației lunare privind indicatorii de bilanț, situația plăților restante și contul de execuție;

5) întocmeşte și verifică propunerile de fundamentare a proiectului de buget anual pe baza notelor justificative privind cheltuielile de personal, bunuri, servicii și cheltuieli de capital;

6) înaintează propuneri de virări de credite între capitole, articole şi aliniatele clasificaţiilor bugetare;

7) întocmeşte balanțe de verificare lunare, a fișelor sintetice și analitice ale conturilor bilanțiere și extrabilanțiere;

8) asigură operaţiunile de plată, a cheltuielilor de personal, materiale şi de capital în numerar şi prin trezorerie, în limita creditelor deschise de ordonatorul principal de credite;

9) întocmeşte şi transmite ordonatorului principal de credite monitorizarea cheltuielilor de personal;

10) întocmește documentele de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor pentru titlurile de cheltuieli bunuri și servicii;

11) întocmeşte  documentaţia de încasare a debitorilor;

12) urmăreşte evoluţia soldurilor şi încadrarea în bugetul alocat;

13) utilizează şi actualizează aplicaţiile informatice din domeniul financiar contabil, puse la dispoziţie de ordonatorul de credite precum şi cele ale Ministerului Finanţelor (Forexe),

14) înregistrarea în sistemul de raportare FOREXEBUG, a bugetului aprobat inițial și a oricărei modificări a acestuia pe parcusul anului și asigurarea transmiterii/depunerii lui prin sistemul informatic  precum și întocmirea, înregistrarea și depunerea notelor contabile de corecție;

15) operarea, urmărirea și actualizarea bugetelor și angajamentelor legale și bugetare în sistemul de control al angajamentelor CAB pentru titlul Bunuri și servicii și Cheltuieli de capital;

16) întocmeşte statele de plată şi declaraţii  fiscale;

17) întocmeşte situaţiile privind alimentarea conturilor de salarii;

18) verifică deconturile de deplasare ale salariaţilor şi plata acestora;

19) completează şi transmite lunar/semestrial/anual dări de seamă statistice pe titluri, articole, și aliniate ale situațiilor financiare, a rapoartelor și notelor explicative ale acestora;

20) pregătirea inventarierii anuale a patrimoniului, întocmind în acest sens listele cu stocurile scriptice  şi celelalte documente aferente procesului;

21) asigură punerea în aplicare a prevederilor legale cu privire la casarea şi scoaterea din gestiune a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;

22) exercită controlul financiar preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale;

23) stabileşte sumele aferente primirii delegaţiilor oficiale şi a serviciilor de protocol;

24) actualizează registrul numerelor de inventar la intrările şi ieşirile mijloacelor fixe sau la fiecare legislativă;

25) operarea tuturor mișcărilor de bunuri din instituţie astfel încât să existe o evidenţă la zi a patromoniului;

26) asigură punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 41/2016, cu modificările și completările ulterioare;

27) asigură punerea în plată a  titlurilor executorii pe seama Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

28) asigură managementul corespunzător al deşeurilor la nivelul instituţiei;

29) întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;

30) eliberează adeverinţe pentru personalul din aparatul propriu cu privire la drepturile salariale şi alte venituri realizate;

31) asigură, din punct de vedere financiar contabil, aprovizionarea şi gestionarea bunurilor necesare funcţionării instituţiei şi folosirea lor raţională;

32) asigură din punct de vedere financiar cât şi material buna desfăşurare a proceselor electorale, referendumurilor şi recensămintelor;

33) urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică, în domeniul de competenţă.

B. Compartimentul resurse umane

1) întocmeşte documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului ANFP pentru funcţiile publice din cadrul instituţiei;

2) întocmeşte documentaţia în vederea aprobării de către M.A.I. a structurii organizatorice şi funcţionale a instituţiei;

3) întocmeşte statul de funcţii al instituţiei, conform Ordinului Ministrului Afacerilor Interne  privind aprobarea numărului şi structurii posturilor repartizate Instituţiei Prefectului -Judeţului Mureş;

4) întocmeşte şi actualizează, lunar, statul de personal al instituţiei;

5) întocmeşte anual Planul de ocupare al funcţiilor publice şi-l transmite Ministerului Afacerilor Interne;

6) întocmeşte şi actualizează dosarele profesionale/ personale ale tuturor angajaţilor instituţiei;

7) întocmeşte şi actualizează în permanenţă Regulamentul de ordine interioară al instituţiei;

8) organizează concursurile/ examenele pentru ocuparea posturilor vacante/ temporar vacante/ promovări  din cadrul instituţiei, conform dispoziţiilor conducerii instituţiei;

9) asigură secretariatul concursurilor organizate;

