Instanța de judecată a obligat prefectul județului Mureș la semnarea titlului de proprietate în favoarea urmașilor lui Banffy Laszlo

Subiect: Emiterea titlului de proprietate nr. 12968 în favoarea numiților Bannfy L. Eva-Maria- Rozalia-Helena-Johanna și Banffy Josika Imre Laszlo moștenitori ai defunctului Banffy Laszlo

Pe scurt:

  • Prefectul județului Mureș a semnat titlul de proprietate identificat mai sus, ca urmare a Hotărârii judecătorești nr. 1803/06.10.2010 rămasă definitivă și irevocabilă prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea urmașilor lui Banffy Laszlo cu privire la suprafața de 2.260,81 ha teren cu vegetaţie forestieră, precum și obligarea Comisiei Locale de Fond Funciar Răstolița la punerea în posesie și a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş la emiterea titlului de proprietate.

 

  • Din anul 2010 și până în prezent, Instituția Prefectului prin Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş a uzat (timp de 12 ani) de toate căile de atac prevăzute de lege, toate aceste demersuri judiciare fiind respinse de către instanţele competente în mod definitiv și irevocabil.

 

  • Mai mult, în anul 2022, Judecătoria Reghin a pronunțat Sentința Civilă 597/16.06.2022, potrivit căreia Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş a fost obligată la plata de penalități de întârziere în sumă de 1.000 lei/zi întârziere până la îndeplinirea obligației de emitere a Titlului de proprietate.
  • Nepunerea în executare a Hotărârii Judecătorești ar fi antrenat în sarcina bugetului de stat plata sumei de 1.000 lei/zi de întârziere începând cu 01.08.2022 (data comunicării hotărârii judecătorești), dacă până la data de 01.11.2022 nu s-ar fi produs semnarea titlului (data semnării titlului fiind 28.10.2022).

 

  • Hotărârile judecătorești rămase definitive și irevocabile au forță de lege în România și în orice stat de drept. Art. 16 alin. 2 din Constituția României ridică la rang de principiu enunțul de mai sus: Nimeni nu este mai presus de lege.”

 

  • Prefectul este garantul respectării legii și a ordinii publice la nivel local.

 

  • Prefectul județului Mureș a semnat eliberarea titlului de proprietate, în calitate de Președinte al Comisiei Județene, după întocmirea documentației potrivit hotărârii judecătorești de către reprezentanții Comisiei Locale de Fond Funciar Răstolița, Comisiei Locale de Fond Funciar Vătava, Inspectoratul Silvic Teritorial și Oficiul Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, conform legislației în vigoare.

 

  • Având în vedere hotărârile instanțelor judecătorești prin care Comisia judeţeană a fost obligată la emiterea titlului de proprietate, dar şi la plata de penalităţi până la executarea acestei obligaţii, și ținând cont că toate căile de atac ale Comisiei județene au fost epuizate, prefectul judeţului Mureş, în calitate de Preşedinte al Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş, a fost obligat să-şi îndeplinească atribuţia prevăzută de art. 36 alin. (2) din HG 890/2005, respectiv semnarea titlului de proprietate.

“DURA LEX, SED LEX”

 

Pe larg:

În anul 2007, Comisia județeană a respins contestația cu privire la cererea de restituire formulată de moștenitorii lui Banffy Laszlo. Prin Hotărârea nr. 845/2007 a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mureş, a fost respinsă contestaţia depusă de Bannfy Eva Maria Helena Rozalia, împotriva modului de soluţionare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, înregistrată la Comisia locală de fond funciar Răstoliţa sub nr. 257/24.11.2005.

În anul 2008 – Împotriva Hotărârii Comisiei Județene nr. 845/2007, Banffy Eva Maria Helena Rozalia Johanna a formulat plângere la Judecătoria Reghin, în dosarul nr. 563/289/2008.

În anul 2010 – Prin Sentința civilă nr. 1803/06.10.2010, pronunţată în dosarul nr. 563/289/2008, de Judecătoria Reghin ramasă definitivă prin Decizia civilă nr.591/15.06.2011, Tribunalul Mureş a admis plângerea formulată, dispunând, reconstituirea în favoarea petentei a dreptului de proprietate asupra unei suprafețe de 2260,81 ha teren cu vegetație forestieră, precum și obligarea Comisiei locale Răstolița la punerea în posesie și a Comisiei județene la emiterea titlului de proprietate.

În anii 2012 și 2014, prin hotărârile nr. 357/20.12.2012 și nr. 19/07.02.2014 ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mureş s-a aprobat punerea în executare a hotărârilor judecătorești mai sus menționate, s-au validat propunerile din anexe, precum și procesul verbal de punere în posesie.

