Muzeul Fotografiei: Hotărârea CL Târgu Mureș de preluare a unor spații pentru Muzeul fotografiei a fost anulată definitiv de instanțele de judecată

Curtea de Apel Târgu Mureș menține, prin Decizia nr. 124R/06.03.2024, ca definitivă Sentința nr. 556/02.10.2023 a Tribunalului Mureș care a anulat Hotărârea Consiliului Local Târgu Mureș prin care trei unități locative din imobilul de pe str. Bolyai, nr. 18 au fost introduse în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș din domeniul public al statului român, în scopul amenajării unui muzeu al fotografiei. Astfel, hotărârea Consiliului Local rămâne definitiv anulată.

Așa cum am arătat în mai multe rânduri, atunci când Instituția Prefectului notifică o hotărâre a vreunui consiliu local, echipa de juriști a instituției are suficiente motive științifice să aprecieze, în urma analizei juridice, că este nelegală. În concluzie, noi considerăm că cea mai bună cale de îndreptare a unei hotărâri notificate este revocarea acesteia și nu procesul în instanța de contencios administrativ, care poate dura ani.

Această hotărâre cu “Muzeul fotografiei” este încă un exemplu de greșită înțelegere a fenomenului din administrația publică.” a declarat prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre.

În data de 28 octombrie 2022, Consiliul Local Târgu Mureș a adoptat Hotărârea nr. 398 privind atestarea la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a trei unităţi  individuale (apartamente în proprietatea statului român) din imobilul situat pe str. Bolyai 18 şi introducerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Târgu Mureş a acestora, cu intenția de a transforma întreg imobilul într-un Muzeu al fotografiei.

Instituția Prefectului – Județul Mureș a constatat că HCL nr. 398/2022 este nelegală și a atenționat autoritatea locală asupra aspectelor de nelegalitate constatate, astfel:

–        art. 286 alin. (4), Anexa nr. 4, pct. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că fac parte din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale “terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea”, dar unităţile individuale, U8, U9 şi U10 sunt simple apartamente şi spaţiu comercial, nefuncţionând în acestea nicio instituţie publică de interes local.

–        dispoziţiile art. 41, alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în acest caz, deoarece aceste imobile nu erau atestate prin lege la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş, aşa cum cere această prevedere legală.

Facem precizarea că trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale, potrivit art. 292 alin. (1) din Codul administrativ se poate face “la cererea … consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de autorităţile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunul respectiv, dacă prin lege nu se dispune altfel”, inițiativă pe care autoritatea publică locală nu a avut-o.

Autoritatea locală Târgu Mureş nu a dat curs solicitărilor Instituției Prefectului – Județul Mureș, susținând în continuare legalitatea şi temeinicia actului. Drept urmare, Prefectura Mureș a formulat şi depus acţiunea în contencios la data de 21.04.2023, la Tribunalul Mureş, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, acţiune ce a format obiectul dosarului nr. 1108/102/2023, prin care s-a solicitat anularea Hotărârii nr. 398/28.10.2022 şi a tuturor efectelor juridice produse de aceasta. Prin Sentinţa  nr. 556/02.10.2023 Tribunalul Mureş, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal a admis acţiunea formulată de Instituția Prefectului şi a anulat Hotărârea nr. 398/28.10.2022, adoptată de Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş.

Decizia instanței de judecată reține faptul că autoritatea publică locală nu a indicat, în cuprinsul actului atacat, dacă, cu privire la imobilele vizate de hotărârea adoptată, încadrarea în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale s-a realizat de drept, nu a indicat concret în baza cărui text legal s-ar fi dispus această încadrare și nu a determinat starea de fapt pe care a considerat-o relevantă raportat la fiecare dintre respectivele imobile.

Cancelaria Prefectului

Instituția Prefectului – Județul Mureș