10) asigură comunicarea, pe portalul ANFP, a tuturor modificărilor intervenite privind funcţionarii publici din cadrul instituţiei;

11) întocmirea şi completarea dosarelor cu toate documentele necesare în vederea angajării de personal;

12) întocmeşte ordinele prefectului privind încadrarea, încetarea raporturilor de serviciu/ de muncă, modificări salariale, promovări în grade profesionale, etc. privind personalul instituţiei şi le înaintează în vederea aprobării de către prefectul instituţiei;

13) întocmeşte şi înaintează spre aprobare contractele individuale de muncă pentru personalul contractual din cadrul instituţiei precum şi actele adiţionale, emise conform legii;

14) întocmeşte şi transmite la M.A.I. situaţia privind modificările intervenite (cu privire la funcţie, drepturi salariale, etc.) privind personalul contractual din cadrul instituţiei în vederea operării lor în Revisal;

15) întocmeşte toate documentele necesare, conform legii, la plecarea personalului din instituţie;

16) solicită şefilor de servicii şi urmăreşte întocmirea şi actualizarea în permanenţă a fişelor de post pentru toţi angajaţii instituţiei;

17) întocmeşte şi actualizează evidenţa salariaţilor în programul APOLO;

18) verifică  lunar condica de prezenţă;

19) întocmeşte pontajul pentru angajaţii din aparatul de specialitate al prefectului;

20) întocmeşte lunar pontajul orelor efectuate în condiţii deosebite de muncă;

21) verifică lunar pontajele serviciilor publice comunitare în vederea înaintării lor spre aprobarea prefectului;

22) întocmeşte o evidenţă a zilelor de concediu de odihnă acordate şi efectuale, a concediilor medicale efectuate, a recuperărilor acordate pentru orele suplimentare efectuate, a concediilor fără plată efectuate, recuperări, etc. pentru toţi angajaţii instituţiei;

23) urmăreşte întocmirea în termen a evaluării anuale/ parţiale a personalului din cadrul instituţiei;

24) întocmeşte şi transmite anual, la M.A.I. situaţia privind evaluările anuale/ parţiale ale tuturor angajaţilor;

25) întocmeşte şi transmite la M.A.I. şi A.N.F.P. Planul anual de perfecţionare pentru funcţionarii publici din cadrul instituţiei;

26) primeşte, înregistrează în registrul de evidenţă şi transmite la A.N.I. în copii certificate pentru conformitate cu originalul, declaraţiile de avere şi de interese ale salariaţilor instituţiei;

27) întocmeşte şi actualizează ordinele prefectului privind componenţa Comisiei de disciplină/ paritară la nivelul instituţiei, conform prevederilor legale;

28) completează şi transmite la ANAF situaţia posturilor din cadrul instituţiei;

29) întocmeşte şi transmite lunar registrul public de evidenţă a salariaţilor;

30) întocmeşte, transmite şi actualizează lista cu personalul aprobat de către prefect pentru a participa la concursurile organizate de către instituţiile publice, ca reprezentanţi ANFP;

31) întocmeşte diverse adeverinţe pentru salariaţii instituţiei, la solicitarea acestora cât şi pentru foştii angajaţi ai instituţiei;

32) întocmirea situaţiilor necesare în vederea eliberării de legitimaţii de serviciu de către M.A.I. angajaţilor instituţiei sau pentru schimbarea legitimaţiilor când se impune acest lucru;

33) întocmeşte situaţiile necesare în vederea predării către M.A.I a legitimaţiilor de serviciu deţinute de către personalul plecat sau a celor deteriorate, etc.;

34) întocmeşte toate situaţiile solicitate de către M.A.I. sau A.N.F.P. privind personalul instituţiei;

35) întocmeşte documentele care se impun, privind resursele umane, pentru cele două servicii comunitare;

36) asigură aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 63/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea numărului de posturi din cadrul U.A.T-urilor judeţului Mureş.

C. Compartimentul achiziţii publice

1) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/ recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

2) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice pentru bunuri, servicii sau lucrări şi îl prezintă spre aprobare;

3) elaborează documentaţia de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;

4) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;

5) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

6) realizează achiziţiile directe;

7) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;

8) întocmeşte şi transmite către ANRMAP raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior;

9) întocmeşte anual până la 31 martie raportul către SEAP, privind realizarea procentului de achiziţii publice prin SEAP la cota stabilită prin lege;

10) urmăreşte derularea procedurilor de achiziţii publice prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, în condiţiile prevăzute de lege;

11) pune în executare legile şi celelalte acte normative în legătură cu procedurile de achiziţii publice;

12) întocmeşte proiectele contractelor de achiziţii publice  şi transmite contractele către utilizatori, pentru derulare şi executare;