Între anii 2011 – 2020, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mureş a promovat următoarele căi de atac extraordinare (5 cereri de revizuire și o contestaţie la executare):

cerere de revizuire în dosar nr dosarul nr. 3868/289/2011

– cerere de revizuire în dosar nr  dosarul nr. 1203/289/2012

– cerere de revizuire în dosarul nr. 1963/289/2014.

– cerere de revizuire, în  dosarul nr. 2914/289/2015.

– contestaţie la executare în  dosarul nr. 4071/289/2018.

– cerere de revizuire în revizuire în dosar nr. 2755/289/2020.

Toate aceste demersuri judiciare au fost respinse de către instanţele competente în mod definitiv (irevocabil).

Tot în anul 2014, a fost înaintat de către OCPI Mureş procesul-verbal de punere în posesie nr. 5023/02.12.2013 (semnat de către primarii și secretarii UAT-urilor Răstolița și Vătava, specialistul în măsurători topografice, reprezentantul Direcției Silvice Mureș și reprezentantul proprietarului) şi Titlul de proprietate nr. 12820, referitor la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor conform hotărârilor judecătoreşti, respectiv 2260,81 ha teren cu vegetaţie forestieră, însoţit de documentaţia aferentă.

Titlul de proprietate nu a fost semnat de către prefect la momentul respectiv în contextul existenţei pe rolul instanţelor de judecată a dosarelor  de mai sus, deşi nicio instanţă nu a dispus suspendarea executării obligaţiilor dispuse în sarcina comisiei judeţene.

În anul 2022, instanţa a pronunţat Sentinţa civilă nr. 597/16.06.2022 (în dosarul nr. 1482/289/2021 al Judecătoriei Reghin) prin care Comisia locală Răstolița și Comisia Județeană au fost obligate la plata de penalităţi de câte 1.000 lei/zi de întârziere, până îndeplinirea obligaţiei stabilite prin titlul executoriu – Sentința civilă nr. 1803/06.10.2010 a Judecătoriei Reghin, respectiv până la emiterea titlului de proprietate. Potrivit sentinței, Comisia Județeană avea la dispoziție 3 luni de la data comunicării Hotărârii – 01.08.2022 – pentru emiterea titlului de proprietate, în caz contrar urmând a fi aplicate penalitățile prevăzute mai sus.

În cadrul dosarului, în apărările formulate, s-a invocat faptul că pe rolul instanţei se află un dosar în care este contestat Procesul-verbal de punere în posesie nr. 5023/02.12.2013. Menţionăm că s-a solicitat totodată şi suspendarea judecăţii cauzei până la soluţionarea dosarului nr. 3584/289/2020 al Judecătoriei Reghin, dar cererea a fost respinsă.

La data de 3 august 2022, în cadrul şedinţei Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată  asupra terenurilor Mureş s-a prezentat situaţia, iar reprezentaţii instituţiilor implicate în procedura de retrocedare prezenți (Instituția Prefectului – Județul Mureș, Oficiul Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, Direcția pentru Agricultură Mureș, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Mureș, Consiliul Județean Mureș, Direcția Silvică Mureș, Garda Forestieră Brașov și Agenția Domeniilor Statului) au concluzionat că hotărârea instanţei de judecată trebuie dusă la îndeplinire având în vedere şi penalităţile la care va fi obligată comisia în caz de neexecutare.

De asemenea, au fost solicitate puncte de vedere cu privire la emiterea titlului de proprietate de la Ministerul Finanţelor şi de la Ministerul Afacerilor Interne. Din răspunsul comunicat rezultă că „atât Codul de procedură civilă de la 1965, cât şi actualul Cod de procedură civilă conţin reglementări similare în sensul că obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe  se aduce la îndeplinire de bunăvoie”. Totodată se precizează că „atât timp cât nu a fost anulată/suspendată executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în dosarul nr. 563/289/2008, obligaţia conţinută în aceste hotărâri trebuie adusă la îndeplinire, astfel cum a stabilit instanţa de judecată”.

La momentul înaintării pentru semnare a titlului de proprietate către Instituția Prefectului – Județul Mureș, acesta avea semnăturile reprezentanților Inspectoratului Silvic Teritorial și Oficiului Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, conform legislației în vigoare.

Având în vedere pronunțarea de către instanțele judecătorești a unor hotărâri definitive prin care Comisia judeţeană a fost obligată la emiterea titlului de proprietate, dar şi la plata de penalităţi până la executarea acestei obligaţii, și ținând cont că toate căile de atac ale Comisiei județene au fost epuizate, prefectul judeţului Mureş, în calitate de Preşedinte al Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş, a fost obligat să-şi îndeplinească atribuţia prevăzută de art. 36 alin. (2) din HG 890/2005, respectiv semnarea titlului de proprietate.  

 

Cancelaria Prefectului

Instituția Prefectului – Județul Mureș