13) verifică şi transmite spre avizare conţinutul documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii curente la mijloacele fixe (clădiri, utilaje, autoturisme, etc) din cadrul Instituţei;

14) întocmeşte documentaţia privind procedurile de achiziţii publice prin elaborarea caietelor de sarcini şi a fişei de date (DUAE);

15) ţine evidenţa contractelor și urmăreşte derularea;

16) identifică anunțurile publicate pe website-urile oficiale (SEAP) privitoare la contractele de achiziţii publice;

17) propune modalitatea de realizare a achiziţiilor publice, respectiv prin achiziţie directă sau, după caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire: licitaţia deschisă, restrânsă, cererea de oferte, concursul de soluţii;

18) pune la dispoziția operatorilor economici documentația de atribuire, conform modalității stabilite de legislația în vigoare;

19) primeşte de la ANRMAP, notificările privind invalidarea unor anunţuri, remediază lipsurile sau omisiunile, conform motivaţiei pe care se susţine notificarea în cauză, precum şi acceptul sau refuzul de la derogările solicitate;

20) răspunde de respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe parcursul aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, de constituirea şi de activitatea comisiilor specifice fiecărui tip de procedură aleasă;

21) răspunde de respectarea întocmai a modalităților de desfășurare pentru fiecare din procedurile de atribuire selectate şi lansate;

22) redactează raportul procedurii de atribuire şi apoi, contractul de achiziţie publică şi îl înaintează spre verificare, avizare şi semnare entităţilor abilitate din cadrul autoritaţii contractante;

23) asigură respectarea prevederilor normative în ceea ce priveşte protecţia muncii, respectiv prevenirea şi stingerea incendiilor;

24) asigură evidenţa registrelor utilizate în activitatea instituţiei;

25) răspunde de administrarea imobilului aflat în patromoniu;

26) verifică necesitatea efectuării unor lucrări de reparaţii curente şi achiziţionarea unor bunuri materiale şi asigură derularea acestor operaţiuni.

D. Compartimentul administrativ

1) aplică prevederile ordinelor normative şi instrucţiunilor care reglementează activitatea parcului auto (Ordinul MIRA nr. 599/2008);

2) asigură evidenţa foilor de parcurs ale mijloacelor auto şi încadrarea în cotele de combustibil;

3) răspunde de gestionarea şi administrarea cardurilor de combustibil;

4) realizarea demersurilor necesarea pentru întocmirea asigurărilor privind răspunderea civilă anuală obligatorie;

5) cunoaşterea şi respectarea periodicităţii de efectuare a lucrărilor de întreţinere (revizii tehnice şi I.T.P.) pentru autovehiculele din dotare;

6) respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice;

7) întocmirea şi completarea FAZ-urilor, conform prevederilor legale;

8) asigurarea funcţionării şi a documentelor necesare reparaţiilor parcului auto;

9) urmărirea cu privire la termenele de expirare a asigurărilor obligatorii şi a RCA;

10) asigură întreţinerea obiectelor şi a spaţiilor deţinute;

11) verifică necesitatea efectuării unor lucrări de reparaţii curente şi achiziţionarea unor bunuri materiale şi asigură derularea acestor operaţiuni;

Biroul secretariat, relații publice și arhivare

I. Atribuţii de secretariat

1) asigură primirea, înregistrarea, repartizarea şi predarea corespondenţei pentru conducere şi compartimentele de specialitate, precum şi expediţia acesteia la destinatari;

2) înregistrează în registrul de intrare – ieşire şi consemnează numărul şi data pe documentul primit,

3) gestionează documentele primite prin poșta electronică SMEC;

4) asigură organizarea şi respectarea legislaţiei privind evidenţa, circulaţia şi păstrarea actelor;

5) asigură secretariatul la nivelul prefectului/ a subprefecților;

6) organizează și monitorizează primirile la prefect/ subprefecți;

7) asigură condițiile necesare desfășurării ședințelor de lucru ale prefectului şi subprefecților;

8) soluționează/ tehnoredactează corespondența sau alte materiale repartizate de către prefect/  subprefecți, urmărind expedierea răspunsurilor;

9) asigură multiplicarea materialelor necesare conducerii şi structurilor organizatorice din cadrul instituţiei;

10) asigură serviciile de curierat la nivelul instituţiei;

11) asigură evidenţa ordinelor de deplasare;

12) primeşte şi remite prefectului sau persoanei desemnate corespondenţa primită prin poşta specială sau informatic;

13) asigură gestionarea ştampilelor cu sigla României, cu nr. 1,2 și 3;

14) asigură operarea şi gestionarea registrului privind ordinele prefectului.

II. Atribuţii de relaţii publice:

1) asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului şi subprefecţilor, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal;

2) realizează primirea, înregistrarea, distribuirea pe compartimente conform repartizării făcute de către conducerea instituţiei a întregii corespondenţe (petiţii) adresată instituţiei, precum şi transmiterea răspunsurilor la aceasta dupa soluţionare;

3) asigură înscrierea şi primirea cetăţenilor în audienţă, efectuează verificarea la faţa locului, după caz, a unor probleme sesizate sau reclamate în audienţe;

4) participă la desfăşurarea audienţelor;

5) urmăreşte soluţionarea problemelor ridicate la audienţe şi comunică modul lor de soluţionare;

6) consiliază cetăţenii care se adresează instituţiei prefectului în problemele generale sau specifice relaţiei cu publicul;

7) prezintă prefectului propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţilor;

8) asigură aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public;

9) asigură, prin persoanele împuternicite de către prefect aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public;

10) întocmeşte anual raportul privind accesul la informaţiile de interes public şi cel privind transparenţa decizională;

11) asigură imprimatele şi informaţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

12) întocmește raportările centralizate de evaluare a implementarii Legii 52/2003 respectiv Legii 544/2001;

13) coordonează activitatea de elaborare şi editare a buletinului informativ anual;

14) actualizează informaţiile publicate din oficiu, la punctul de informare al instituţiei;

15) urmăreşte aplicarea Programului de măsuri al instituţiei pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.

III. Atribuţii pe linia arhivării 

1) întocmeşte proiectul nomenclatorului arhivistic al instituţiei şi îl actualizează conform prevederilor legale;

2) întocmeşte şi actualizează Nomenclatorul arhivistic;

3) preia unităţile arhivistice de la compartimentele instituţiei pe bază de inventar;

4) păstrează şi asigură condiţiile optime de conservare a documentelor;

5) eliberează dosarele sau efectuează copii după documentele arhivate pe baza aprobării prealabile a conducerii;

6) asigură respectarea regulilor privind activitatea de consultare şi folosire a dosarelor;

7) asigură scoaterea definitivă din arhivă a unităţilor arhivistice pe baza preceselor verbale ale Comisiei de selecţionare, aprobate de Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale;

8) ţine evidenţa unităţilor arhivistice din depozit.

Serviciul public comunitar de paşapoarte

1) soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi temporare, în conformitate cu prevederile legii;

2) colaborează cu primăriile municipiilor/ oraşelor din judeţ conform protocoalelor încheiate între Instituţia Prefectului şi acestea, în vederea preluării cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice în sistem off-line/ cu staţia mobilă, la punctele de lucru deschise cu acest scop şi eliberează paşapoartele electronice aferente;

3) administrează şi gestionează registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor simple şi valorifică datele cuprinse în acesta;

4) asigură furnizarea permanent, a informaţiilor necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;

5) organizează la nivelul judeţului, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor simple;

6) asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;

7) asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate serviciului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;

8) participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;

9) întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;

10) colaborează cu alte instituţii/ servicii din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale conform protocoalelor încheiate între Instituţia Prefectului şi acestea;

11) informează, propune sau soluţionează problemele de personal din cadrul serviciului;

12) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către prefect sau subprefect;

13) întocmeşte trimestrial, semestrial şi anual, analize, informări, statistici, etc. cu privire la activitatea desfăşurată;

14) serviciul este organizat şi funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat de prefect şi care face parte integrantă din prezentul regulament;

15) asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/ sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial.

Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

1) constituie şi actualizează registrul judeţean de evidenţă a permiselor de conducere şi a autovehiculelor înmatriculate şi valorifică datele cuprinse în acesta;

2) organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în condiţiile legii;

3) soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condiţiile legii;

4) colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru asigurarea eliberării certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;

5) asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;

6) monitorizează şi controlează modul de respectare al prevederilor legale referitoare la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, în domeniul de competenţă;

7) asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;

8) asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;

9) participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;

10) întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;

11) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către prefect sau subprefect;

12) întocmeşte trimestrial, semestrial şi anual, informări, statistici, etc., cu privire la activitatea desfăşurată;

13) serviciul este organizat şi funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat de prefect şi care face parte integrantă din prezentul regulament;

14) asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/ sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial.

COLEGIUL  PREFECTURAL

Colegiul prefectural are ca scop armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, care sunt organizate sau au sediul în judeţul Mureș.

Colegiul prefectural are următoarele atribuţii principale privind armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate:

1) analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, care sunt organizate sau au sediul în judeţul Mureș şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;

2) stabileşte domeniile şi acţiunile în care este necesară implicarea mai multor servicii publice deconcentrate pentru realizarea cu eficienţă a unor activităţi desfăşurate în comun;

3) stabileşte măsurile necesare implementării, la nivel judeţean  a programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional;

4) Colegiul prefectural îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului ori de către prefect.